Skoč na obsah Skoč na navigaci

Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína o.s.


Zápis z valné hromady

zápis z valné hromady svazu integrované a ekologické produkce hroznů a vína o.s., která se konala dne 1.3.2011 v sídle firmy Patria Kobylí v Kobylí.

 

Zápis z valné hromady Svazu integrované a ekologické produkce hroznů a vína o.s. Ekovín

 

1.3.2011, v Kobylí  (Augusty Šebestové 716, 691 10)

Zúčastnilo se 78 zástupců ze 170 členských podniků.

Program valné hromady:

1) volba zapisovatele

2) schválení programu

3)zpráva o činnosti Svazu v roce 2010

4) plán práce na rok 2011

5)informace o řešených a připravovaných mezinárodních projektech (ECOWIN, VínoEnvi, Comenius)

6) finanční zpráva

7)projednání návrhu doplňku stanov Svazu

8) projednání návrhu změny členských příspěvků

9) různé

Na úvod jednání přivítal předseda Ekovín o.s. Ing. Milan Hluchý všechny přítomné, zahájil valnou hromadu a vedením pověřil Ing. Tomáše Richtera, tajemníka Ekovín o.s.

Ad 1) Ing. Tomáš Richter navrhnul na zapisovatele Ing. Veroniku Křivánkovou, ověřovatele zápisu
Ing. Milana Hluchého

Valná hromada jednomyslně schválila zapisovatele Ing. Veroniku Křivánkovou a ověřovatele zápisu
 Ing. Milana Hluchého.

Ad 2) Ing. Tomáš Richter představil program valné hromady.

Program valné hromady byl jednomyslně schválen beze změn.

Ad 3)Ing. Tomáš Richter přednesl zprávu o činnosti Svazu Ekovín v roce 2010

Valná hromada vzala na vědomí zprávu o činnosti Svazu v roce 2010

Ad 4) Valné hromadě byl představen plán práce na rok 2011

Plán práce na rok 2011 byl valnou hromadou jednomyslně schválen

Ad 5) Ing. Milan Hluchý přednesl informace o řešených projektech (Ecowin – ochrana přírody ekologizací vinohradnictví, Vinoenvi – ekologické vinohradnictví a biodiverzita, Vzdělávání vinařů – MAS Mikulovsko), jejich průběhu, stavu financí a plánu na rok 2011. Ing. Tomáš Richter představil připravovaný projekt Comenius.

Ad 6) Ing. Tomáš Richter představil finanční zprávu a navrhl doporučení převést částku 240.119,92 Kč na účet 932000 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.

Tento návrh byl valnou hromadou jednomyslně schválen.

Finanční zpráva však nemohla být schválena z důvodu nepřítomnosti revizorů. Ing. Milan Hluchý navrhl, že budou zvoleni noví revizoři. Po zvolení dostane každý z nich finanční zprávu k prostudování, následně bude opět svolána valná hromada a provedeno schvalování finanční zprávy.

Při hlasování o tomto postupu se vyslovili:

PRO:75

PROTI: 0

ZDRŽELO: 3

Ad 7) Ing. Tomáš Richter navrhl změnu jednacího řádu, pro specifikaci používání log svazu Ekovín. Změna jednacího řádu je uvedena v příloze a).

Při hlasování se vyslovili:

PRO: 77

PROTI: 0

ZDRŽELO: 1

Ad 8) Ing. Milan Hluchý přednesl návrh změny výše základního členského poplatku a struktury plateb členských příspěvků: vytvoření pásem podle počtu hektarů, zvýšení základního členského poplatku z 
1000 Kč na 3000 Kč a poplatek z hektaru (120 Kč) by se nenásobil počtem hektarů daného podniku, ale počtem hektarů středu jednotlivých pásem.

Návrh:

ha rozdělené do pásem

střed pásma

poplatek

výpočet

celková částka v Kč

0-10

5

0

3000

3000

10,1-20

15

120

15*120+3000

4800

20,1-30

25

120

25*120+3000

6000

30,1-40

35

120

35*120+3000

7200

40,1-50

45

120

45*120+3000

8400

50,1-60

55

120

55*120+3000

9600

60,1-70

65

120

65*120+3000

10800

70,1-80

75

120

75*120+3000

12000

80,1-90

85

120

85*120+3000

13200

90,1-100

95

120

95*120+3000

14400

100,1-110

105

120

105*120+3000

15600

110,1-120

115

120

115*120+3000

16800

120,1-130

125

120

125*120+3000

18000

130,1-140

135

120

135*120+3000

19200

140,1-150

145

120

145*120+3000

20400

150,1-160

155

120

155*120+3000

21600

160,1-170

165

120

165*120+3000

22800

170,1-180

175

120

175*120+3000

24000

180,1-190

185

120

185*120+3000

25200

190,1-200

195

120

195*120+3000

26400

200,1-210

205

120

205*120+3000

27600

210,1-220

215

120

215*120+3000

28800

220,1-230

225

120

225*120+3000

30000

230,1-240

235

120

235*120+3000

31200

240,1-250

245

120

245*120+3000

32400

250,1-260

255

120

255*120+3000

33600

260,1-270

265

120

265*120+3000

34800

Při hlasování se vyslovili:

PRO: 23

PROTI: 18

ZDRŽELO: 19

Zvýšení členských příspěvků nebylo valnou hromadou schváleno.

Následně Ing. Milan Hluchý navrhl druhou variantu změny plateb členských příspěvků: zůstane rozvrstvení pásem jako v návrhu číslo 1, ale základní členský poplatek zůstane jako doposud 1000 Kč.

Při hlasování se vyslovili:

PRO: 51

PROTI: 2

ZDRŽELO: 8

Tato změna struktury plateb členských příspěvků byla valnou hromadou schválena.

Ad 9) V bodu Různé představil Ing. Tomáš Richter nové webové stránky svazu Ekovín.

Proběhla volba revizorů.

Byli navrženi:

Ing. Hynek Holánek

Pro jeho volbu na post revizora se vyslovilo:

PRO: 76

PROTI: 0

ZDRŽELO: 2

Zdeněk Němec

Pro jeho volbu na post revizora se vyslovilo:

PRO: 76

PROTI: 0

ZDRŽELO: 2

Valná hromada schválila nové revizory

 

V Brně dne 1.3. 2011  Ze záznamu zapsala: Ing. Veronika Křivánková

Příloha a)

Jednací řád Svazu integrované a ekologické produkce hroznů a vína o.s. - EKOVÍN

Část I. Základní předpisy

Část 2. – Práva členů

 

Členové Ekovínu mají právo

a) účastnit se, nebo být zastoupeni při jednáních valné hromady Ekovínu

b) být zastoupeni v předsednictvu Ekovínu

c) navrhovat své zástupce do všech orgánů Ekovínu

d) na výhody plynoucí z členství Ekovínu

e) účasti na práci Ekovínu a organizačních jednotek Ekovínu

f) využívat služeb a zařízení Ekovínu

g) na ochranu svých oprávněných zájmů

h) podávat podněty, návrhy a stížnosti a žádat jejich vyřízení orgány Ekovínu

i) dožadovat se provedení kontroly orgánů Ekovínu

j) požádat o svolání mimořádné valné hromady nebo předsednictva Ekovínu. Tyto orgány budou svolány, požaduje li to více než 1/3 členů.

k) odvolat se proti rozhodnutí kontrolní komise Ekovínu

l) používat loga a ochranné známky svazu Ekovín – podmínky používání stanovuje příloha č.1 tohoto jednacího řádu.

Příloha č.1

Podmínky používání ochranných známek a log svazu EKOVÍN o.s.

  1. Ochranná známka a logo integrované produkce:

Tuto ochrannou známku/logo mají, na svých produktech, oprávnění používat všichni členové, kteří splňují podmínky členství definované aktuální verzí stanov, jednacím řádem a směrnicemi pro integrovanou produkci.

Při používání tohoto loga musí být dodržen pouze základní koncept dle obrázku číslo 1a),  barva, velikost ani umístění není nijak omezeno.

  1. Ochranná známka a logo pro označení ekologicky pěstovaných hroznů a produktů z nich vyrobených:

Tuto ochrannou známku/logo mají právo používat pouze členové, kteří splňují podmínky členství definované aktuální verzí stanov, jednacím řádem a směrnicemi pro produkci ekologicky pěstovaných hroznů a pouze na základě předložení platného certifikátu, který potvrzuje splnění požadavků Nařízení Rady (ES) 834/2007, Nařízení Komise (ES) 889/2008 a zákona č. 242/200Sb. o ekologickém zemědělství, v platném znění, pro bioprodukty/biopotraviny/ekologicky rozmnožovací materiál/ekologická krmiva, hnojiva/produkty uvedené v příloze, která musí být nedílnou součástí tohoto certifikátu.

Při používání tohoto loga musí být dodržen základní koncept a barva dle obrázku číslo 2a),  velikost ani umístění není nijak omezeno.

  

1a) logo___b.jpg                                    2a)ekovin_2_1.jpg

 ke stažení:

zápis z valné hromady 2011.pdf

Kalendář akcí

Kalendář akcí

červenec 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

banner_ekovin.jpg