ZPRÁVA Č.2

Choroby

Plíseň révy

Ošetření proti plísni révy není zatím potřebné.

Teplotní suma pro zralost oospor (SET8,0 = 170 DS) byla splněna v celé vinařské oblasti Morava v závěru minulého období.

Od počátku zralosti oospor může dojít při splnění podmínek (min. 10 mm srážek za 24 hod., průměrná denní teplota nepoklesne pod 13oC a minimální teplota pod 8oC) k prvním primárním infekcím. V průběhu víkendu došlo na většině lokalit ke splnění srážkových podmínek. Nebyly však splněny podmínky průměrné a převážně ani minimální teploty. V druhé polovině tohoto období dojde dle předpovědi k oteplení.

Pokud budou splněny srážkové i teplotní podmínky pro primární infekci, sledujte na lokalitách, kde jsou nejčastěji zjišťovány první výskyty onemocnění (níže položené části výsadeb nebo výsadby, uzavřené lokality). Sledování primárních výskytů provádějte v odstupu 6-10 dnů po splnění podmínek pro infekci (trvání inkubační doby dle teploty; při teplotě 18oC –  6 dnů, 14oC – 10 dnů).  

Zahájení ošetření by mělo být usměrněno podle některé z metod krátkodobé prognózy (Galati Vitis, SHMÚ Bratislava) a zjištění prvních primárních výskytů onemocnění.

Pokud je využívána pro usměrnění ochrany metoda krátkodobé prognózy a signalizace ošetření SHMÚ Bratislava (dle Šteberly), sledují se od 1. května srážky a kumulativní úhrny srážek měly být vyneseny k 15. květnu jako první údaj do prognostického grafu.

Na sledovaných lokalitách se křivka týdenních úhrnů srážek pohybuje převážně v oblasti sporadicko-kalamitního výskytu a lokálně dosáhla i oblasti kalamitního výskytu.

Padlí révy

Ošetření proti padlí révy není zatím potřebné.

V letošním roce lze předpokládat pozdější a pozvolný nástup onemocnění V důsledku pozdního nástupu a slabého výskytu onemocnění v loňském roce nemohlo dojít k infekcím spodních oček na letorostech, které zůstávají pořezu na tažních. Pokud k infekcím došlo, byly přezimující propagule eradikovány zimními mrazy (teploty v průběhu zimy poklesly opakovaně hluboko pod -15oC). 

Z těchto důvodu bude možné i u rizikových porostů provést první ošetření až v období krátce před květem (vynechat ošetření ve fázi 5-6 listů).

Podle předpovědi budou v tomto období zpočátku velmi nepříznivé a v závěru nepříznivé podmínky pro patogen (převážně chladné počasí a vydatné dešťové srážky).

Živočišní škůdci

Hálčivec révový

Sledujte výskyty a intenzitu poškození.

Pokud bylo nebo bude zjištěno významné poškození (skvrnitost a deformace listů, nestejnoměrný růst letorostů) je třeba ošetřit specifickým akaricidem (Omite 570 EW, Sanmite 20 WP). Zejména při velmi silném výskytu by mělo být ošetření cca po 14 dnech opakováno. V tomto období budou nepříznivé teplotní podmínky pro použití specifických akaricidů, Omite 570 EW je účinný až při teplotách nad 18oC, Sanmite při teplotách nad 15oC. V současné době nelze těmito přípravky ošetřovat, ošetření lze provést až po oteplení.

Pokud by byl použit proti sviluškám přípravek Cascade 5 EC, zajistí současně plnou účinnost i na hálčivce révového.

Přípravek Magus nelze v systémech integrovaného pěstování révy použít!

Obaleč jednopásý a obaleč mramorovaný

Probíhá letová aktivita motýlů první generace. Na počátku druhé poloviny minulého období bylo na sledovaných lokalitách pozorováno zvýšení letové aktivity. V závěru období došlo v důsledku výrazného ochlazení k poklesu letu. Nárůst letové aktivity lze očekávat při oteplení v závěru tohoto období.

Sledujte a vyhodnocujte let motýlů a podle jeho průběhu a zvoleného přípravku stanovte termín případného ošetření.  

Proti první generaci se ošetřují jen významně ohrožené porosty (pravidelný silný výskyt), zpravidla stačí jedno ošetření. Termín ošetření by měl být diferencován podle použitého přípravku.

Regulátory růstu a vývoje členovců (Dimilin 48 SC, Nomolt 15 SC, Insegar 25 WP) je optimální použít na počátku významného letu, biologické přípravky (typu Biobit) 3-5 dní po vrcholu letu, ekologicky přijatelnými přípravky (Integro, Steward 30 WG, SpinTor) se ošetřuje 8-10(14) dní po vrcholu letu.

Biobit nepoužívejte při teplotách pod 16oC, optimální účinnost je při teplotách nad 18oC. 

Podrobnější informace o uvedených škodlivých organismech, jejich popisy a případně vyobrazení nebo údaje o doporučených přípravcích je možné získat na internetových stránkách:

Státní rostlinolékařská správa

Státní rostlinolékařská zpráva – meteo

Galati – SK

PřípravekÚčinná látkaObsah CuDávka přípravku (kg/ha x l/ha)Dávka Cu (g/ha)Přípustný počet ošetření
Aliette Bordeauxoxichlorid Cu(+fosetyl- Al)250 g/kg4 kg10002
Cuproxat SCzásaditý síran Cu190 g/l5 l9502
Champion 50 WPhydroxid Cu50%4 kg20001 *
Cuprocaffarooxichlorid Cu50%4 kg20001 *
Cuprocaffaro Microoxichlorid Cu375 g/kg1,75 kg 3,50 kg656,21312,51-2 **(2x do 2,6 kg)
Flowbrixoxichlorid Cu380 g/l1,25-1,52,5-3,0 l475-720950-11401-2(2x do 2,6 l)
Funguran-OH 50 WPhydroxid Cu50%4 kg20001 *
Kocide 2000hydroxid Cu35%2,5-3,75 kg875-13151-2(2x do 2,8kg)
Kuprikol 50oxichlorid Cu50%4 kg20001 *
Kuprikol 250 SCoxichlorid Cu25%6-8 l1500-20001 *
Ridomil Gold Plus 42,5 WPoxichlorid Cu +(metalaxyl-M)400 g/kg3,5 – 4 kg1400-16001 *

*  Přípravky s vyšším obsahem mědi  (Cuprocaffaro, Funguran-OH 50 WP,

   Champion 50 WP. Kuprikol 50) mohou být použity pouze 1x v max. dávce 4 kg/ha.

** Přípravek Cuprocaffaro Micro lze použít 2x při snížené dávce do 2,6 kg/ha;

    i tato dávka zajistí dobrou účinnost. Při jiném uspořádání dávkování je třeba

    respektovat celkovou dávku maximálně 5,2 kg/ha/rok.

Při rozhodování o termínu použití měďnatého fungicidu by mělo být zohledněno maximální využití účinnosti na plíseň révy a uplatnění vedlejšího vlivu na zpevnění pletiv, které může zlepšit vyzrání a tak zvýšit odolnost k mrazu (pozdní použití). Nejefektivnější použití měďnatého fungicidu je využití vysoké a dlouhodobé účinnosti k ochraně starých listů (ukončený růst) proti plísni révy. Současně je příznivě ovlivněno i vyzrávání réví a rezidua mědi mohou také příznivě ovlivnit zdravotní stav a kvalitu vína.

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam