Projekt ECOWIN

neu_LogoBasis_AT_CZ_4C_1.jpg

Ochrana přírody ekologizací vinohradnictví Program přeshraniční spolupráce RAKOUSKO – ČESKÁ REPUBLIKA 2007 – 2013

PARTNEŘI PROJEKTU

     Spolky ekologicky a integrovaně hospodařících vinařů v Rakousku a Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vínao.s. EKOVÍN (Brno, ČR).

     Jako strategičtí partneři byli osloveni a projevili zájem o spoluúčast a podporu projektu lokální vinařské spolky, organizace ochrany přírody, zemědělská komora,  vinařské školy Eisenstadt a Krems/Donau, Vinařský spolkový úřad, další školy, organizace podporující turistický ruch a obce.

     V ČR pak byly osloveny a projekt podporují státní orgány ochrany přírody (Správa CHKO Pálava, Mikulov), neziskové organizace ochrany přírody (Veronica, Brno), obce (např. Mikulov), univerzity (MZLU, zahradnická fakulta Lednice) a další školy (Vinařská škola Valtice) a Jihomoravský kraj.

POPIS PROJEKTU:

Základní zaměření a cíle projektu

     Vinohradnictví se nachází v oblastech, které mají díky svým mimořádným klimatickým a půdním podmínkám (teplé klima, méně úrodné kamenitější, mělčí půdy) a svažitějšímu reliéfu krajiny mají velký potenciál z hlediska ochrany vzácných a cenných druhů a společenstev rostlin a živočichů.   

     Díky používání „tvrdých“ technologií, jako je příliš vysoká intenzita mnohdy nevhodně zvolené agrotechniky, aplikace herbicidů, insekticidů a fungicidů se vinohradnictví často dostává do konfliktu s ochranou přírody.

     Základním cílem tohoto projektu je proto minimalizace až odstranění rizikových technologií z vinohradnictví, posílení multifunkcionality vinohradnictví v krajině a zavedení systému syntetizujícího funkce ochrany přírody a vinohradnické produkce. Tohoto cíle by mělo být dosaženo následujícími prvky:

1.      Vývoj a testování prakticky realizovatelného, dlouhodobě udržitelného vinohradnictví zajišťujícího jak ochranu přírody a krajiny, tak produkci špičkových kvalit hroznů a vín.

     Vývoj vinohradnických technologií zajišťujících podporu biodiverzity v krajině bude probíhat formou exaktních poloprovozních pokusů, demonstračních pokusů a návazných seminářů. Technologie a informační materiály, které vzniknou v rámci projektu, budou po jejich ověření k dispozici pro další použití vinařským školám, úřadům zabývajícím se ochranou přírody na různých úrovních (obce, Chráněné krajinné oblasti, Národní parky) a turistickým informačním centrům a dalším zájemcům.

     Na základě těchto technologických inovací budou vinaři schopni obhospodařovat vinice způsobem, který zajistí multifunkční fungování vinohradnické krajiny, přičemž vinaři budou zajišťovat multiplikační efekty v ochraně přírody pro ostatní obyvatele krajiny a konzumenty. 

     Vývoj, ověřování a zavádění biodiverzitu podporujícího vinohradnictví bude prováděno ve spolupráci s vinaři, učiteli, studenty a dalšími zájemci z Vídně a jižní Moravy. Nositeli projektu multifunkčního vinohradnictví podporujícího biodiverzitu budou spolky ekologicky hospodařících vinařů ve Vídni, Vinařská školy Eisenstadt a Krems/Donau, Spolkový vinařský ústav v Eisenstadtu. Na jižní Moravě pak Mendelova zemědělská a lesnická univerzity v Brně (agronomická fakulta Brno, zahradnická fakulta Lednice), Střední vinařská škola ve Valticích, ČSOP (Veronica Brno, Adonis Mikulov).        

2.      Ochrana a podpora biodiverzity ve vinicích a viniční krajině

     V experimentálních vinicích budou vysévány z hlediska stanoviště a funkce vhodně zvolené, bohatě kvetoucí směsi bylin. Směsi budou voleny tak, aby byla optimalizována jejich půdoochranná funkce (ochrana svahů před vodní erozí), aby podporovaly zvyšování obsahu organického podílu půd, akumulaci a uvolňování živin a podporovaly výskyt užitečných organizmů ve vinicích (např. pavouci, draví brouci, ploštice, síťokřídlí, draví roztoči), které omezují výskyt škůdců jako jsou fytofágní roztoči,  křísi přenášející fytoplazmy aj.   

     Porosty vysévaných bylin zároveň umožní návrat mnoha druhů motýlů ohrožených ve střední Evropě vyhynutím.

     V takto experimentálně ozeleněných vinicích bude hodnocena biodiverzita indikačních skupin organizmů, jako jsou vyšší rostliny, střevlíci, denní motýli a funkční biodiverzita (žížaly, pavouci, draví roztoči).

     Mimořádný význam bude věnován výskytu křísů, jako potenciálních přenašečů fytoplazmy stolburu. a dalších chorob. Směsi bylin k osetí meziřadí budou sestaveny tak, aby potlačovaly hostitelské rostliny stolburu. 

3.      Vývoj a ověření z hlediska ochrany přírody vhodného managementu přechodných prvků na okrajích vinic a okolních, z hlediska ochrany přírody cenných biotopů. Optimalizace péče o ladem ležící vinice.       

 Vinice se často nacházejí na styku s, z hlediska ochrany přírody, velmi cennými krajinnými elementy, jako jsou například přírodní rezervace, oblasti Natura 2000 (např. Vídeň Rodaun,  Bisamberg, jihovýchodní úbočí Leithagebirge, na jižní Moravě prakticky celé úpatí Pálavy, úpatí Pozdřanské stepi atd.). Přechody mezi vinicemi a okolní krajinou jsou dnes mnohdy „ošetřovány“ herbicidy, nebo jsou poškozovány jinými necitlivými postupy.  Bezprostředního okolí vinic by bylo možno opět využít ke zvýšení biologické diverzity vinohradnické krajiny například výsadbou vhodných druhů, dříve ve vinohradnické krajině běžných druhů rostli, např. podražec křovištní, ktré jsou hostitelskými rostlinami dnes ohrožených a zákonem chráněných druhů hmyzu, např. pestrokřídlece podražcového.

     K zamezení ruderalizace opuštěných vinic z hlediska ochrany přírody i vinohradnictví nevhodnými rostlinnými druhy (např. zavlečenými druhy jako je turan kanadský, pajasan žláznatý, trnovník akát, nebo přenašeči nebezpečných chorob, jako je např. fytoplazma stolburu a její hostitelské rostliny čeledi lilkovitých) budou tyto plochy buď osety vhodnými bylinami a tam, kde to bude možné budou rozšiřována liniová společenstva původních křovin (růže šípková, trnky, hloh) hostící jednak množství ohrožených druhů hmyzu (modráskovití, otakárek ovocný atd.) a také společenstva křísů a jejich parazitoidů z čeledi Mymaridae.      

4.       Ověření opatření vedoucích k náhradě aplikací chemických herbicidů a insekticidů alternativními biologickými metodami.         

     Opatření vedoucí k zlepšení péče o vinice a okolní krajinu jsou mnohdy anulována aplikacemi chemických insekticidů, herbicidů a fungicidů. Jedním z cílů projektu je ověření ochranných metod, jako je například použití sexuálních feromonů k matení samců škodlivých druhů obalečů (obaleč jednopásý a obaleč mramorovaný), použití snadno biologicky odbouratelné kyseliny octové jako náhrady chemických herbicidů a použití alternativních látek (rostlinné výluhy, vodní sklo, bikarbonát draselný apod.) účinných proti hubovým chorobám jako alternativy chemických fungicidů.

     Cestou poloprovozních demonstračních pokusů budou vinaři a ochranářská veřejnost seznámeni s alternativními metodami ekologického vinohradnictví umožňujícími jak produkovat špičkové kvality hroznů a vín, tak chránit přírodu vinic a jejich okolí. 

Plánovaná doba trvání projektu:

     45 měsíců

Přeshraniční spolupráce:

     Při realizaci projektu  bude využito paralelních projektů:

     A (Burgenland, Wien) – SK (Trnavský a Bratislavský kraj)

     A (Wien, Burgenland) – HU (připravuje se)

Případné dotazy zodpoví:

A:  Dr. Wilfried Hartl, Bio Forschung Austria, Rinnböckstrasse 15, 1110 WienTel.: +43 676 8118 284565, Email: w.hartl@bioforschung.atCZ: Ing. Milan Hluchý, PhD., Svaz EKOVÍN o.s, Šmahova 66, 627 00 Brno Tel.: +420 603 543 109, Email: predseda@ekovin.czProjekt je realizován prostřednictvím operačního programu přeshraniční spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013EU_ERDF_CZ_1.jpg          

ODKAZY 

Operačný program AT-CZ 2007-2013

ŽÁDOST O UDĚLENÍ VÝJIMKY PRO UŽITÍ KONVENČNÍHO OSIVA

Metodický pokyn k udělování výjimek z pravidel produkce uvedených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a v souladu s nařízením Komise (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu na použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu

Vážení řešitelé a účastníci projektu ECOWIN,

v níže si můžete stáhnout metodický pokyn pro vyplnění žádosti o udělení výjimky pro užití konvenčního osiva. Pokud hospodaříte ekologicky a nakoupili jste od nás směs osiva, je nutné tuto žádost co nejdříve vyplnit a odeslat na adresu:

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ, ODBOR OSIV A SADBY, ZA OPRAVNOU 4, PRAHA 5 – MOTOL, 150 06

Ti z vás, kteří jste se účastnili semináře 3. -4.2.2011 v Mikulově žádost máte, chybělo uvedení registračního čísla směsi: 0-0275-68231/01, které je potřeba do žádosti uvést. Adresa odeslání je Praha.

Pokud budete mít jakýkoli dotaz, ozvěte se – krivankova@ekovin.cz

Soubory ke stažení zde:

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam