Skoč na obsah Skoč na navigaci

Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína o.s.


§ 9 Podopatření ošetřování travních porostů

§ 9    Podopatření ošetřování travních porostů

(1)  Zařadit do podopatření ošetřování travních porostů lze půdní blok,
   popřípadě jeho díl, na kterém není

   a) toto podopatření uplatňováno,

   b)  uplatňováno  agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. a) bodu 2
   nebo písm. c),

   c)  uplatňováno agroenvironmentální opatření podle § 2 odst. 1 písm. b)
   až e) nařízení vlády č. 242/2004 Sb.

   (2)  Půdní  blok,  popřípadě  jeho  díl je možné zařadit do podopatření
   ošetřování travních porostů titulu

   a)  podle  §  2 písm. b) bodů 2 až 6, 8 nebo 9, jestliže je půdní blok,
   popřípadě  jeho  díl  vymezen  jako  příslušné cenné stanoviště lučních
   společenstev^25)  odpovídající  podmínkám příslušného titulu v evidenci
   půdy,

   b)  podle  §  2 písm. b) bodu 1 nebo 7 bez souhlasného vyjádření orgánu
   ochrany  přírody^5), jestliže se půdní blok, popřípadě jeho díl nachází
   více  než  50  %  výměry  mimo  zvláště  chráněné  území^5), mimo území
   ochranných pásem národních parků^5) nebo mimo území ptačí oblasti^5),

   c)  podle  §  2  písm. b) bodu 1 nebo 7 se souhlasným vyjádřením orgánu
   ochrany  přírody^5), jestliže se půdní blok, popřípadě jeho díl nachází
   minimálně 50 % výměry ve zvláště chráněném území^5), v území ochranných
   pásem národních parků^5) nebo v území ptačí oblasti^5).

   (3)  Půdní  blok,  popřípadě jeho díl je možné zařadit pouze do jednoho
   titulu  podle  § 2 písm. b), s výjimkou případu, kdy se na tomto půdním
   bloku, popřípadě jeho dílu nachází

   a)  trvale  podmáčená  nebo rašelinná louka vymezená v evidenci půdy; v
   takovém  případě  lze  příslušnou  část půdního bloku zařadit do titulu
   trvale  podmáčené  a  rašelinné  louky  podle  §  2  písm.  b) bodu 4 a
   zbývající  část  půdního  bloku  je  žadatel  povinen zařadit do jiného
   titulu  podle  §  2  písm.  b) bodů 1, 2, 3, 5, 6, 7 nebo 8 v souladu s
   podmínkami podle odstavce 2,

   b)  suché  stepní  trávníky  a  vřesoviště  vymezené v evidenci půdy; v
   takovém  případě  lze  příslušnou  část půdního bloku zařadit do titulu
   suché  stepní  trávníky  a  vřesoviště  podle  §  2  písm.  b) bodu 9 a
   zbývající  část  půdního  bloku  je  žadatel  povinen zařadit do jiného
   titulu podle § 2 písm. b) bodů 1, 2, 3, 7 nebo 8 v souladu s podmínkami
   podle odstavce 2.

   (4)  Žadatel  v  žádosti  o zařazení do podopatření ošetřování travních
   porostů uvede

   a)  celkovou výměru travních porostů jím obhospodařovanou, evidovanou v
   evidenci půdy ke dni podání žádosti o zařazení, s výjimkou

   1.  výměry  ploch travních porostů, které jsou v evidenci půdy označeny
   jako nevhodné pro agroenvironmentální opatření,

   2.  výměry ploch travních porostů, u kterých není vhodný žádný z titulů
   navrhovaných v rámci podopatření ošetřování travních porostů z hlediska
   ochrany  krajiny  a přírody; žadatel doloží tuto skutečnost v žádosti o
   zařazení souhlasným vyjádřením příslušného orgánu ochrany přírody^5),

   3.  výměry  půdních  bloků, popřípadě jejich dílů, které má zařazeny do
   podopatření  péče  o  krajinu  titulu  zatravňování orné půdy podle § 2
   písm. c) bodu 1,

   4.  výměry  půdních  bloků, popřípadě jejich dílů, které má zařazeny do
   podopatření  péče  o  krajinu  titulu  zatravňování orné půdy podle § 2
   odst.  1  písm.  c)  bodu  1  nařízení vlády č. 242/2004 Sb., popřípadě
   titulu  tvorba  travnatých  pásů  na svažitých půdách podle § 2 odst. 1
   písm. c) bodu 2 nařízení vlády č. 242/2004 Sb.,

   b)  seznam jednotlivých půdních bloků, popřípadě jejich dílů s kulturou
   travní  porost  tvořících celkovou výměru podle písmene a) s rozlišením
   jejich využití podle jednotlivých titulů podle § 2 písm. b) a v souladu
   s podmínkami uvedenými v odstavcích 2 a 3.

   (5)  Součástí  žádosti  o  zařazení  do podopatření ošetřování travních
   porostů  musí  být  zákres  příslušných půdních bloků, popřípadě jejich
   dílů  uvedených  na  seznamu  podle  odstavce 4 písm. b) v mapě půdních
   bloků s rozlišením na jednotlivé tituly podle § 2 písm. b).

   (6)  Žadatel  po celou dobu trvání pětiletého období, v němž je zařazen
   do podopatření ošetřování travních porostů,

   a)  splňuje intenzitu chovu hospodářských zvířat uvedených v příloze č.
   4  k  tomuto  nařízení  k  31.  červenci  příslušného kalendářního roku
   nejméně   0,2   velké   dobytčí  jednotky  na  1  ha  travního  porostu
   obhospodařovaného   žadatelem  a  evidovaného  v  evidenci  půdy;  tato
   podmínka  se  neuplatní  u  žadatele,  který má zařazené travní porosty
   výlučně do titulů podle § 2 písm. b) bodů 4 až 6, a zároveň

   b)  splňuje intenzitu chovu hospodářských zvířat uvedených v příloze č.
   4  k  tomuto  nařízení  k  31.  červenci  příslušného kalendářního roku
   nejvýše   1,5   velké   dobytčí   jednotky  na  1  ha  zemědělské  půdy
   obhospodařované žadatelem a evidované v evidenci půdy;

   c)  chová-li  k 31. červenci příslušného kalendářního roku koně, doručí
   Fondu  do  15.  září  příslušného  kalendářního roku kopii registru^20)
   společně  s  vyplněným  formulářem  vydaným  Fondem, v němž uvede počet
   chovaných  koní přepočtený na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 4
   k tomuto nařízení k 31. červenci příslušného kalendářního roku,

   d)  nepoužívá na půdních blocích, popřípadě jejich dílech zařazených do
   podopatření  ošetřování  travních porostů k hnojení upravené kaly^23) a
   odpadní vody^26).

   (7)  Žadatel po celou dobu trvání pětiletého období na půdních blocích,
   popřípadě  jejich  dílech zařazených do titulu louky podle § 2 písm. b)
   bodu 1

   a)  používá  hnojiva^7)  a  statková hnojiva^8) každoročně v průměru na
   celkovou  výměru  těchto  luk evidovanou v evidenci půdy k 31. prosinci
   příslušného  kalendářního roku maximálně do výše 60 kilogramů dusíku na
   1  ha,  při  započtení použití hnojiv^7) a statkových hnojiv^8), včetně
   případné pastvy nebo pobytu zvířat (dále jen „pastvy zvířat“),

   b) nepoužívá k hnojení kejdu, s výjimkou kejdy skotu,

   c)  může  provádět  přepasení  travního  porostu  hospodářskými zvířaty
   vyjmenovanými v příloze č. 4 k tomuto nařízení, nejdříve však 15. srpna
   kalendářního roku,

   d)  neprovádí  mulčování,  obnovu  travních  porostů  a přísev travních
   porostů  nacházejících  se  ve  zvláště  chráněných územích^5), v území
   ochranných   pásem   národních  parků^5)  a  ptačích  oblastech^5)  bez
   souhlasného vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody^5),

   e)  zajistí,  aby  půdní  bloky,  popřípadě jejich díly, byly minimálně
   dvakrát  ročně  posečeny;  první  seč  spolu  s odklizením biomasy bude
   provedena  do  31.  července  kalendářního  roku,  druhá  seč  spolu  s
   odklizením  biomasy  bude provedena v termínu do 31. října kalendářního
   roku.

   (8)  Žadatel po celou dobu trvání pětiletého období na půdních blocích,
   popřípadě  jejich  dílech  zařazených  do titulu mezofilní a vlhkomilné
   louky podle § 2 písm. b) bodu 2

   a) používá pouze organická hnojiva^27) a statková hnojiva^8) každoročně
   v  průměru  na  celkovou výměru těchto luk evidovanou v evidenci půdy k
   31.  prosinci  příslušného  kalendářního  roku  maximálně  do  výše  60
   kilogramů  dusíku na 1 ha, při započtení použití organických hnojiv^27)
   a statkových hnojiv^8), včetně případné pastvy zvířat,

   b) používá k hnojení pouze hnůj nebo kompost,

   c)  zajistí,  aby  půdní  bloky,  popřípadě  jejich díly byly minimálně
   dvakrát  ročně  posečeny;  první  seč  spolu  s odklizením biomasy bude
   provedena  v  jednom  z  následujících  termínů,  který je stanoven pro
   příslušný typ lučního společenstva^25) v evidenci půdy:

   1. do 31. července kalendářního roku,

   2. do 30. června kalendářního roku, nebo

   3. od 15. července do 31. srpna kalendářního roku;
   druhá  seč  spolu s odklizením biomasy bude provedena nejpozději do 31.
   října kalendářního roku,

   d)  může  provádět  přepasení  travního  porostu  hospodářskými zvířaty
   vyjmenovanými v příloze č. 4 k tomuto nařízení, nejdříve však 15. srpna
   kalendářního  roku;  toto  písmeno  se  neuplatní  v  případě,  že je v
   evidenci  půdy  půdní  blok, popřípadě jeho díl označen jako nevhodný k
   přepasení,

   e)  neprovádí  příkrm hospodářských zvířat na ploše přepásané louky; za
   příkrm   se   pro  účely  tohoto  nařízení  nepovažuje  podávání  sena,
   minerálních lizů a napájení,

   f)  neprovádí  mulčování,  obnovu  travních  porostů  a přísev travních
   porostů   bez   souhlasného   vyjádření   příslušného   orgánu  ochrany
   přírody^5),

   g) provádí sečení travního porostu na půdním bloku, popřípadě jeho dílu
   od  středu ke krajům nebo od jedné strany půdního bloku, popřípadě jeho
   dílu ke druhé.

   (9) Žadatel v případě, že je v evidenci půdy půdní blok, popřípadě jeho
   díl  označen  jako nevhodný k hnojení, dodržuje v průběhu trvání celého
   příslušného  pětiletého  období  na  půdních  blocích, popřípadě jejich
   dílech zařazených do titulu mezofilní a vlhkomilné louky podmínky podle
   odstavce 8, s výjimkou

   a)  podmínky podle odstavce 8 písm. a) a b), namísto níž bude dodržovat
   úplný  zákaz  používání hnojiv^7) a statkových hnojiv^8), včetně pastvy
   zvířat, nebo

   b)  podmínky podle odstavce 8 písm. a) a b), namísto níž bude dodržovat
   úplný  zákaz  používání hnojiv^7) a statkových hnojiv^8), včetně pastvy
   zvířat, a podmínky podle odstavce 8 písm. c), při jejímž plnění zároveň
   vynechá  na půdním bloku, popřípadě jeho dílu při první seči neposečené
   pásy  o  šířce  6  až  12 metrů, které budou zaujímat 5 až 10 % rozlohy
   příslušného  půdního  bloku,  popřípadě  jeho  dílu  a  budou  posečeny
   následující kalendářní rok, nejpozději však v první seči.

   V případě, že je v evidenci půdy půdní blok, popřípadě jeho díl označen
   jako  vhodný  k hnojení, žadatel se může rozhodnout k plnění podmínky v
   písmenu  a),  popřípadě písmenu b) na celé příslušné pětileté období na
   půdních blocích, popřípadě jejich dílech zařazených do titulu mezofilní
   a vlhkomilné louky.

   (10) Žadatel po celou dobu trvání pětiletého období na půdních blocích,
   popřípadě  jejich dílech zařazených do titulu horské a suchomilné louky
   podle § 2 písm. b) bodu 3

   a) používá pouze organická hnojiva^27) a statková hnojiva^8) každoročně
   v  průměru  na  celkovou výměru těchto luk evidovanou v evidenci půdy k
   31.  prosinci  příslušného  kalendářního  roku  maximálně  do  výše  60
   kilogramů  dusíku na 1 ha, při započtení použití organických hnojiv^27)
   a statkových hnojiv^8), včetně případné pastvy zvířat,

   b) používá k hnojení pouze hnůj nebo kompost,

   c)  zajistí,  aby  půdní  bloky,  popřípadě  jejich díly byly minimálně
   jednou  ročně  posečeny;  první  seč  spolu  s  odklizením biomasy bude
   provedena  v  jednom  z  následujících  termínů,  který je stanoven pro
   příslušný typ lučního společenstva^25) v evidenci půdy:

   1. do 31. července kalendářního roku,

   2. od 15. července do 31. srpna kalendářního roku, nebo

   3. od 15. srpna do 30. září kalendářního roku,

   d)  může  provádět  přepasení  travního  porostu  hospodářskými zvířaty
   vyjmenovanými v příloze č. 4 k tomuto nařízení, nejdříve však 15. srpna
   kalendářního  roku;  toto  písmeno  se  neuplatní  v  případě,  že je v
   evidenci  půdy  půdní  blok, popřípadě jeho díl označen jako nevhodný k
   přepasení,

   e)  neprovádí  příkrm hospodářských zvířat na ploše přepásané louky; za
   příkrm   se   pro  účely  tohoto  nařízení  nepovažuje  podávání  sena,
   minerálních lizů a napájení,

   f)  neprovádí  mulčování,  obnovu  travních  porostů  a přísev travních
   porostů   bez   souhlasného   vyjádření   příslušného   orgánu  ochrany
   přírody^5),

   g) provádí sečení travního porostu na půdním bloku, popřípadě jeho dílu
   od  středu ke krajům nebo od jedné strany půdního bloku, popřípadě jeho
   dílu ke druhé,

   h)  nemusí  plnit  podmínku  uvedenou  v  bodě  9 přílohy č. 2 k tomuto
   nařízení.

   (11)  Žadatel  v  případě,  že je v evidenci půdy půdní blok, popřípadě
   jeho  díl  označen  jako  nevhodný  k hnojení dodržuje v průběhu trvání
   celého  příslušného  pětiletého  období  na  půdních blocích, popřípadě
   jejich  dílech  zařazených do titulu horské a suchomilné louky podmínky
   podle odstavce 10, s výjimkou

   a) podmínky podle odstavce 10 písm. a) a b), namísto níž bude dodržovat
   úplný  zákaz  používání hnojiv^7) a statkových hnojiv^8), včetně pastvy
   zvířat, nebo

   b) podmínky podle odstavce 10 písm. a) a b), namísto níž bude dodržovat
   úplný  zákaz  používání hnojiv^7) a statkových hnojiv^8), včetně pastvy
   zvířat,  a  podmínky  podle  odstavce  10  písm.  c), při jejímž plnění
   zároveň  vynechá  na  půdním  bloku, popřípadě jeho dílu při první seči
   neposečené  pásy  o šířce 6 až 12 metrů, které budou zaujímat 5 až 10 %
   rozlohy příslušného půdního bloku, popřípadě jeho dílu a budou posečeny
   následující kalendářní rok, nejpozději však v první seči.

   V případě, že je v evidenci půdy půdní blok, popřípadě jeho díl označen
   jako  vhodný  k hnojení, žadatel se může rozhodnout k plnění podmínky v
   písmenu  a),  popřípadě písmenu b) na celé příslušné pětileté období na
   půdních  blocích, popřípadě jejich dílech zařazených do titulu horské a
   suchomilné louky.

   (12)  Žadatel  po celou dobu trvání pětiletého období na ploše zařazené
   do titulu trvale podmáčené a rašelinné louky podle § 2 písm. b) bodu 4

   a)  dodržuje  úplný  zákaz  používání hnojiv^7) a statkových hnojiv^8),
   včetně pastvy zvířat,

   b)  zajistí,  aby  půdní  bloky,  popřípadě  jejich díly byly minimálně
   jednou  ročně  posečeny;  první  seč  spolu  s  odklizením biomasy bude
   provedena  v  jednom  z  následujících  termínů,  který je stanoven pro
   příslušný typ lučního společenstva^25) v evidenci půdy:

   1. od 15. května do 30. června kalendářního roku,

   2. od 15. června do 31. července kalendářního roku,

   3. od 15. července do 31. srpna kalendářního roku, nebo

   4. od 15. srpna do 30. září kalendářního roku;

   sečení i odklízení biomasy musí být prováděno pomocí lehké mechanizace,

   c) neprovádí mulčování, obnovu, přísev, vápnění nebo odvodnění travního
   porostu,

   d)  neprovádí  válení a smykování bez souhlasného vyjádření příslušného
   orgánu ochrany přírody^5),

   e)  udržuje  zřetelnou  hranici  trvale  podmáčené  a rašelinné louky v
   terénu,

   f)  nemusí  plnit  podmínku  uvedenou  v  bodě  9 přílohy č. 2 k tomuto
   nařízení.

   (13) Žadatel po celou dobu trvání pětiletého období na půdních blocích,
   popřípadě jejich dílech zařazených do titulu ptačí lokality na travních
   porostech - hnízdiště bahňáků podle § 2 písm. b) bodu 5

   a)  dodržuje  úplný  zákaz  používání hnojiv^7) a statkových hnojiv^8),
   včetně pastvy zvířat,

   b)  zajistí,  aby  půdní  bloky,  popřípadě  jejich díly byly minimálně
   dvakrát  ročně  posečeny;  první  seč  spolu  s odklizením biomasy bude
   provedena  nejdříve  15. července kalendářního roku, nejpozději však do
   31.  srpna kalendářního roku, druhá seč spolu s odklizením biomasy bude
   provedena v termínu od 30. září do 15. listopadu kalendářního roku,

   c)  neprovádí  mulčování,  obnovu,  přísev, válení a smykování travních
   porostů   bez   souhlasného   vyjádření   příslušného   orgánu  ochrany
   přírody^5),

   d) provádí sečení travního porostu na půdním bloku, popřípadě jeho dílu
   od  středu ke krajům nebo od jedné strany půdního bloku, popřípadě jeho
   dílu ke druhé,

   e)  neprovádí  sečení  travního porostu na půdním bloku, popřípadě jeho
   dílu více než 2 žacími stroji najednou.

   (14) Žadatel po celou dobu trvání pětiletého období na půdních blocích,
   popřípadě jejich dílech zařazených do titulu ptačí lokality na travních
   porostech - hnízdiště chřástala polního podle § 2 písm. b) bodu 6

   a)  dodržuje  úplný zákaz používání hnojiv^7) a statkových hnojiv^8), s
   výjimkou pastvy zvířat,

   b)  zajistí,  aby  půdní  bloky,  popřípadě  jejich díly byly minimálně
   jednou  ročně  posečeny;  první  seč  spolu  s  odklizením biomasy bude
   provedena  nejdříve 15. srpna kalendářního roku, nejpozději však do 30.
   září  kalendářního roku, po provedení první seče lze provádět přepasení
   travního  porostu  hospodářskými zvířaty vyjmenovanými v příloze č. 4 k
   tomuto nařízení,

   c)  neprovádí  mulčování,  obnovu,  přísev, válení a smykování travních
   porostů   bez   souhlasného   vyjádření   příslušného   orgánu  ochrany
   přírody^5),

   d) provádí sečení travního porostu na půdním bloku, popřípadě jeho dílu
   od  středu ke krajům nebo od jedné strany půdního bloku, popřípadě jeho
   dílu ke druhé,

   e)  neprovádí  sečení  travního porostu na půdním bloku, popřípadě jeho
   dílu více než 2 žacími stroji najednou,

   f)  nemusí  plnit  podmínku  uvedenou  v  bodě  9 přílohy č. 2 k tomuto
   nařízení.

   (15) Žadatel po celou dobu trvání pětiletého období na půdních blocích,
   popřípadě  jejich  dílech zařazených do titulu pastviny podle § 2 písm.
   b) bodu 7

   a)  používá  hnojiva^7)  a  statková hnojiva^8) každoročně v průměru na
   celkovou  výměru  těchto  pastvin  evidovanou  v  evidenci  půdy  k 31.
   prosinci  příslušného  kalendářního roku maximálně do výše 80 kilogramů
   dusíku  na 1 ha, při započtení použití hnojiv^7), statkových hnojiv^8),
   včetně pastvy zvířat,

   b)   z   limitu  uvedeného  v  písmenu  a)  dodává  každoročně  pastvou
   hospodářských  zvířat  vyjmenovaných  v  příloze č. 4 k tomuto nařízení
   minimálně  5  kilogramů dusíku na 1 ha každého půdního bloku, popřípadě
   jeho  dílu,  jehož výměra odpovídá stavu v evidenci půdy k 31. prosinci
   příslušného  kalendářního  roku, maximálně dodává pastvou hospodářských
   zvířat  vyjmenovaných  v  příloze  č.  4 k tomuto nařízení 55 kilogramů
   dusíku na 1 ha v průměru na celkovou výměru těchto pastvin evidovanou v
   evidenci půdy k 31. prosinci příslušného kalendářního roku,

   c) nepoužívá k hnojení kejdu, s výjimkou kejdy skotu,

   d) zajistí spasení travního porostu hospodářskými zvířaty vyjmenovanými
   v  příloze  č.  4 k tomuto nařízení minimálně jednou ročně, a to do 31.
   října kalendářního roku,

   e)  provádí  do  30  dnů  po  skončení  pastvy  na  daném půdním bloku,
   popřípadě  jeho dílu likvidaci nedopasků, s výjimkou pozemků se střední
   svažitostí 10 stupňů a více; měnit povinnost likvidace nedopasků lze se
   souhlasným vyjádřením orgánu ochrany přírody^5),

   f)   neprovádí   mulčování,   obnovu   nebo   přísev  travních  porostů
   nacházejících  se  ve zvláště chráněných územích^5), v území ochranných
   pásem   národních  parků^5)  a  ptačích  oblastech^5)  bez  souhlasného
   vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody^5),

   g)   používá  herbicidy  pouze  bodově  k  likvidaci  plevelů;  žadatel
   hospodařící   v   systému  ekologického  zemědělství  podle  zvláštního
   právního předpisu^4) neaplikuje herbicidy ani bodově,

   h)   zajistí   paseným  hospodářským  zvířatům  napájení  a  technicky,
   popřípadě  organizačně  zajistí  pastvinu  proti  únikům  hospodářských
   zvířat.

   (16) Žadatel po celou dobu trvání pětiletého období na půdních blocích,
   popřípadě  jejich  dílech  zařazených do titulu druhově bohaté pastviny
   podle § 2 písm. b) bodu 8

   a)  dodržuje  úplný zákaz používání hnojiv^7) a statkových hnojiv^8), s
   výjimkou pastvy hospodářských zvířat,

   b)  dodává  každoročně  pastvou  hospodářských  zvířat  vyjmenovaných v
   příloze  č.  4  k  tomuto nařízení minimálně 5 kilogramů dusíku na 1 ha
   každého půdního bloku, popřípadě jeho dílu, jehož výměra odpovídá stavu
   v evidenci půdy k 31. prosinci příslušného kalendářního roku, maximálně
   dodává  pastvou  hospodářských  zvířat  vyjmenovaných  v příloze č. 4 k
   tomuto  nařízení  40  kilogramů  dusíku  na  1 ha v průměru na celkovou
   výměru  těchto  pastvin  evidovanou  v  evidenci  půdy  k  31. prosinci
   příslušného kalendářního roku,

   c) zajistí spasení travního porostu hospodářskými zvířaty vyjmenovanými
   v  příloze  č.  4 k tomuto nařízení minimálně jednou ročně, a to do 31.
   října kalendářního roku,

   d)  provádí  do  30  dnů  po  skončení  pastvy  na  daném půdním bloku,
   popřípadě  jeho dílu likvidaci nedopasků, s výjimkou pozemků se střední
   svažitostí 10 stupňů a více; měnit povinnost likvidace nedopasků lze se
   souhlasným vyjádřením orgánu ochrany přírody^5),

   e)  neprovádí  mulčování,  obnovu  travních  porostů  a přísev travních
   porostů   bez   souhlasného   vyjádření   příslušného   orgánu  ochrany
   přírody^5),

   f)   používá  herbicidy  pouze  bodově  k  likvidaci  plevelů;  žadatel
   hospodařící   v   systému  ekologického  zemědělství  podle  zvláštního
   právního předpisu^4) neaplikuje herbicidy ani bodově,

   g)   zajistí   paseným  hospodářským  zvířatům  napájení  a  technicky,
   popřípadě  organizačně  zajistí  pastvinu  proti  únikům  hospodářských
   zvířat.

   (17)  Žadatel  po celou dobu trvání pětiletého období na ploše zařazené
   do titulu suché stepní trávníky a vřesoviště podle § 2 písm. b) bodu 9

   a)  dodržuje  úplný zákaz používání hnojiv^7) a statkových hnojiv^8), s
   výjimkou pastvy hospodářských zvířat,

   b) provádí pastvu pouze ovcemi a kozami,

   c)  dodává  každoročně  pastvou  hospodářských  zvířat  vyjmenovaných v
   písmenu  b) minimálně 5 kilogramů dusíku na 1 ha každého půdního bloku,
   popřípadě  jeho dílu, jehož výměra odpovídá stavu v evidenci půdy k 31.
   prosinci   příslušného  kalendářního  roku,  maximálně  dodává  pastvou
   hospodářských  zvířat vyjmenovaných v písmenu b) 30 kilogramů dusíku na
   1  ha v průměru na celkovou výměru těchto pastvin evidovanou v evidenci
   půdy k 31. prosinci příslušného kalendářního roku,

   d) zajistí spasení travního porostu hospodářskými zvířaty vyjmenovanými
   v  písmenu  b)  minimálně jednou ročně, přičemž dodržuje termín pastvy,
   který  je  u  příslušného půdního bloku, popřípadě jeho dílu stanoven v
   evidenci půdy:

   1. od 1. května do 31. října kalendářního roku,

   2. od 15. dubna do 30. června kalendářního roku,

   3. od 15. července do 30. září kalendářního roku, nebo

   4.  od  15.  dubna do 30. června a od 1. srpna do 30. září kalendářního
   roku,

   e)  provádí  do  30  dnů  po  skončení  pastvy  na  daném půdním bloku,
   popřípadě jeho dílu likvidaci rostlinných druhů vyjmenovaných v příloze
   č.  14  k  tomuto  nařízení,  nestanoví-li  orgán  ochrany přírody^5) v
   souhlasném vyjádření zaslaném Fondu a žadateli jinak,

   f) neprovádí mulčování, obnovu nebo přísev travních porostů,

   g) nepoužívá herbicidy k likvidaci plevelů,

   h)   zajistí   paseným  hospodářským  zvířatům  napájení  a  technicky,
   popřípadě  organizačně  zajistí  pastvinu  proti  únikům  hospodářských
   zvířat,

   i)  nemusí  plnit  podmínku  uvedenou  v  bodě  9 přílohy č. 2 k tomuto
   nařízení.

   Podopatření péče o krajinu

Kalendář akcí

Kalendář akcí

květen 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

banner_ekovin.jpg