Skoč na obsah Skoč na navigaci

Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína o.s.


§ 8 Titul integrovaná produkce

§ 8    Titul integrovaná produkce

(1) Žadatel v žádosti o zařazení do titulu integrovaná produkce uvede

   a)  seznam  všech jím obhospodařovaných půdních bloků, popřípadě jejich
   dílů evidovaných v evidenci půdy s kulturou

   1. vinice,

   2.  ovocný  sad,  na  kterém  pěstuje  některý z druhů ovocných stromů,
   popřípadě  ovocných  keřů  uvedených  v příloze č. 5 k tomuto nařízení,
   popřípadě

   3.  orná půda, na kterých hodlá v průběhu příslušného pětiletého období
   pěstovat  některý  z  druhů  zeleniny uvedených v příloze č. 6 k tomuto
   nařízení,

   b)  výměru jednotlivých půdních bloků, popřípadě jejich dílů evidovanou
   v evidenci půdy v případě písmene a) bodu 1 až 3.

   (2)  Součástí  žádosti  o  zařazení  do  titulu integrovaná produkce je
   zákres  příslušných půdních bloků, popřípadě jejich dílů, které žadatel
   uvedl  v této žádosti, v mapě půdních bloků. U půdních bloků, popřípadě
   jejich  dílů  s kulturou ovocný sad žadatel v mapě označí druh ovocných
   stromů,  popřípadě ovocných keřů podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení a
   umístění technického zařízení uvedeného v části B přílohy č. 7 k tomuto
   nařízení podle § 8 odst. 4 písm. c).

   (3)  Zařadit  do  titulu integrovaná produkce lze půdní blok, popřípadě
   jeho díl, na kterém

   a) není tento titul uplatňován,

   b)  není  uplatňováno  agroenvironmentální  opatření podle § 2 písm. a)
   bodu  1,  písm.  b)  nebo c), ani jej žadatel nepožaduje do některého z
   těchto  opatření  zařadit,  jedná-li se o půdní bloky, popřípadě jejich
   díly podle odstavce 1 písm. a) bodu 1 nebo 2,

   c)  není  uplatňováno  agroenvironmentální  opatření podle § 2 písm. a)
   bodu  1,  písm.  b)  nebo  c)  bodu  1,  ani  jej žadatel nepožaduje do
   některého  z  těchto  opatření  zařadit,  jedná-li  se  o  půdní bloky,
   popřípadě jejich díly podle odstavce 1 písm. a) bodu 3,

   d)  není  uplatňováno  agroenvironmentální  opatření  podle § 2 odst. 1
   písm.  a)  až  e)  nařízení  vlády č. 242/2004 Sb., jedná-li se o půdní
   bloky, popřípadě jejich díly podle odstavce 1 písm. a) bodu 1 nebo 2,

   e)  není  uplatňováno  agroenvironmentální  opatření  podle § 2 odst. 1
   písm.  a),  b), d), e) nebo písm. c) bodů 1, 2, 4 a 5 nařízení vlády č.
   242/2004  Sb.,  jedná-li  se o půdní bloky, popřípadě jejich díly podle
   odstavce 1 písm. a) bodu 3,

   f) je pěstován některý z druhů ovocných stromů, popřípadě ovocných keřů
   uvedených  v  příloze  č.  5  k  tomuto  nařízení, jde-li o půdní blok,
   popřípadě jeho díl s kulturou ovocný sad.

   (4)  Žadatel,  který  má  do titulu integrovaná produkce zařazené půdní
   bloky,  popřípadě  jejich  díly  s  kulturou  ovocný sad, po celou dobu
   příslušného pětiletého období

   a)  na  celé  výměře ovocných sadů zařazené do tohoto titulu neaplikuje
   přípravky  na  ochranu  rostlin  obsahující alespoň jednu účinnou látku
   uvedenou v části A přílohy č. 8 k tomuto nařízení,

   b)   v  rozsahu  odpovídajícím  použité  pěstební  technologii  provádí
   pravidelný řez k prosvětlení

   1.   korun  ovocných  stromů  v  období  od  1.  června  do  15.  srpna
   kalendářního roku,

   2. ovocných keřů v období od 1. května do 30. června kalendářního roku,

   c)  vede  každodenně  v  průběhu  období  od  1.  března  do  30.  září
   kalendářního roku záznamy o vývoji teploty a vlhkosti vzduchu v rozsahu
   uvedeném  v  části  A  přílohy  č. 7 k tomuto nařízení, zjištěné pomocí
   alespoň jednoho technického zařízení uvedeného v části B přílohy č. 7 k
   tomuto  nařízení;  záznamy  o  výsledcích sledování uchovává nejméně po
   dobu  10  kalendářních  let  následujících  po  roce,  ve  kterém  bylo
   sledování  provedeno;  žadatel  zajistí,  aby  v okruhu nejvýše 5 km od
   kterékoliv  části každého půdního bloku, popřípadě jeho dílu zařazeného
   do  tohoto  titulu  bylo  umístěno  alespoň  jedno  technické zařízení;
   umístění  technického zařízení žadatel zajistí na jím užívaných půdních
   blocích,  popřípadě jejich dílech nebo na jiném pozemku, který užívá na
   základě  platného  právního  důvodu,  přičemž umístění zařízení žadatel
   vyznačí v mapě půdních bloků podle odstavce 2,

   d)  používá  každoročně  ke  sledování  výskytu  škodlivých organismů v
   ovocném  sadu nejméně jeden prostředek uvedený v části A přílohy č. 9 k
   tomuto  nařízení,  přičemž o jeho použití a umístění vede záznamy podle
   vzoru  uvedeného  v  části  B  přílohy  č.  9  k tomuto nařízení, které
   uchovává  nejméně po dobu 10 kalendářních let následujících po roce, ve
   kterém bylo sledování provedeno,

   e)  zajistí prostřednictvím osoby odborně způsobilé, která má osvědčení
   o akreditaci podle zvláštního právního předpisu^21) nejpozději do konce
   třetího  roku příslušného pětiletého období odběr vzorků půdy z půdních
   bloků,  popřípadě  jejich  dílů  zařazených  do  tohoto titulu a rozbor
   těchto  vzorků  za  účelem  stanovení a zjištění dodržení limitu obsahu
   chemických  látek  uvedených v části A přílohy č. 10 k tomuto nařízení;
   žadatel  uchovává  záznamy  o  výsledcích  rozborů  nejméně  po dobu 10
   kalendářních let následujících po roce, ve kterém byl rozbor proveden,

   f)  provede  každoročně  odběr  vzorků ovoce, a to tak, aby byl odebrán
   nejméně  jeden  vzorek  z podle výměry převládajícího pěstovaného druhu
   ovocných  stromů,  popřípadě  ovocných  keřů  o  minimální  hmotnosti 1
   kilogram  na každých 20 ha ovocného sadu, v případě výměry menší než 20
   ha  se  odebere  také vzorek o minimální hmotnosti 1 kilogram a zajistí
   rozbor  těchto vzorků, přičemž rozbor provede osoba odborně způsobilá s
   osvědčením  o  akreditaci  podle  zvláštního  právního  předpisu^22) za
   účelem  stanovení  a  zjištění dodržení limitu obsahu látek uvedených v
   části  B  přílohy  č.  10 k tomuto nařízení; žadatel uchovává záznamy o
   výsledcích rozborů nejméně po dobu 10 kalendářních let následujících po
   roce, ve kterém byl rozbor proveden,

   g) zajistí, aby průměrný počet životaschopných jedinců ovocných stromů,
   popřípadě  ovocných  keřů  (příloha  č.  5  k  tomuto nařízení) na 1 ha
   osázené  plochy  daným  druhem  dřeviny na půdním bloku, popřípadě jeho
   dílu zařazeného do tohoto titulu neklesl u

   1. jádrovin pod 500 kusů,

   2. peckovin pod 200 kusů,

   3. bobulovin pod 2000 kusů.

   (5)  Žadatel,  který  má  do titulu integrovaná produkce zařazené půdní
   bloky,   popřípadě  jejich  díly  s  kulturou  vinice,  po  celou  dobu
   příslušného pětiletého období

   a)  na celé výměře vinic zařazené do tohoto titulu neaplikuje přípravky
   na  ochranu  rostlin  obsahující alespoň jednu účinnou látku uvedenou v
   části B přílohy č. 8 k tomuto nařízení,

   b)  aplikuje  chemické  a  biologické  prostředky  na  ochranu rostlin,
   popřípadě  upravené  kaly^23)  obsahující  kationy mědi v celkové roční
   dávce  obsahující  v  průměru  nejvýše  2  kilogramy mědi na 1 ha vinic
   zařazených do tohoto titulu,

   c)  nepoužije  každoročně  v  průměru  na  celkovou výměru těchto vinic
   evidovanou v evidenci půdy k 31. prosinci příslušného kalendářního roku
   více  než 50 kilogramů dusíku na 1 ha, při započtení použití statkových
   hnojiv^8), hnojiv^7) a upravených kalů^23),

   d)  každoročně  provádí  prosvětlení  keřů  odstraňováním zálistků nebo
   části  listové  plochy  v zóně hroznů v období od 1. června do 30. září
   příslušného kalendářního roku,

   e) každoročně provádí nejvýše

   1. 6 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti plísni révové, přičemž
   nepoužívá  přípravky  obsahující alespoň jednu účinnou látku uvedenou v
   části B přílohy č. 8 k tomuto nařízení,

   2.  6  aplikací  přípravků  na  ochranu  rostlin  proti padlí révovému,
   přičemž  nepoužívá  přípravky  obsahující  alespoň  jednu účinnou látku
   uvedenou v části B přílohy č. 8 k tomuto nařízení,

   f) zajistí, aby se nejméně v každém druhém meziřadí nacházel nejpozději
   do 36 měsíců po ukončení výsadby vinice souvislý bylinný porost,

   g)  zajistí, aby průměrný počet životaschopných jedinců keřů révy vinné
   na 1 ha každého půdního bloku, popřípadě jeho dílu zařazeného do tohoto
   titulu neklesl pod 1800 kusů.

   (6) Jestliže u žadatele v průběhu příslušného pětiletého období dojde k
   dočasnému  vyklučení ovocného sadu nebo vinice, žadatel tuto skutečnost
   písemně  oznámí  Fondu  do  20 dnů ode dne provedení vyklučení ovocného
   sadu  nebo  vinice  s  uvedením  kalendářního  roku,  ve kterém provede
   opětovnou  výsadbu ovocného sadu nebo vinice. Opětovná výsadba ovocného
   sadu  nebo vinice musí být provedena nejpozději v posledním kalendářním
   roce   příslušného  pětiletého  období.  Fond  dotaci  na  půdní  blok,
   popřípadě  jeho  díl,  na kterém bylo provedeno vyklučení ovocného sadu
   nebo  vinice,  neposkytne v kalendářním roce, v němž žadatel v důsledku
   vyklučení  porostu  nesplnil  podmínky  uvedené  v  odstavci  4 nebo 5;
   snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace podle § 5 odst. 7, § 14, § 15
   nebo  §  17  se  v takovém případě neuplatní. Žadatel do 20 dnů ode dne
   provedení  výsadby  ovocného  sadu  nebo  vinice oznámí tuto skutečnost
   Fondu  na  jím vydaném formuláři. Žadatel může provést výsadbu ovocného
   sadu  nebo vinice i na jiném půdním bloku, popřípadě jeho dílu, přičemž
   současně  s oznámením výsadby ovocného sadu nebo vinice požádá o vydání
   nového  rozhodnutí  o  zařazení.  Je-li výměra půdního bloku, popřípadě
   jeho dílu rozdílná, použije se ustanovení § 5 obdobně.

   (7)  Žadatel,  který  má  do titulu integrovaná produkce zařazené půdní
   bloky, popřípadě jejich díly s kulturou orná půda,

   a)  uvede v žádosti o poskytnutí dotace u půdního bloku, popřípadě jeho
   dílu  datum  vysetí,  popřípadě výsadby, a sklizně druhů zeleniny podle
   přílohy  č.  6  k tomuto nařízení, které hodlá v příslušném kalendářním
   roce na půdním bloku, popřípadě jeho dílu pěstovat,

   b)  předloží  každoročně  Fondu současně s žádostí o poskytnutí dotace,
   nejpozději  však  do  15.  května  kalendářního roku zákres příslušných
   půdních  bloků,  popřípadě  jejich  dílů s vyznačením ploch, na kterých
   hodlá  pěstovat  druhy  zeleniny  uvedené  k příslušnému půdnímu bloku,
   popřípadě  jeho  dílu v žádosti o poskytnutí dotace podle písmene a); v
   zákresu  příslušných  půdních  bloků,  popřípadě  jejich  dílů  vyznačí
   umístění technického zařízení podle písmene e),

   c)  pěstuje  na  celém  půdním  bloku,  popřípadě  jeho dílu uvedeném v
   žádosti  o  poskytnutí dotace podle písmene a) druhy zeleniny uvedené k
   příslušnému  půdnímu bloku, popřípadě jeho dílu v této žádosti, přičemž
   souhrnná  výměra,  na  níž  je  zelenina  pěstována, musí být minimálně
   shodná  s výměrou půdního bloku, popřípadě jeho dílu uvedenou v žádosti
   o poskytnutí dotace podle písmene a),

   d)  po  celou  dobu  příslušného  pětiletého období na půdních blocích,
   popřípadě   jejich   dílech  zařazených  do  tohoto  titulu  neaplikuje
   přípravky  na  ochranu  rostlin  obsahující alespoň jednu účinnou látku
   uvedenou v části C přílohy č. 8 k tomuto nařízení,

   e)  po  celou  dobu  příslušného  pětiletého  období  vede každodenně v
   průběhu  období  od  1.  března do 30. září kalendářního roku záznamy o
   vývoji  teploty a vlhkosti vzduchu v rozsahu uvedeném v části A přílohy
   č.  7  k  tomuto  nařízení, zjištěné pomocí alespoň jednoho technického
   zařízení  uvedeného v části B přílohy č. 7 k tomuto nařízení; záznamy o
   výsledcích  sledování  uchovává  nejméně  po  dobu  10 kalendářních let
   následujících  po  roce,  ve  kterém  bylo sledování provedeno; žadatel
   zajistí,  aby v okruhu nejvýše 5 km od kterékoliv části každého půdního
   bloku,  popřípadě  jeho dílu zařazeného do tohoto titulu, bylo umístěno
   alespoň jedno technické zařízení; umístění technického zařízení žadatel
   zajistí  na jím užívaných půdních blocích, popřípadě jejich dílech nebo
   na  jiném  pozemku,  který  užívá  na základě platného právního důvodu,
   přičemž umístění zařízení žadatel vyznačí v zákresu půdních bloků podle
   písmene b),

   f)  po  celou  dobu  příslušného  pětiletého období na půdních blocích,
   popřípadě  jejich dílech zařazených do tohoto titulu používá každoročně
   ke  sledování  výskytu  škodlivých  organismů  nejméně jeden prostředek
   uvedený  v  části  A  přílohy  č.  9  k tomuto nařízení, přičemž o jeho
   použití a umístění vede záznamy podle vzoru uvedeného v části B přílohy
   č.  9 k tomuto nařízení, které uchovává nejméně po dobu 10 kalendářních
   let následujících po roce, ve kterém bylo sledování provedeno,

   g)  zajistí prostřednictvím osoby odborně způsobilé, která má osvědčení
   o akreditaci podle zvláštního právního předpisu^21) nejpozději do konce
   třetího  roku příslušného pětiletého období odběr vzorků půdy z půdních
   bloků,  popřípadě  jejich  dílů  zařazených  do  tohoto titulu a rozbor
   těchto  vzorků  za  účelem  stanovení a zjištění dodržení limitu obsahu
   chemických  látek  uvedených v části A přílohy č. 10 k tomuto nařízení;
   žadatel  uchovává  záznamy  o  výsledcích  rozborů  nejméně  po dobu 10
   kalendářních let následujících po roce, ve kterém byl rozbor proveden,

   h)  provede každoročně odběr vzorků zeleniny, a to tak, aby byl odebrán
   nejméně  jeden  vzorek z každého pěstovaného druhu zeleniny o minimální
   hmotnosti  1  kilogram  na  každých  20  ha  zařazených  půdních bloků,
   popřípadě  jejich  dílů,  které  žadatel  uvedl  v žádosti o poskytnutí
   dotace podle písmene a) v příslušném kalendářním roce, v případě výměry
   menší než 20 ha se odebere také vzorek o minimální hmotnosti 1 kilogram
   a  zajistí  rozbor  těchto vzorků, přičemž rozbor provede osoba odborně
   způsobilá   s   osvědčením   o  akreditaci  podle  zvláštního  právního
   předpisu^22)  za  účelem  stanovení  a  zjištění dodržení limitu obsahu
   látek  uvedených  v  části  C  přílohy č. 10 k tomuto nařízení; žadatel
   uchovává  záznamy  o výsledcích rozborů nejméně po dobu 10 kalendářních
   let následujících po roce, ve kterém byl rozbor proveden,

   i)  provede  před  každým  výsevem,  popřípadě  výsadbou zeleniny podle
   přílohy  č.  6  k  tomuto nařízení na půdním bloku, popřípadě jeho dílu
   rozbor  půdy  pro  zjištění obsahu minerálního dusíku; žadatel uchovává
   záznamy  o  výsledcích  rozborů  nejméně  po  dobu  10 kalendářních let
   následujících po roce, ve kterém byl rozbor proveden,

   j) používá každoročně k jednotlivým druhům zeleniny statková hnojiva^8)
   a  hnojiva^7),  maximálně  do  výše limitu dusíku na 1 ha stanoveného v
   příloze č. 11 k tomuto nařízení, přičemž stanovený limit zahrnuje obsah
   dusíku  v  půdě zjištěný rozborem podle písmene i) po odpočtu přirozené
   zásoby  dusíku  v  půdě  ve výši 50 kilogramů dusíku na 1 ha a případné
   použití statkových hnojiv^8) a hnojiv^7),

   k)  nepoužije  každoročně v průměru na výměru zařazených půdních bloků,
   popřípadě  jejich  dílů  evidovanou  v  evidenci  půdy  k  31. prosinci
   příslušného  kalendářního  roku  více než 170 kilogramů dusíku na 1 ha,
   při započtení použití statkových hnojiv^8) a hnojiv^7),

   l)  vede  v  příslušném kalendářním roce průběžně pro každý půdní blok,
   popřípadě jeho díl, který je uveden v žádosti o poskytnutí dotace podle
   písmene  a)  evidenční  kartu  půdního bloku, popřípadě jeho dílu podle
   vzoru  uvedeného  v  příloze  č. 12 k tomuto nařízení; žadatel uchovává
   záznamy  nejméně  po dobu 10 kalendářních let následujících po roce, ve
   kterém byl záznam proveden,

   m)  při  výsevu, popřípadě výsadbě zeleniny podle přílohy č. 6 k tomuto
   nařízení  dodržuje alespoň minimální objem výsevu, popřípadě výsadby na
   1  ha  uvedený v příloze č. 13 k tomuto nařízení, přičemž používá osivo
   nejpozději  do 24 měsíců ode dne vydání osvědčení prokazujícího kvalitu
   osiva podle zvláštního právního předpisu^24),

   n)  na  půdních  blocích,  popřípadě jejich dílech s kulturou orná půda
   evidovaných  v  evidenci  půdy  na žadatele pěstuje zeleninu uvedenou v
   příloze č. 6 k tomuto nařízení pouze v souladu s tímto odstavcem.

Kalendář akcí

Kalendář akcí

červenec 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

banner_ekovin.jpg