Projekt PHARE CZ 9801/0501

EU_1.jpgJižní Morava – Rozvoj vinohradnictví Zavedení systému poradenství v ekologicky orientovaných technologií  vinohradnictví na jižní Moravě.

V roce 2000 byl na okresech Břeclav a Znojmo realizován projekt PHARE CZ 9801/0501 Jižní Morava – rozvoj vinařství.

V rámci tohoto projektu byl vybudována síť 45 automatických meteorologických stanic s počítači vybavenými softwarem na prognózu a signalizaci chorob ve vinicích. Tyto počítače jsou přes internet napojeny  na tři výkonnější počítače v poradenských  centrech.

Rovněž byl vytvořen tým poradců pomáhajících vinařům v optimalizaci ochrany révy a zavádění ekologicky příznivých systémů pěstování. Celý tento systém byl vybudován s cílem minimalizace zatížení vinic a vín jedovatými pesticidy používanými v ochraně vinic. Dalším cílem bylo umožnění náhrady těchto pesticidů ekologicky vhodnými biopreparáty, jejichž účinnost je plně srovnatelná s chemickými přípravky, avšak pouze za předpokladu, že jsou využity v optimálních termínech aplikace.

Realizace projektu však byla z původních tří let stažena pouhý jeden rok. Z toho důvodu nemohly být výsledky realizace dostatečně zavedeny do praxe a vzhledem k tomu, že pro tento systém hospodaření ve vinohradnictví v ČR na rozdíl od zemí EU zatím nejsou vinařům poskytovány státní dotace, je udržení systému v chodu ohroženo.

Předkládaný projekt by měl proto umožnit plné využití současného vybavení a pokračování  v poradenství s cílem umožnit vinařům zavést vinohradnickou technologii Integrované produkce, případně biologického vinohradnictví.

Cílem je zkvalitnění produkce hroznů a vín, omezení negativních dopadů na životní prostředí a podpora pozitivních vlivů ekologických směrů pěstování hroznů na rozvoj biodiverzity a krajiny.

Integrovaná produkce a ekologicky orientované systémy pěstování jsou v současné době trendy, ke kterým je téměř výhradně směrována podpora zemědělství v zemích EU. Zavádění těchto systémů u nás je tedy zároveň významnou přípravou na vstup našich vinařů do EU. 

CÍLE PROJEKTU:

–          Pokračování ve výsledcích projektu PHARE CZ 9801/0501 Jižní Morava – rozvoj vinařství využitím sítě meteostanic a počítačů, určených k sledování vývoje škodlivých činitelů ve vinicích a optimalizaci ošetření.

–          Vedení vinařů formou kvalitního poradenství s cílem lepšího využití ekologicky příznivější technologie integrované produkce

–          Zavedení tzv. „klíckové metody“ sledování vývoje obalečů ve vinicích vyvinuté na BFL ve Vídni

–          Výměna dat nutných pro sledování výskytu chorob révy vinné s Vinařskou školou Retz

–           Propagace ekologických metod pěstování hroznů v dalších vinařských okresech jižní Moravy.

POPIS PROJEKTU:

 1.      Prognóza a signalizace výskytu chorob révy vinné a optimalizace ochrany

Na území okresů Břeclav a Znojmo byla v rámci projektu Jižní Morava – rozvoj vinařství vytvořena síť automatických meteorologických stanic, sloužících ke sběru meteorologických dat, důležitých pro vyhodnocení vhodnosti podmínek pro rozvoj houbových chorob révy vinné. Tyto stanice jsou obsluhovány profesními vinaři nebo odborníky v  ochraně rostlin. U každé meteostanice je počítač vybavený softwarem na procování a odesílání těchto dat do poradenských center a zároveň SW vybavení pro přímé vyhodnocování dat pro potřeby řízení ochrany přímo v místě.. Meteodata budou pravidelně 1x týdně, a v případě výskytu podmínek příznivých pro rozvoj chorob navíc aktuálně dle potřeby stahována z meteostanice do počítače, zpracována a odesílána do poradenského centra. Počítá se s provozem dvou poradenských center (Galati Bratislava a Svaz Integrované produkce Hroznů a vína Brno). V těchto centrech budou data vyhodnocena a bude navrženo doporučení optimální ochrany za dané situace. Tato doporučení budou rozesílána asi 100 – 150 příjemcům (vinařské podniky, drobní vinaři, obecní úřady, vinařské spolky). Sledování bude probíhat v období od března do začátku září.

Meteodata budou vyměnována a konzultována s pracovištěm Vinařské školy v Retzu, kde pracuje podobný systém prognózy.

Doporučení budou zveřejňována také na webových stránkách SIPHV a bude vytvořena databáze meteodat uložená na internetovém serveru, ze které si budou moci zúčastnění vinaři aktuální data stahovat a provádět vyhodnocování na vlastním prognostickém programu, což jim umožní kompletní využití programu pro optimalizaci řízení ochrany v podniku.

Kromě expertů na prognózu bude k dispozici jeden poradce, který bude mít na starosti aplikaci výsledků prognózy v praxi. To znamená, že bude k dispozici vinařům pro konzultace ochrany, bude zajíždět do podniků v případě problémů s meteostanicemi, nastavením SW apod.

 2.      Sledování vývoje obalečů ve vinici

Obaleč jednopásý a obaleč mramorovaný jsou nejvýznamnějšími živočišnými škůdci vinohradů. K ochraně před nimi v rámci ekologicky orientovaného vinohradnictví jsou dnes k dispozici kvalitní biologické přípravky na bázi bakterie B. turingiensis. Pro kvalitní a ekonomické zajištění ochrany je však nezbytné přesné stanovení vývoje těchto škůdců a aplikace insekticidů v optimálním termínu. Pro to jsou k dispozici 2 metody sledování vývoje obalečů:

a)      sledování vývoje pomocí klíckové metody, vyvinuté na Bundesanstalt fur Landwrtschaft ve Vídni, pod vedením dr. Polesneho. Tato metoda je náročnější, ale umožňuje přesnější a průběžné sledování vývoje. Proto bude sledování prováděno ve spolupráci s pracovníky BFL ve Vídni. Sledování bude prováděno na dvou lokalitách, provádí se 3x týdně. Výsledky budou porovnávány se čtyřmi dalšími lokalitami v Rakousku v blízkosti státní hranice.

b)      Sledování náletu obalečů do feromonových lapáků. Tato metoda je technicky jednodušší a technicky přístupná vinařům. Proto budou feromonové lapače nakoupeny v rámci projektu a poskytnuty vinařům, aby mohli sledovat konkrétní situaci – především množství škůdců na svých vinicích. Zároveň však bude odborně prováděno sledování na šesti vybraných lokalitách (3x týdně) a bude vypracováno obecné doporučení.

Na základě takto získaných údajů bude vypracováno a aktuálně rozesíláno a zveřejňováno na internetové stránce doporučení pro ochranu před obaleči.

Pro konzultace vinařů bude k dispozici poradce (viz bod 1)

 3.      Školení

V rámci zavádění technologie integrované a ekologické produkce ve vinohradnictví bude provedeno vzdělávání vinařů. Školení bude prováděno dvěma formami:

a)      dva teoretické semináře formou přednášek, jeden pro okresy Znojmo, Brno, druhý pro okresy Břeclav, Hodonín. Témata:

–          optimalizace výživy rostlin

–          ochrana proti houbovým chorobám, využití prognózy a signalizace

–          ochrana proti živočišným škůdcům

–          obecná agrotechnika révy v ekologické produkci

Termín: březen – duben

b)      pět terénních seminářů, tzv. „polních kázání“, kde budou výše uvedená témata probrána v praxi přímo ve vinohradě.

Termín: duben – červen

4.      Exkurze

Bude uspořádána jednodenní exkurze pro 40 účastníků. Téma: Návštěva Vinařské školy Krems/Donau. Toto pracoviště má bohaté zkušenosti se zaváděním integrované produkce a zároveň využívá systému automatických meteorologických stanic a prognózy a signalizace chorob. Potom návštěva vinařského podniku pracujícího v systému integrované produkce

Termín: srpen 2001

5.      Seminář o ekologickém vinohradnictví a prezentace vín z integrované produkce.

Tento seminář bude uspořádán ve spolupráci s Výborem pro životní prostředí Poslanecké sněmovny parlamentu ČR a Ministerstvem zemědělství ČR. Cílem je seznámit poslance a odbornou veřejnost s možnostmi a perspektivami ekologických směrů vinohradnictví a jejich kontextu s přidružováním ČR k EU. 

6.      Nostrifikace Směrnic integrované produkce hroznů a vína mezinárodní komisí IOBC

Jednou z podmínek mezinárodního akceptování vín z ekologické integrované produkce chráněných ochrannou známkou víno z IP na světových trzích je jejich nostrifikace výše zmíněným orgánem IOBC. Tato nostrifikace směrnic je také naprosto zásadním požadavkem pro platby dotací za Integrovanou vinohradnickou produkce z rozpočtu EU.

Tento prvek je tedy v podstatě zásadním předpokladem pro získání významných dotací pro všechny vinaře hospodařící v systému IP (dnes asi 60 % všech vinařů jižní Moravy) z EU v okamžiku přistoupení ČR k EU.

7.      Kontroly dodržování směrnic IP

Vinařský podnik, který chce své produkty označovat jako „produkt Integrované produkce“ musí dle mezinárodních požadavků na systémy integrované produkce v průběhu své vinohradnické a vinařské technologie dodržet požadavky na kvalitu a dopady na životní prostředí dané Směrnicemi IP. K získání certifikátu IP musí být každý podnik zkontrolován a průběh technologie musí být doložen.

V rámci projektu proběhnou kontrolní návštěvy podniků, které budou provádět externí experti – členové kontrolní komise Svazu IPHV.

Financování této části bude hrazeno jako podíl příjemce.

8. Monitoring populační hustoty dravých a škodlivých roztočů ve vinicích JM

Draví roztoči čeledi Phytoseiidae jsou jedním ze základních prvků systému integrované produkce. Důvodem je jejich spolehlivá funkce při potlačování škodlivých roztočů a tím naprostá eliminace potřeby aplikací chemických akaricidů.

Monitoring  populační hustoty predátorů a škůdců v počátečních fázích přechodu na technologii IP umožňuje optimální přechod vinařů na tuto technologii za minimálních finančních nákladů.

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam