ZPRÁVA Č. 6

CHOROBY

Plíseň révy

Teplotní suma pro zralost oospor (SET8,0 = 170 DS) byla ve vinařské oblasti Morava splněna v průběhu prvního týdne května (na sledovaných lokalitách 1.5.–5.5.)

V letošním roce došlo k velmi časnému splnění podmínek zralosti oospor. Příčinou bylo teplé počasí v průběhu ledna a mimořádně teplé periody v průběhu dubna.

Od počátku zralosti oospor může docházet při splnění podmínek pro primární infekci (vydatný déšť, min. 10 mm srážek za 24 hod., průměrná denní teplota neklesne pod 10(13) °C a minimální teplota pod 8 °C) k prvním primárním infekcím.

Ke splnění podmínek primární infekce došlo na většině lokalit opět při lokálních dešťových srážkách v první polovině a v závěru minulého období a může dojít při srážkách v průběhu tohoto období.

K významnějšímu šíření choroby zpravidla dochází až po 2–3x opakovaném naplnění podmínek primární infekce, což již bylo na mnoha lokalitách splněno.

Po převážnou část období bude dle předpovědi teplejší počasí, v závěru období bude velmi teplé počasí. V první polovině budou intenzivní dešťové srážky.

Průměrné denní i minimální teploty budou vhodné pro klíčení oospor a primární infekci, po zjištění výskytu i pro sekundární infekci.   

Po dešťových srážkách v minulém období, kdy byly na většině lokalit splněny podmínky pro primární infekce, je třeba věnovat zvýšenou pozornost sledování prvních primárních výskytů choroby (inkubační doba při teplotě 14 °C – 10 dnů, při teplotě 18 °C – 6 dnů, při teplotě 22 °C – 4 dny). První primární výskyty by mohly být již zjištěny v tomto období.

Zahájení ošetřování by mělo být usměrněno podle některé z metod krátkodobé prognózy (Galati Vitis, SHMÚ Bratislava) s přihlédnutím k průběhu splnění podmínek pro primární infekce, případně při zjištění prvních primárních výskytů choroby.

Pokud je využívána pro usměrnění ochrany metoda krátkodobé prognózy a signalizace ošetření SHMÚ Bratislava (dle Šteberly) je třeba sledovat od 1. května srážky a kumulativní úhrny srážek vynést k 15. květnu jako první údaj do prognostického grafu. Toto datum je termínem zahájení platnosti prognostického grafu. Další hodnoty se vynášejí do grafu pravidelně v týdenním intervalu a celková hodnota představuje sumu týdenních úhrnů dešťových srážek.

Ošetření se provede, pokud se křivka sumy týdenních úhrnů srážek dostane do oblasti kalamitního výskytu (nad křivku A) nebo při zjištění prvního výskytu choroby.

Kritická hodnota sumy týdenních úhrnů srážek ke dni 18.6. pro dosažení oblasti sporadicko-kalamitního výskytu (nad křivkou B) je 82 mm a pro dosažení oblasti kalamitního výskytu (nad křivkou A) je 108 mm.

Ke dni 11.6. se křivka sumy týdenních úhrnů srážek na sledovaných

lokalitách v oblasti sporadicko-kalamitního nebo kalamitního výskytu.

V období po odkvětu tato metoda doporučuje obligátní ošetření. Tam, kde křivka týdenních úhrnů dosáhla oblasti kalamitního výskytu, je třeba zajistit intenzivní ochranu porostů (intenzivnější přípravek, kratší interval mezi ošetřeními).

Na všech sledovaných lokalitách započalo a probíhá kvetení.

Obligátně bylo provedeno první ošetření v období bezprostředně před květem nebo na počátku kvetení. 

Pokud bylo provedeno první ošetření v minulém období, bude třeba provést další ošetření v průběhu nebo v závěru kvetení, tak aby nebyl

překročen interval 10 dnů.

Vzhledem k předpověděnému počasí na toto období bude vhodné upřednostnit pro ošetření kombinované fungicidy (Acrobat MZ WG, Aliette Bordeaux, Cabrio Top, typ Curzate, Electis, Fantic F, Melody Combi 65,3 WP, Mildicut, Pergado F, Profiler, Quadris Max, typ Ridomil, Tanos 50 WG, Verita), které zajistí déletrvající účinnost a systemicky působící přípravky i dobrou ochranu nově narůstajících částí

Na lokalitách s méně vydatnými srážkami nebo při pravidelném ošetřování

je možné nadále ošetřovat kontaktně a preventivně působící fungicidy (Antre 70 WG, Captan 50 WP  registrace ukončena, použití do 31.3.2013,, typ Dithane, typ Folpan, Merpan 50 WP   registrace ukončena, použití do 31.3.2013, Novozir MN 80 New, Polyram WG).

Z kontaktně a preventivně působících fungicidů jsou vhodné především přípravky typu Folpan, které zpevňují pletiva a zvyšují odolnost proti padlí, omezují výskyt šedé hniloby květenství a neomezují populace dravého roztoče T. pyri. 

Pokud bude v době dokvétání (optimálně 80 % odkvetlých kvítků) deštivé počasí,

je třeba upřednostnit proti plísni révy kombinovaný přípravek s úč.l. folpet

(Melody Combi 65,3 WG, Fantic F, Ridomil Plus Combi Pepite, Pergado F) případně strobiluriny (Cabrio Top, Quadris Max), které zajistí současně dobrou účinnost i proti šedé hnilobě květenství révy a omezí osídlení zbytků květenství, na nichž může patogen přetrvat. 

Pokud budou ošetřovány porosty s výskytem choroby po splnění podmínek infekce (při optimální teplotě 22–25 oC minim. 2 hod ovlhčení) nebo infekční periody (optim. teplota pro sporulaci 20 oC, pro klíčení zoosporangií a infekci 22–25 oC; minimálně 4 hod. nočního a následně 2 hod. pokračujícího ovlhčení) je vhodné použít déle kurativně působící (3–4 dny) fungicidy (Acrobat MZ WG, Fantic F, Melody Combi 65,3 WG, typ Ridomil). 

Padlí révy

V letošním roce nebyl předpoklad početných primárních výskytů.

Primární výskyty představují napadené letorosty, které vyrostly z oček, v nichž patogen přezimoval. Předpokladem početných primárních výskytů je časný a silnější výskyt choroby v předchozím roce a dobré přezimování patogenu (propagule patogenu v očkách ničí teploty pod -15 °C).

V loňském roce byly poměrně pozdní a všeobecně slabé výskyty padlí révy, takže nemohlo dojít k početným infekcím spodních oček na letorostech, která zůstávají po řezu na tažních a mrazy v průběhu zimy na všech lokalitách poklesly pod -15°C.

Ve druhé polovině minulého období bylo teplé počasí příznivé pro patogen.

Po převážnou část období bude dle předpovědi teplejší počasí, v závěru období bude velmi teplé počasí. V první polovině budou intenzivní dešťové srážky.

Velmi příznivé teplotní podmínky pro patogen budou podle předpovědi v závěru období.

V průběhu minulého období mělo být provedeno první ošetření bezprostředně před květem.

Na všech sledovaných lokalitách započalo a probíhá kvetení.

Další ošetření by mělo být provedeno ve fázi dokvétání nebo bezprostředně po odkvětu révy, před nástupem velmi teplého počasí v závěru tohoto období.

Vzhledem k předpovědi počasí (velmi teplý závěr období) je třeba u rizikových porostů upřednostnit intenzivnější přípravky Falcon 460 EC, Impulse Super, IQ-Crystal, Prosper, Talendo, Vivando nebo strobiluriny, včetně jejich kombinací.

K ošetření méně ohrožených porostů je možno nadále používat přípravky na bázi elementární síry (při teplotách nad 16 °C) Kumulus WG, typ Sulikol  registrace ukončena, použití pouze do 31.6.2012 !nebo azolů (Domark 10 EC, Punch 10 EC, Talent, Topas 100 EC).

Šedá hniloba květenství révy

Po převážnou část období bude dle předpovědi teplejší počasí, v závěru období bude velmi teplé počasí. V první polovině budou intenzivní dešťové srážky.

Každý vydatnější déšť vytváří podmínky pro sporulaci patogenu a následně pro infekci. Pokud nedojde ke změně počasí, bude zapotřebí v období dokvétání (min. 80% odkvetlých kvítků) provést ošetření porostů náchylných odrůd s hustým hroznem proti šedé hnilobě. Ošetření omezí napadení květenství a mladých hroznů a především zabrání osídlení zbytku květenství, na nichž může patogen uvnitř hroznů přetrvat až do období zvýšené citlivosti hroznů k napadení (počátek zrání).

K ošetření v tomto období by měly být použity přípravky proti plísni révy nebo padlí révy se současnou (Melody Combi 65,3 WG) nebo vedlejší účinností na šedou hnilobu (typ Folpan, Fantic F, Ridomil Plus Combi Pepite, Pergado F nebo strobiluriny Cabrio Top, Discus, Quadris, Quadris Max, Zato 50 WG).     

FYZIOLOGICKÉ PORUCHY, POŠKOZENÍ

Poškození mrazem

V závěru 20.týdne (18.5.) došlo na některých lokalitách vlivem přízemních mrazů k poškození nebo ke zničení letorostů révy.

V současné době jsou příznivé podmínky pro regeneraci poškozených keřů, v dalších obdobích bude třeba pečlivě zvažovat potřebu zelených prací.

Nadále je třeba podle potřeby zvažovat použití listových hnojiv.

Porosty s opožděným a nestejným rašením a nevyrovnaným růstem letorostů

Růst postižených porostů je vhodné dále podporovat aplikací kombinovaných listových hnojiv.

Vrcholová chloróza révy

V důsledku průběhu počasí v období počátku vegetace révy (suchý a teplejší duben a květen) dochází na rizikových lokalitách k projevu vrcholové chlorózy révy (kalcióza).

Postižené porosty je třeba co nejdříve a opakovaně ošetřit (2–4x v intervalu

10–14 dní) speciálními prostředky nebo listovými hnojivy s obsahem železa, nejlépe v chelátové vazbě.

K ošetření lze použít přípravky Ferosol, Fytovit, Tenso Fe, Tenso Cocktail, Vinofert Plus, případně další (dle návodu k použití).

Použít je možno opakovaně i roztok zelené skalice v koncentraci 0,2–0,4 % + 0,04 –0,08 % kyseliny citronové. Při aplikaci zelené skalice doporučujeme ověřit možnost zvýšení účinnosti přidáním trisiloxanových smáčedel (např. Break Superb, Silwett Star).

Sprchávání květenství

K předpokládanému výraznému ochlazení v průběhu minulého období nedošlo.

Vzhledem k trvající předpovědi deštivého počasí v průběhu kvetení doporučujeme zvážit podle rizika lokality potřebu ošetření odrůd citlivých ke sprchávání květenství a hráškovatění hroznů (především Rulandské šedé, Chardonnay, Rulandské bílé, Rulandské modré, Svatovavřinecké, Veltlínské zelené) speciálními listovými hnojivy se zvýšeným obsahem bóru (BOROSAN Forte, Boroplus, BOROSOL,CARBONBOR, Compo-Nutribor, Ferti-B, FOLIBOR, YaraVita Bortrac 150). Bór je rostlinami velmi rychle přijímán, může být aplikován podle aktuální střednědobé předpovědi počasí. Podrobnější informace o uvedených škodlivých organismech, jejich popisy a případně vyobrazení nebo údaje o doporučených přípravcích je možné získat na internetových stránkách: Ekovín – Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína, o.s.https://www.ekovin.cz Státní rostlinolékařská správahttp://eagri.cz/public/app/srsmapa  (mapové výstupy)http://www.srs.cz/meteo/app (prognózy – Sumy efektivních teplot (SET); popisy ŠO – škůdci; choroby)http://eagri.cz/public/web/srs/portal/skodlive-organismy/aktualni-informace-o-vyskytu-so-a-poruch/monitorovaci-zpravy-2011/ Galatihttp://www.galati.sk/galati AMET – sdružení Litschmann & Suchýhttp://www.amet.cz (prognostické grafy – plíseň révová 2011)

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam