Žádost o vyjímku z limtů stanovených legislativou IP

51960_73630_logo_mze_1.jpegžádost o výjimku ohledně zvýšení limitu množství aplikované mědi a počtu aplikací prostředků na ochranu proti plísni révové uvedených v nařízení vlády č. 79/2007 Sb.,

NÍŽE NAJDETE OFFICIÁLNÍ VYJÁDŘENÍ MZE K ŽÁDOSTI PODANÉ SPOLEČNĚ SVČR A SVAZEM EKOVÍN O.S.

PRAHA DNE  20. 07.2010

Vážený pane předsedo,

            v návaznosti na dopis ze dne 24. 06. 2010, ve kterém žádáte o výjimku ohledně zvýšení limitu množství aplikované mědi a počtu aplikací prostředků na ochranu proti plísni révové uvedených v nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenviromentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů (dále jen nařízení vlády), § 8 odst. 5 písm. b) a písm. e), Vám sděluji následující.

            Podmínky pro provádění opatření Integrovaná produkce révy vinné, včetně limitu mědi a počtu aplikací, v rámci Programu rozvoje venkova (PRV) stanovené v nařízení vlády nelze měnit jinak, než změnou programového dokumentu PRV a novelizací tohoto nařízení vlády.

            Vymezení zásahu vyšší moci je definováno v článku 47 nařízení Komise (ES) č. 1974/2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a vztahuje se pouze na jevy vzniklé bez přímého přičinění žadatelem. Pokud žadatel provede více než 6 aplikací ochranných prostředků proti plísni révové (§ 8, odst. 5, písm. e), nedá se toto konání považovat za zásah vyšší moci, neboť tento stav nastal přímým přičiněním žadatele s možností tento stav ovlivnit. Stejně bude posuzováno i překročení maximálního ročního limitu mědi (§ 8, odst. 5, písm. b), kdy opět k překročení limitu nedošlo samotným zásahem vyšší moci, nýbrž svévolným rozhodnutím žadatele.

            Závěrem Vám sděluji, že tuto problematiku projednáváme, konkrétně se zástupci IP víno a hledáme možné způsoby krátkodobého i dlouhodobého řešení této problematiky v návaznosti na jimi doložené podklady. S výsledkem oboustranné spolupráce Vás obratem seznámíme.

S pozdravem

Ing. Ivan Landa, CSc.

ředitel odboru 11230

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam