Skoč na obsah Skoč na navigaci

Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína o.s.


§ 7 Titul ekologické zemědělství

§ 7    Titul ekologické zemědělství

(1)  Žádost  o  zařazení  do  titulu  ekologické zemědělství může podat
   žadatel,  který  je  ke  dni  podání  žádosti  o zařazení registrován v
   systému    ekologického    zemědělství    podle   zvláštního   právního
   předpisu^19).

   (2)  Žadatel  v  žádosti  podle  odstavce 1 uvede seznam půdních bloků,
   popřípadě   jejich   dílů   s   výměrou   obhospodařovaných  v  systému
   ekologického  zemědělství, popřípadě v etapě přechodného období v rámci
   ekologického  zemědělství^4)  a  evidovaných  v  evidenci  půdy,  které
   požaduje zařadit do titulu ekologické zemědělství podle odstavce 1.

   (3)  Zařadit do titulu ekologické zemědělství lze půdní blok, popřípadě
   jeho díl, na kterém není

   a) tento titul uplatňován,

   b)  uplatňováno agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. a) bodu 2,
   ani jej žadatel nepožaduje do tohoto opatření zařadit,

   c)  uplatňováno agroenvironmentální opatření podle § 2 odst. 1 písm. a)
   nebo e) nařízení vlády č. 242/2004 Sb.

   (4)  Žadatel  po celou dobu trvání pětiletého období, v němž je zařazen
   do titulu ekologické zemědělství,

   a)  plní  na  celé  výměře  zemědělské  půdy  obhospodařované  v  rámci
   ekologického  zemědělství  podmínky  vyplývající ze zvláštního právního
   předpisu^4),

   b)  musí  být  registrován  v  systému  ekologického  zemědělství podle
   zvláštního  právního  předpisu^19),  přičemž  v  prvním roce pětiletého
   období musí být žadatel registrován ke dni podání žádosti o zařazení.

   (5) Žadatel, který žádá o dotaci na travní porosty, musí splňovat

   a)  intenzitu  chovu  hospodářských  zvířat  uvedených v příloze č. 4 k
   tomuto  nařízení  k  31. červenci příslušného kalendářního roku nejméně
   0,2  velké  dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu obhospodařovaného
   žadatelem a evidovaného v evidenci půdy, a zároveň

   b)  intenzitu  chovu  hospodářských  zvířat  uvedených v příloze č. 4 k
   tomuto  nařízení  k  31. červenci příslušného kalendářního roku nejvýše
   1,5  velké  dobytčí  jednotky  na  1 ha zemědělské půdy obhospodařované
   žadatelem a evidované v evidenci půdy.

   (6) Chová-li žadatel k 31. červenci příslušného kalendářního roku koně,
   doručí   Fondu   do   15.  září  příslušného  kalendářního  roku  kopii
   registru^20)  společně  s  vyplněným  formulářem vydaným Fondem, v němž
   uvede  počet  chovaných koní přepočtený na velké dobytčí jednotky podle
   přílohy  č. 4 k tomuto nařízení k 31. červenci příslušného kalendářního
   roku.

   (7)  Žadatel  v žádosti o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok
   uvede u každého půdního bloku, popřípadě jeho dílu zemědělskou kulturu,
   na  kterou  požaduje  dotaci a která je zároveň evidována ke dni podání
   žádosti  o  poskytnutí  dotace  v  evidenci půdy. Jde-li o půdní blok s
   kulturou orná půda, žadatel uvede, zda na tomto půdním bloku, popřípadě
   jeho dílu bude pěstovat

   a) speciální byliny uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení,

   b) zeleninu uvedenou v příloze č. 1 k tomuto nařízení,

   c)  ostatní  plodiny  na  orné  půdě  neuvedené v příloze č. 1 k tomuto
   nařízení;

   v  případě,  že  žadatel  podává v příslušném kalendářním roce žádost o
   zařazení  do  agroenvironmentálního opatření podle § 2 písm. c) bodu 1,
   uvede v žádosti o poskytnutí dotace podle tohoto odstavce k příslušnému
   půdnímu bloku, popřípadě jeho dílu kulturu orná půda podle písmene c) a
   na tuto kulturu v daném roce také požaduje dotaci.

   (8)  Součástí  žádosti  o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok
   musí být zákres příslušných půdních bloků, popřípadě jejich dílů v mapě
   půdních  bloků,  a to v rozlišení na půdní bloky, popřípadě jejich díly
   se zemědělskou kulturou, popřípadě plodinou podle odstavce 7.

   (9)  Žadatel  v žádosti o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok
   uvede  u  každého  půdního  bloku,  popřípadě  jeho dílu se zemědělskou
   kulturou  sad,  zda  žádá o poskytnutí dotace na kulturu sad podle § 13
   odst. 1 písm. f), nebo podle § 13 odst. 1 písm. g).

Kalendář akcí

Kalendář akcí

červenec 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

banner_ekovin.jpg