ZPRÁVA Č. 4

CHOROBY

Plíseň révy

Teplotní suma pro zralost oospor (SET8,0 = 170 DS) je splněna v celé vinařské oblasti Morava od 2. týdne května.

Od počátku zralosti oospor může docházet při splnění podmínek pro primární infekci (vydatný déšť, min. 10 mm srážek za 24 hod., průměrná denní teplota neklesne pod 10 /13/ °C a minimální teplota pod 8 °C) k prvním primárním infekcím.

Předpokladem početných primárních infekcí jsou opakované a zejména opakované vydatné dešťové srážky, které zajistí dlouhodobé zvlhčení a průběžné klíčení oospor a iniciují přesun zoospor na vnímavé části keřů a vhodná teplota.

V závěru minulého období došlo na většině lokalit ke splnění podmínek primární infekce.

Tam, kde došlo nebo dojde v průběhu tohoto období k dalšímu splnění podmínek primární infekce, lze očekávat četnější primární infekce.

Pokud byly splněny v závěru minulého nebo budou v průběhu tohoto období splněny podmínky pro primární infekce, je třeba pokračovat na rizikových lokalitách ve sledování prvních výskytů choroby (inkubační doba při teplotě 14 °C: 10 dnů, při teplotě 18 °C: 6 dnů, při teplotách 22–26 °C: 3,5–4 dny).

Zahájení ošetřování by mělo být usměrněno podle některé z metod krátkodobé prognózy (Galati Vitis, SHMÚ Bratislava) s přihlédnutím k průběhu splnění podmínek pro primární infekce, případně při zjištění prvních primárních výskytů choroby.

Pokud je využívána pro usměrnění ochrany metoda krátkodobé prognózy a signalizace ošetření SHMÚ Bratislava (dle Šteberly), sledují se od 1. května srážky a kumulativní úhrn srážek se vynáší k 15. květnu jako první údaj do prognostického grafu. Toto datum je termínem zahájení platnosti prognostického grafu. Další hodnoty se vynášejí do grafu pravidelně po týdnu a celková hodnota představuje sumu týdenních úhrnů dešťových srážek. V tomto období se ošetřuje, pokud se křivka sumy týdenních úhrnů srážek dostane do oblasti kalamitního výskytu (nad křivku A) nebo při zjištění prvního výskytu choroby.

Na sledovaných lokalitách se křivka týdenních úhrnů srážek pohybuje v oblasti nekalamitního výskytu, výjimečně v oblasti sporadicko-kalamitního výskytu. Podle této metody tedy není třeba v současné době ošetřovat. Výjimkou by mohly být jen lokality, kde suma dešťových srážek od 1.5. přesáhne v tomto období hodnotu 53 mm.

První ošetření by mělo provedeno tam, kde byly opakovaně splněny podmínky primární infekce nebo při zjištění prvního výskytu choroby. Obligátně se doporučuje provést první ošetření před květem.

Tam, kde bude ošetřováno na základě zralosti oospor a splnění podmínek primární infekce, by měly být upřednostněny kontaktně a preventivně působící fungicidy (Captan 50 WP, typ Dithane, typ Folpan, typ Merpan, Novozir MN 80 New).

Z kontaktně a preventivně působících fungicidů jsou vhodné především přípravky typu Folpan, které zpevňují pletiva a zvyšují odolnost proti padlí, omezují výskyt šedé hniloby květenství a neomezují populace dravého roztoče T. pyri.

K ošetření v období před počátkem kvetení je vhodné, zejména za příznivějších podmínek pro patogen, použít přípravky na bázi fosetylu-Al (Aliette Bordeaux, Profiler, Verita), které zajistí dlouhodobou účinnost a dobrou ochranu nově narůstajících částí (systemické působení).

Použít lze i ostatní déle působící kombinované fungicidy.

Padlí révy

Na některých lokalitách byly zjištěny primární výskyty choroby.

V letošním roce je předpoklad početnějších primárních výskytů, a pokud budou vhodné podmínky pro patogen i časnějšího výskytu choroby.

Primární výskyty představují napadené letorosty, které vyrostly z oček, v nichž patogen přezimoval. Předpokladem početných primárních výskytů je časný a silnější výskyt choroby v předchozím roce a dobré přezimování patogenu (propagule patogenu v očkách ničí teplot y pod -15 °C). V loňském roce byly ve vztahu k fenofázím révy relativně časné (krátce po odkvětu – konec června, počátek července) a lokálně i silné výskyty padlí, takže mohlo dojít k početným infekcím spodních oček, která zůstávají po řezu na tažních a mrazy v průběhu zimy na většině lokalit neklesly pod -15°C.

Za této situace mělo být zahájeno ošetřování proti padlí již ve fázi (5) 6 listu, kdy za vhodných podmínek nastupuje období sekundárního šíření choroby (zpravidla 2 ošetření před počátkem kvetení).

V průběhu minulého období (s výjimkou závěru) byly a na počátku a v závěru tohoto období budou dle předpovědi trvat vhodné podmínky pro šíření patogenu (optimálně více než 6 hod teplota v rozmezí 21–30 oC, přeháňky nebo lokální deště, které zajišťují vysokou vlhkost vzduchu).

V minulém období bylo doporučeno dokončit první ošetření rizikových porostů (časný a silný výskyt v loňském roce, náchylná odrůda, disponovaná lokalita).

V závěru tohoto období by mělo být zahájeno 2. ošetření (před květem, počátek období zvýšené vnímavosti k napadení).

K ošetření rizikových porostů je vhodné použít intenzivní přípravky Falcon 460 EC, IQ-Crystal, Talendo, Vivando nebo strobiluriny, včetně jejich kombinací a zkrátit interval mezi ošetřeními.

Méně ohrožené porosty je možné nadále ošetřovat přípravky na bázi elementární síry (při teplotách nad 16 °C) nebo azoly (Domark 10 EC, Emerald 10 EC, Punch 10 EC, Talent, Topas 100 EC).

ŽIVOČIŠNÍ ŠKŮDCI

Hálčivec révový

Nadále sledujte výskyty.

Pokud bude zjištěno významné poškození (chlorotická skvrnitost a deformace listů, nestejnoměrný růst letorostů) je třeba napadené porosty co nejdříve ošetřit specifickým akaricidem (Omite 570 EW, Sanmite 20 WP). Při silném výskytu je vhodné ošetření cca po 14 dnech opakovat. Ošetření musí být provedeno za vyšších teplot (Omite 570 EW nad 18 °C, Sanmite 20 WP nad 16 °C).

Přípravek Magus nelze v systémech integrovaného pěstování révy použít!

Podrobnější informace o uvedených škodlivých organismech, jejich popisy a případně vyobrazení nebo údaje o doporučených přípravcích je možné získat na internetových stránkách:Ekovín – Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína, o.s.https://www.ekovin.cz (prognostické zprávy, aktuální nálet obalečů) Státní rostlinolékařská správahttp://eagri.cz/public/app/srsmapa (mapové výstupy)http://eagri.cz/public/web/srs/portal/skodlive-organismy/aktualni-informace-o-vyskytu-so-a-poruch/monitorovaci-zpravy-2011/http://www.srs.cz/meteo/app (prognózy – SET; popisy ŠO – Škůdci; Choroby) Galatihttp://www.galati.sk/galati  (signalizace ochrany)
AMET – sdružení Litschmann & Suchýhttp://www.amet.cz (prognózy – plíseň révová 2011)

PřípravekÚčinná látkaObsah CuDávka přípravku (kg/ha x l/ha)Dávka Cu (g/ha)Přípustný počet ošetření
Aliette Bordeauxoxichlorid Cu(+fosetyl- Al)250 g/kg4 kg10002
Cuproxat SCzásaditý síran Cu190 g/l5 l9502
Champion 50 WPhydroxid Cu50%4 kg20001 *
Cuprocaffarooxichlorid Cu50%4 kg20001 *
Cuprocaffaro Microoxichlorid Cu375 g/kg1,75 kg 3,50 kg656,21312,51-2 **(2x do 2,6 kg)
Flowbrixoxichlorid Cu380 g/l1,25-1,52,5-3,0 l475-720950-11401-2(2x do 2,6 l)
Funguran-OH 50 WPhydroxid Cu50%4 kg20001 *
Kocide 2000hydroxid Cu35%2,5-3,75 kg875-13151-2(2x do 2,8kg)
Kuprikol 50oxichlorid Cu50%4 kg20001 *
Kuprikol 250 SCoxichlorid Cu25%6-8 l1500-20001 *
Ridomil Gold Plus 42,5 WPoxichlorid Cu +(metalaxyl-M)400 g/kg3,5 – 4 kg1400-16001 *

 *  Přípravky s vyšším obsahem mědi  (Cuprocaffaro, Funguran-OH 50 WP,

   Champion 50 WP. Kuprikol 50) mohou být použity pouze 1x v max. dávce 4 kg/ha.

** Přípravek Cuprocaffaro Micro lze použít 2x při snížené dávce do 2,6 kg/ha;

    i tato dávka zajistí dobrou účinnost. Při jiném uspořádání dávkování je třeba

    respektovat celkovou dávku maximálně 5,2 kg/ha/rok.

Při rozhodování o termínu použití měďnatého fungicidu by mělo být zohledněno maximální využití účinnosti na plíseň révy a uplatnění vedlejšího vlivu na zpevnění pletiv, které může zlepšit vyzrání a tak zvýšit odolnost k mrazu (pozdní použití). Nejefektivnější použití měďnatého fungicidu je využití vysoké a dlouhodobé účinnosti k ochraně starých listů (ukončený růst) proti plísni révy. Současně je příznivě ovlivněno i vyzrávání réví a rezidua mědi mohou také příznivě ovlivnit zdravotní stav a kvalitu vína.

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam