NOVÝ SYSTÉM ADMINISTRACE SZIF ŽÁDOSTÍ O DOTACE ŠETŘÍ ČAS I PENÍZE

Státní zemědělský intervenční fond, úspěšně zavedl a ověřil nový systém administrace Žádostí o dotace, který byl zkušebně zaveden u dvou opatření 13. kola a plošně aplikován u všech opatření I. a III. osy PRV v rámci 14. kola příjmu žádostí.

Organizace:Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 801/33, Praha 1, 11000
E-mailová adresa: info@szif.cz

Nový systém administrace spočívá v principu, kdy na základě finančních prostředků alokovaných na dotační opatření a preferenčních bodů, které získají jednotlivé žádosti, se sestaví seznam doporučených projektů a projektů „náhradníků“. Teprve tito žadatelé, kteří mají reálnou šanci na úspěch přidělení požadované dotace, jsou vyzvání k tomu, aby předložily potřebné dokumenty (přílohy k Žádosti o dotaci). Jedná se tedy o výrazné ulehčení administrativní a finanční zátěže samotných žadatelů, ale i Státního zemědělského intervenčního fondu.

„Další nespornou výhodou nového systému administrace je fakt, že celý systém je natolik jednoduchý a srozumitelný, že žadatel může vyplnit a zkompletovat celou Žádost o dotaci sám, bez pomoci profesionálního poradce či poradenské agentury.“ říká Ing. Oldřich Černoch CSc, ředitel SZIF.

Nový systém administrace se tedy osvědčil i při plošné aplikaci u 14. kola PRV. Mezi hlavní prokázané přínosy patří jednoznačně registrace Žádostí o dotaci bez nutnosti osobní účasti žadatele a dále úspora nákladů, zrychlení procesu administrace, eliminace čekání na podatelnách Regionálních odborů SZIF zejména v posledních dnech příjmu žádostí.

Dalšími 14. kolem PRV ověřenými přínosy jsou při nepředkládání příloh žadatelů rovněž ušetřené náklady jak na straně žadatele (tisk, kopírování atd.), tak i fondu (výrazné snížení nákladů na přepravu a archivaci složek neúspěšných resp. neschválených žádostí), menší zátěž žadatelů v první fázi administrace a tím snížení stresových situací žadatelů a zjednodušení administrativních kontrol prováděných referenty SZIF, tedy efektivnější využívání personálních kapacit SZIF a zároveň prohloubení důrazu na kvalitu administrovaných Žádostí o dotaci resp. projektů.

„Jako další podstatný přínos a možnost zlepšení do budoucnosti vnímáme zvýšený zájem a využití Portálu Farmáře, kde jsou žadatelé srozumitelně a průběžně informování o aktuálním stavu administrace Žádosti, zde jsou veškeré dokumenty zobrazeny ihned po jejich vytvoření a žadatel má okamžitý přístup k potřebným dokumentům kdekoliv, kde má přístup k internetu. Co je však ještě nutné do budoucna zlepšit, tak aby byl nový systém maximálně efektivní, je počítačová gramotnost žadatelů, ale i zvýšení důvěry žadatelů, kdy se stává, že se žadatelé obávají, že jejich Žádost o dotaci nebyla doručena elektronicky prostřednictvím Portálu Farmáře resp. „fyzicky“ (v listinné podobě prostřednictvím pošty nebo datovou schránkou).“ dodává Ing. Černoch, ředitel fondu.

V rámci 14. kola PRV bylo zaregistrováno téměř 4500 Žádostí o dotaci (vyjma Žádostí osy IV) a žadatelé se o doporučení Žádostí a „náhradnících“, stejně jako o nedoporučení dozvědí díky novému systému administrace o 5 až 6 týdnů dříve než v minulých kolech příjmu žádostí. Díky tomu mohou doporučení žadatelé resp. „náhradníci“ začít například dříve organizovat výběr dodavatele, zajišťovat předfinancování realizace projektu, řešit nájemní vztahy financovaných nemovitostí apod., stejně tak jako neúspěšní resp. nedoporučení žadatelé, kteří tak mohou hledat alternativní řešení realizace uvažované investice.

„Vzhledem k faktu, že se nový systém administrace nad míru osvědčil, rozhodli jsme se pro jeho plošné zavedení ve všech následujících kolech PRV.“ potvrzuje aplikaci systému Ing. Miloš Jírovský, náměstek Sekce přímých plateb a rozvoje venkova SZIF.

Zdroj: SZIF, 25.11.2011 

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam