ZPRÁVA Č.19

19. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava  v 37. týdnu  ( 6.9.2010 – 12.9.2010 )

CHOROBY

Plíseň révy

V současné době podle lokalit a odrůd probíhá fáze zrání.

Nebezpečí napadení hroznů již nehrozí.

Další ošetření není potřebné.

V první polovině minulého období bylo relativně příznivé počasí pro šíření patogenu (déšť, avšak nižší teploty).

V tomto období se budou podle předpovědi střídat období se srážkami přeháňkového charakteru a období beze srážek a po většinu období s výjimkou počátku bude chladnější počasí.

K dalšímu šíření na mladých listech může dojít pouze na lokalitách s vydatnějšími srážkami nebo déletrvající rosou.

Nadále věnujte pozornost ochraně mladých výsadeb. Tam kde budou vydatnější dešťové srážky nebo déletrvající rosy je třeba volit spodní hranici doporučeného intervalu mezi ošetřeními.

Šedá hniloba hroznů révy

U všech odrůd probíhá fáze počátku zrání hroznů. Od fáze počátku zrání nastoupilo období zvýšené citlivosti hroznů k infekci.

Lokálně byly zjištěny u ranějších náchylných odrůd (Műller-Thurgau, Aurelius, Neuburské aj.) první významné výskyty choroby.

Dle předpovědi v tomto období budou relativně příznivé podmínky pro patogen především ve střední části a v závěru (každý vydatnější déšť vede k fruktifikaci patogenu a vytváří infekční prostředí).  K infekcím dochází především při ovlhčení, na teplotu nemá patogen vyhraněné požadavky, šíří se i za relativně chladného počasí.

V minulém období mělo být dokončeno první ošetření pozdnějších odrůd proti šedé hnilobě.

Pokud se ošetřovalo proti šedé hnilobě 1x, bylo možno použít kterýkoliv z doporučených přípravků Minos, Mythos 30 SC, Pyrus 400 SC (OL 21 dnů), Thiram Granuflo (OL 28 dnů) nebo Teldor 500 SC (OL 14 dnů), případně Solfobenton DC (OL 10 dnů) a Trichodex.

V případě předpokládaných dvou, případně více ošetření, měly být upřednostněny pro první ošetření přípravek Thiram Granuflo nebo přípravky na bázi pyrimethanilu (Minos, Mythos 30 SC a Pyrus 400 SC). Pro další ošetření jsou vhodné především Teldor 500 SC (OL 14 dnů), použít je možno i Minos, Mythos 30 SC nebo Pyrus 400 SC (OL 21 dnů). 

Případné další ošetření mimořádně ohrožených porostů a porostů určených pro pozdní sklizeň proveďte opakovaně v odstupu 10-14 dní, dle reálného průběhu počasí. Pozdější ošetření zpravidla nepřináší požadovaný efekt.

Biologický přípravek Trichodex lze použít podle potřeby v kratším intervalu a bez omezení počtu ošetření.

Pokud dojde od fáze počátku zaměkání k praskání bobulí (nadměrný příjem vody, pozdní napadení padlím a následný nadměrný příjem vody) nebo k poškození hroznů krupobitím, je třeba neodkladně provést ošetření proti hnilobám.

Upozorňujeme na ukončenou registraci přípravku Rovral Flo, použití bylo možné jen do 30.7. 2010!    

Předpokladem dobré účinnosti fungicidů proti šedé hnilobě je kvalitní ošetření zóny hroznů!

Přípravky Minos, Mythos 30 SC a Pyrus 400 SC jsou současně účinné i proti bílé hnilobě.

Při stanovení termínu prvního ošetření ve fázi počátku zrání (zaměkání) měla být zohledněna doba účinnosti předchozího ošetření fungicidem se současnou (Melody Combi 65,3 WG ) nebo vedlejší účinností proti šedé, případně bílé hnilobě hroznů (Cabrio Top, Discus, Fantic F, Folpan 50 WP, Folpan 80 WG, Pergado F, Quadris, Quadris Max, Ridomil Gold Combi Pepite, Zato 50 WG).  

Výskyty šedé hniloby významně podporují zahuštění porostů (déletrvající ovlhčení, vyšší vlhkost vzdušná), nevyrovnaná výživa (zejména nadbytek dusíku a nedostatek vápníku) a poškození hroznů (především obaleči, kroupy).

Významnou součástí ochrany proti šedé hnilobě hroznů jsou preventivní pěstební opatření. Především je třeba zajistit vzdušnost porostu a keře (úplné provedení zelených prací včetně odlistění zóny hroznů).

Na lokalitách, kde doposud nebylo provedeno, doporučujeme zejména u pozdějších náchylných odrůd dokončit odlistění zóny hroznů.

Dodržujte doporučení k oddálení vzniku rezistence. Rezistencí u plísně šedé jsou ohroženy

  • Anilinopyrimidiny (střední riziko vzniku rezistence) – Minos, Mythos 30 SC, Pyrus 400 SC. V rámci skupiny cross-rezistence.
  • Hydroxianilidy [SBI fungicidy skupina III] (nízké až střední riziko vzniku rezistence) – Teldor 500 SC.

Základní opatření k oddálení vzniku rezistence

  • Dodržovat doporučený počet ošetření v průběhu vegetace
  • Střídat přípravky s odlišným mechanizmem působení
  • Používat preventivně
  • Dodržovat doporučení k použití včetně dávky

Anilinopyrimidiny – maximální počet ošetření v průběhu vegetace 1x (při 3 a více ošetřeních proti šedé hnilobě max. 2x).

Hydroxianilidy (fenhexamid) – maximální počet ošetření během vegetace 2x.

Fytoplazmové žloutnutí a červenání listů révy (Potato stolbur phytoplasma)

V posledních letech byl na většině lokalit ve vinařské oblasti Morava zjištěn výskyt fytoplazmového žloutnutí a červenání listů révy. V letošním roce došlo opět v důsledku průběhu počasí k pozdějšímu projevu příznaků onemocnění.

Soubor ochranných opatření zahrnuje:

1)   opatření k omezení výskytu vektorů, především křísa žilnatky vironosné,

2)   opatření k omezení výskytu hostitelských, především rezervoárových rostlin patogenu a současně hostitelů vektoru (svlačec rolní a kopřiva dvoudomá),

3)   opatření k omezení výskytu ostatních hostitelů patogenu (především druhy čeledi lilkovitých a některé druhy čeledí hvězdnicovitých a vikvovitých),

4)   zajištění produkce zdravého výsadbového materiálu,

5)   zmlazení silně napadených keřů a následné zapěstování nových kmínků.

6)   odstranění velmi silně napadených keřů

V současné době jsou plně vyvinuty příznaky onemocnění.

Modré odrůdy: tmavočervené zbarvení listů celých nebo částí keřů (kmínek, rameno), jednotlivých letorostů, nebo i jednotlivých listů a částí listů. Pokud jsou tmavě červeně zbarveny části listů, jsou ohraničeny nervaturou.

Bílé odrůdy: žlutozelené zbarvení listů celých nebo částí keřů (kmínek, rameno), jednotlivých letorostů, nebo i jednotlivých listů a částí listů. Pokud jsou žlutozeleně zbarveny části listů, jsou ohraničeny nervaturou. Časté je zlatožluté zbarvení hlavních žilek.

Společné příznaky: svinování listů, zasychání mladých hroznů (zůstávají suché na keřích), zavadání a scvrkávání zrajících hroznů, špatný vývoj (nestejná velikost bobulí), pozdější a nestejnoměrné vyzrávání hroznů, hnědočerné ohraničené skvrny na vyzrávajících letorostech, špatné vyzrávání letorostů, chřadnutí keřů.

Doporučená opatření:

Označit příznakové keře!

Silněji a silně nemocné keře v předjaří zmladit a zapěstovat nový kmínek.

V následujícím vegetačním období sledovat případný opakovaný projev onemocnění.  

Octová hniloba

V minulém období byly zjištěny na několika lokalitách, především u raných aromatických odrůd, ojedinělé výskyty octové hniloby.

Jednotlivé bobule nebo menší skupiny bobulí, výjimečně i větší části hroznu, se zbarvují světle hnědě (bílé odrůdy) nebo červenohnědě (modré odrůdy). Typická je octová vůně rozrušené, kašovité dužniny.

Příčinou jsou octové bakterie (např. rodu Acetobacter) a kvasinky (např. rodů Candida, Pichia, Hanseniaspora, Kloekeria), které osídlují poškozené bobule (houby, škůdci, fyziologická a mechanická poranění).

Produkty rozkladu vábí octomilky (Drosophila melanogaster), které mohou původce dále přenášet.

Silněji poškozené hrozny je třeba při sklizni vytřídit, dávají nepříznivou vůni a chuť vínům.

Informace

Svaz  vinařů ČR, o.s. i Ekovín, o.s. požádal Mze ČR, vzhledem k letošnímu mimořádnému průběhu počasí a ohrožení porostů plísní révy, o povolení vyššího počtu ošetření proti plísni révy (výjimka z Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., v platném znění).

Podle stanoviska MZe ČR výjimka není možná.

Stanovisko je uvedeno na internetových stránkách Ekovínu, Svazu integrované a ekologické produkce, o.s.. 

Je třeba učinit všechny opatření, aby byl dodržen stanovený počet ošetření. Jednou z možností je použití kombinovaných fungicidů proti padlí révy se současnou účinností na plíseň révy (Cabrio Top, Quadris Max) nebo proti šedé hnilobě se současnou účinností na plíseň révy (Melody Combi 65,3 WG). Omezení se nevztahuje na použití pomocných a dalších prostředků na ochranu rostlin (například proti plísni révy Alginure, Myco-Sin VIN).         

Podrobnější informace o uvedených škodlivých organismech, jejich popisy a případně vyobrazení nebo údaje o doporučených přípravcích je možné získat na internetových stránkách:

PřípravekÚčinná látkaObsah CuDávka přípravku (kg/ha x l/ha)Dávka Cu (g/ha)Přípustný počet ošetření
Aliette Bordeauxoxichlorid Cu(+fosetyl- Al)250 g/kg4 kg10002
Cuproxat SCzásaditý síran Cu190 g/l5 l9502
Champion 50 WPhydroxid Cu50%4 kg20001 *
Cuprocaffarooxichlorid Cu50%4 kg20001 *
Cuprocaffaro Microoxichlorid Cu375 g/kg1,75 kg 3,50 kg656,21312,51-2 **(2x do 2,6 kg)
Flowbrixoxichlorid Cu380 g/l1,25-1,52,5-3,0 l475-720950-11401-2(2x do 2,6 l)
Funguran-OH 50 WPhydroxid Cu50%4 kg20001 *
Kocide 2000hydroxid Cu35%2,5-3,75 kg875-13151-2(2x do 2,8kg)
Kuprikol 50oxichlorid Cu50%4 kg20001 *
Kuprikol 250 SCoxichlorid Cu25%6-8 l1500-20001 *
Ridomil Gold Plus 42,5 WPoxichlorid Cu +(metalaxyl-M)400 g/kg3,5 – 4 kg1400-16001 *

 *  Přípravky s vyšším obsahem mědi  (Cuprocaffaro, Funguran-OH 50 WP, Champion 50 WP. Kuprikol 50) mohou být použity pouze 1x v max. dávce 4 kg/ha.

** Přípravek Cuprocaffaro Micro lze použít 2x při snížené dávce do 2,6 kg/ha;

    i tato dávka zajistí dobrou účinnost. Při jiném uspořádání dávkování je třeba

    respektovat celkovou dávku 5,2 kg/ha/rok.

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam

Aktuality

Zpráva č.19

Monitorovací zpráva – Jižní Morava (11.9.2023 – 17.9.2023) Vážení pěstitelé,

Zpráva č.18

Monitorovací zpráva – Jižní Morava (4.9.2023 – 10.9.2023)