Skoč na obsah Skoč na navigaci

Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína o.s.


Příl.2 Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu

Příl.2 Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu

1.  Žadatel  na  půdním  bloku, popřípadě jeho dílu s druhem zemědělské
   kultury  orná  půda, jehož průměrná sklonitost přesahuje 7°, zajistí po
   sklizni plodiny založení porostu následné plodiny, nebo uplatní alespoň
   jedno z níže uvedených opatření:

   a)  strniště  sklizené  plodiny je ponecháno na půdním bloku, popřípadě
   jeho  dílu  minimálně  do  30.  listopadu, jestliže to není v rozporu s
   bodem 2, nebo

   b)  půda zůstane zorána, popřípadě podmítnuta za účelem zasakování vody
   minimálně do 30. listopadu, jestliže operace není v rozporu s bodem 2.

   2.  Žadatel  na  ploše  půdního  bloku, popřípadě jeho dílu, označené v
   evidenci  půdy  jako  silně  erozně  ohrožená,  zajistí,  že se nebudou
   pěstovat širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója
   a  slunečnice.  Porosty  obilnin a řepky olejné na takto označené ploše
   budou  zakládány s využitím půdoochranných technologií, zejména setí do
   mulče  nebo  bezorebné  setí.  V  případě  obilnin  nemusí být dodržena
   podmínka  půdoochranných  technologií  při  zakládání  porostů  pouze v
   případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin.

   3.  Žadatel  na  minimálně  20  %  jím  užívané  výměry  půdních bloků,
   popřípadě jejich dílů s druhem zemědělské kultury orná půda, vztažené k
   celkové  výměře  tohoto  druhu  kultury  užívané žadatelem k 31. květnu
   příslušného  kalendářního  roku v evidenci půdy, zajistí každoročně: a)
   aplikování  tuhých  statkových  hnojiv nebo tuhých organických hnojiv v
   minimální dávce 25 tun na hektar, s výjimkou tuhých statkových hnojiv z
   chovu  drůbeže,  kde  je minimální dávka stanovena na 4 tuny na hektar;
   při  plnění  podmínky  zapravením  ponechaných  produktů  při pěstování
   rostlin^38)  (například  slámy) podle jiného právního předpisu^39) není
   stanovena  minimální  dávka,  nebo  b)  pokrytí tohoto procenta výměry,
   popřípadě  jeho odpovídající části v termínu minimálně od 31. května do
   31.   července   příslušného   kalendářního   roku   porostem  jedné  z
   následujících plodin, popřípadě jejich směsí: jeteloviny, vikev huňatá,
   vikev  panonská,  vikev  setá,  bob  polní,  lupina  modrá, hrách setý.
   Porosty  výše  uvedených  plodin  lze  zakládat  i jako podsev do krycí
   plodiny, popřípadě jako směsi s travami v případě, že zastoupení trav v
   porostu nepřesáhne 50 %.

   4.  Žadatel  nebude  na  jím užívaném půdním bloku, popřípadě jeho dílu
   pálit bylinné zbytky.

   5.  Žadatel  nebude  na  jím užívaném půdním bloku, popřípadě jeho dílu
   provádět  agrotechnické  zásahy, pokud je půda zaplavená nebo přesycená
   vodou, s výjimkou vlastní sklizně plodiny a plnění podmínky bodu 7.

   6.   Žadatel   nezruší,  popřípadě  nepoškodí  krajinné  prvky  a  druh
   zemědělské  kultury  rybník.  Za rušení, popřípadě poškození krajinného
   prvku   se  nepovažuje,  dojde-li  k  zásahu  vůči  němu  se  souhlasem
   příslušného orgánu^40).

   7.  Žadatel  zajistí  na jím užívaném půdním bloku, popřípadě jeho dílu
   regulaci  rostlin  netýkavky  žláznaté  tak,  aby  se  na něm v průběhu
   příslušného  kalendářního  roku  nevyskytovaly  kvetoucí  nebo odkvetlé
   rostliny  tohoto  druhu.  Zároveň  zajistí  regulaci rostlin bolševníku
   velkolepého  tak,  aby  výška těchto rostlin nepřesáhla 70 cm v průběhu
   příslušného kalendářního roku.

   8.  Žadatel  nezmění  na jím užívaném půdním bloku, popřípadě jeho dílu
   druh  zemědělské  kultury travní porost na druh zemědělské kultury orná
   půda.

   9.  Žadatel  zajistí,  aby  se po 31. říjnu kalendářního roku na půdním
   bloku,  popřípadě  jeho dílu s kulturou travní porost nenacházel porost
   vyšší  než  30  cm,  pokud  toto  nařízení nebo jiný právní předpis^41)
   nestanoví jinak.

   10.  Žadatel,  který  využívá  zavlažování a je zároveň vlastníkem nebo
   provozovatelem  zavlažovací  soustavy,  předloží  pro tento účel platné
   povolení  k  nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami v souladu s
   jiným právním předpisem^42).

38) § 2 písm. h) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 9/2009 Sb.
39) § 7 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 91/2007 Sb.
40) Například § 75 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 218/2004 Sb.
41) Například zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
42) § 8 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
43) Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, ve znění pozdějších předpisů.

Kalendář akcí

Kalendář akcí

červenec 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

banner_ekovin.jpg