Skoč na obsah Skoč na navigaci

Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína o.s.


§ 6 Převod a přechod zařazení do agroenvironmentálního opatření

§ 6    Převod a přechod zařazení do agroenvironmentálního opatření

(1)     Jestliže     dojde    k    nesplnění    podmínek    příslušného
   agroenvironmentálního  opatření v důsledku ukončení zemědělské činnosti
   fyzické  osoby  nebo zániku právnické osoby bez likvidace^17), která je
   žadatelem,  snížení,  neposkytnutí  nebo  vrácení  dotace se neprovede,
   jestliže  se  právní  nástupce této osoby nebo nový uživatel zemědělské
   půdy  dříve  obhospodařované  žadatelem  (dále jen "nabyvatel") písemně
   zaváže  v  plném  rozsahu  pokračovat  v  plnění  podmínek  příslušného
   agroenvironmentálního opatření.

   (2)  Jestliže  v průběhu příslušného pětiletého období dojde u žadatele
   ke  snížení  výměry  zemědělské  půdy, na kterou je v rámci příslušného
   agroenvironmentálního  opatření poskytována dotace, v důsledku převodu,
   nájmu   nebo   prodeje   části   anebo   celého  podniku^18),  snížení,
   neposkytnutí  nebo  vrácení  dotace  se neprovede, zaváže-li se písemně
   nabyvatel nebo nájemce části anebo celého podniku žadatele pokračovat v
   plnění  podmínek  příslušného  agroenvironmentálního opatření na nabyté
   části tohoto podniku ve stejném rozsahu a zaváže-li se písemně žadatel,
   že jako převodce v případě převodu části tohoto podniku bude pokračovat
   v   plnění   podmínek  příslušného  agroenvironmentálního  opatření  na
   nepřeváděné části podniku.

   (3)  Jestliže  se  nabyvatel  nebo  nájemce,  který  je  již zařazen do
   příslušného agroenvironmentálního opatření, písemně zaváže pokračovat v
   plnění  podmínek tohoto agroenvironmentálního opatření na nabyté výměře
   zemědělské  půdy  podle  odstavce  1  nebo  2,  nepodává novou žádost o
   zařazení  (§  3),  ale  tuto  skutečnost oznámí Fondu na Fondem vydaném
   formuláři, přičemž

   a)  na výměru nabytou podle odstavce 1 nebo 2 se ustanovení § 5 odst. 1
   až 4 nevztahují;

   b)  je-li  zemědělská  půda  nabytá podle odstavce 1 nebo 2 zařazena do
   příslušného  agroenvironmentálního  opatření podle § 2 písm. a) nebo b)
   nebo  podle  §  2  písm. c) bodu 2 nebo 3 po kratší dobu než zemědělská
   půda,  kterou měl nabyvatel nebo nájemce do doby nabytí zemědělské půdy
   podle  odstavce  1 nebo 2 zařazenou do tohoto opatření, a zároveň podíl
   takto  nabyté  zemědělské  půdy  překročí  25 % výměry zemědělské půdy,
   kterou  měl nabyvatel nebo nájemce do doby nabytí zemědělské půdy podle
   odstavce  1  nebo  2 zařazenou do tohoto opatření, uvede nabyvatel nebo
   nájemce  na  Fondem  vydaném formuláři souhrnnou výměru zemědělské půdy
   zařazené  do  tohoto  opatření  a  Fond  stanoví  v  novém rozhodnutí o
   zařazení  datum  zahájení  pětiletého  období odpovídající kalendářnímu
   roku,  kdy byla nově nabytá zemědělská půda zařazena původnímu žadateli
   do tohoto opatření;

   c) v ostatních případech uvede nabyvatel nebo nájemce na Fondem vydaném
   formuláři  souhrnnou výměru zemědělské půdy zařazené do tohoto opatření
   a  Fond stanoví v novém rozhodnutí o zařazení datum zahájení pětiletého
   období  odpovídající  kalendářnímu roku, kdy byl nabyvatel nebo nájemce
   zařazen do tohoto opatření.

   (4)   Jestliže  se  nabyvatel  nebo  nájemce,  který  není  zařazen  do
   příslušného agroenvironmentálního opatření, písemně zaváže pokračovat v
   plnění  podmínek tohoto agroenvironmentálního opatření na nabyté výměře
   zemědělské  půdy  podle  odstavce  1  nebo  2,  nepodává novou žádost o
   zařazení  (§  3),  ale  oznámí  Fondu tuto skutečnost na Fondem vydaném
   formuláři,   v   němž   bude   uvedena   výměra   zařazená   do  tohoto
   agroenvironmentálního  opatření  a  Fond  stanoví  v novém rozhodnutí o
   zařazení  zbývající  část  období, po které bude nabyvatel nebo nájemce
   zařazen do tohoto opatření.

   (5)  Jestliže  dojde  k  převodu  nebo přechodu závazků vyplývajících z
   podmínek  zařazení  do  příslušného  agroenvironmentálního  opatření  v
   důsledku skutečností uvedených v odstavci 1 nebo 2, stanovuje se

   a)  výměra  zemědělské  půdy, která může být předmětem zvýšení zařazené
   výměry  podle  §  5  odst.  1  v  průběhu  zbývající  části příslušného
   pětiletého  období  jako  součet nabyvatelem dosud nevyčerpaného limitu
   zvýšení  zařazené  výměry  podle  § 5 odst. 1 a poměrné části převodcem
   dosud  nevyčerpaného  limitu  zvýšení  podle  §  5 odst. 1 odpovídající
   poměrné  části  zařazené  výměry převedené na nabyvatele; limit zvýšení
   výměry pro převodce se odpovídajícím způsobem snižuje,

   b)  výměra  zemědělské  půdy, která může být předmětem snížení zařazené
   výměry podle § 5 odst. 5 písm. g) v průběhu zbývající části příslušného
   pětiletého  období  jako  součet nabyvatelem dosud nevyčerpaného limitu
   snížení  zařazené  výměry  podle  §  5 odst. 5 písm. g) a poměrné části
   převodcem dosud nevyčerpaného limitu snížení podle § 5 odst. 5 písm. g)
   odpovídající  poměrné  části  zařazené  výměry převedené na nabyvatele;
   limit snížení výměry pro převodce se odpovídajícím způsobem snižuje.

   (6)  Jestliže se nabyvatel nebo nájemce písemně zavázal v plném rozsahu
   pokračovat v plnění podmínek příslušného agroenvironmentálního opatření
   na  nabyté  výměře zemědělské půdy podle odstavce 1 nebo 2 a došlo-li v
   průběhu  období, na které byl původní žadatel nebo nabyvatel, popřípadě
   nájemce  zařazen  do  tohoto agroenvironmentálního opatření, ke snížení
   zařazené  výměry  zemědělské  půdy  podle  §  5 odst. 7 nebo k porušení
   jiných   podmínek   příslušného   agroenvironmentálního   opatření   na
   zemědělské  půdě,  na  kterou  byla  dotace poskytnuta, rozhodne Fond o
   vrácení  poměrné  části  dotace  nabyvatelem  za  období,  na které byl
   původní žadatel nebo nabyvatel, popřípadě nájemce zařazen.

   (7)  Dojde-li  v  průběhu  příslušného období, kdy je zjištěno jakékoli
   porušení  podmínky  žadatelem vedoucí k uplatnění postupu podle § 14 až
   19,    k    převodu    nebo    přechodu    zařazení    do   příslušného
   agroenvironmentálního  opatření  v  důsledku  skutečností  uvedených  v
   odstavci  1  nebo  2,  postup  podle  §  14  až  19  se uplatní v rámci
   rozhodnutí  o  poskytnutí  dotace  nabyvateli  nebo nájemci jen na část
   podniku (výměry) získanou od původního žadatele.

   (8)    Jestliže    Fond    zjistí    porušení    podmínky   příslušného
   agroenvironmentálního  opatření,  které  má  za  následek  vrácení  již
   poskytnuté   dotace,  uplatní  se  vrácení  dotace  nejvýše  na  dotaci
   poskytnutou    v    průběhu   čtyř   kalendářních   let   bezprostředně
   předcházejících  roku,  ve  kterém došlo k porušení podmínky; v případě
   zjištění  porušení  podmínky příslušného agroenvironmentálního opatření
   po  uplynutí  příslušného  pětiletého  období se vrácení dotace uplatní
   nejvýše na dotaci poskytnutou za pět kalendářních let.

Kalendář akcí

Kalendář akcí

červenec 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

banner_ekovin.jpg