Skoč na obsah Skoč na navigaci

Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína o.s.


§ 5 Změna výměry

§ 5    Změna výměry

(1)  Nestanoví-li  toto  nařízení  jinak  (§ 6 odst. 5), žadatel může v
   průběhu  příslušného pětiletého období v rámci žádosti o změnu zařazení
   podané  Fondu  požádat  o  zvýšení  výměry  zemědělské půdy zařazené do
   agroenvironmentálního  opatření podle § 2 písm. a) bodu 1 nebo 2, písm.
   b)  nebo  c)  bodu  3,  nejvýše  však  o  25 % celkové výměry u každého
   agroenvironmentálního  opatření,  která  byla  zařazena  do příslušného
   agroenvironmentálního  opatření  rozhodnutím  podle  § 3 odst. 4. Tento
   limit  se  v rámci § 8 odst. 1 písm. a) bodů 1, 2, popřípadě 3 posuzuje
   samostatně.  Žádost  o  změnu  zařazení  doručí žadatel Fondu na Fondem
   vydaném  formuláři  společně  s žádostí o poskytnutí dotace, nejpozději
   však do 15. května příslušného kalendářního roku.

   (2)  Zvýšit  výměru  již zařazenou do příslušného agroenvironmentálního
   opatření  podle  odstavce  1  nelze v pátém roce příslušného pětiletého
   období.

   (3)  Má-li  žadatel  v  průběhu  příslušného  pětiletého období zájem o
   zařazení dodatečné výměry do příslušného agroenvironmentálního opatření
   uvedeného  v  odstavci  1,  a  to  v  rozsahu překračujícím limit podle
   odstavce  1,  nebo  má-li  zájem  o  zvýšení  výměry  již  zařazené  do
   příslušného  agroenvironmentálního  opatření  v  pátém roce příslušného
   pětiletého  období, podá novou žádost o zařazení podle § 3, v níž uvede
   výměru původně zařazenou do tohoto opatření a dodatečnou výměru, kterou
   požaduje  společně  s  původně  zařazenou  výměrou  zařadit  do  tohoto
   opatření  na  nové  pětileté  období.  Splní-li  žadatel  podmínky  pro
   zařazení do příslušného agroenvironmentálního opatření, plnění podmínek
   tohoto  opatření  se  posuzuje  u  výměry zařazené do nového pětiletého
   období i ve vztahu k nedokončenému původnímu pětiletému období, přičemž
   nedokončení  původního pětiletého období se v tomto případě za porušení
   podmínek  tohoto  nařízení  nepovažuje.  Podá-li  žadatel  podle tohoto
   odstavce  žádost o zařazení do agroenvironmentálního opatření podle § 2
   písm.  b),  trvá  nadále  ohledně jednotlivých půdních bloků, popřípadě
   jejich  dílů  závazek plnit podmínky, za kterých byl do tohoto opatření
   zařazen podle § 3 odst. 4.

   (4)  Má-li  žadatel  v  průběhu  příslušného  pětiletého období zájem o
   zařazení dodatečné výměry k výměře, na kterou je již poskytována dotace
   na agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. c) bodu 1, podá na tuto
   výměru  novou  žádost  o  zařazení  pro  nové  pětileté  období. Plnění
   podmínek  příslušného  agroenvironmentálního  opatření  se  posuzuje  u
   dodatečné výměry zařazené do nového pětiletého období samostatně.

   (5)  Jestliže  žadatel  prokáže,  že  v  průběhu příslušného pětiletého
   období  došlo ke snížení výměry zemědělské půdy zařazené do příslušného
   agroenvironmentálního opatření na základě

   a) restituce^12),

   b) provedení pozemkové úpravy^13),

   c) zásahu vyšší moci^14),

   d)  provedení změny v evidenci půdy podle § 3h nebo 3p zákona, jestliže
   touto  změnou  nedošlo  ke  snížení  výměry jednotlivého půdního bloku,
   popřípadě  jeho  dílu  o  více  než  5  %  původní výměry tohoto bloku,
   popřípadě jeho dílu,

   e)  prvního  zalesnění  zemědělské půdy na půdním bloku, popřípadě jeho
   dílu^15),

   f) zřízení stavby ve veřejném zájmu^16), nebo

   g)  pozbytí  právního  důvodu  užívání  pozemku,  nejvýše  však do 15 %
   celkové výměry zemědělské půdy zařazené do tohoto opatření v rozhodnutí
   podle  §  3 odst. 4, nestanoví-li toto nařízení jinak (§ 6 odst. 5); ke
   snížení výměry podle písmen a) až f) se nepřihlíží,

   výše dotace se upraví podle odstavce 6 a tato skutečnost nebude důvodem
   pro snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace podle odstavce 7.

   (6)  Jestliže  v průběhu příslušného pětiletého období dojde u žadatele
   ke  snížení výměry zemědělské půdy podle odstavce 5, dotace se poskytne
   na  příslušnou  výměru  zemědělské  půdy,  která  je předmětem změny, v
   poměrné  výši  odpovídající  délce  období,  po  kterou  ji žadatel měl
   evidovanou  v evidenci půdy, nebo období, které končí dnem, kdy nastala
   skutečnost podle odstavce 5 písm. c); poměrná výše dotace se neposkytne
   na  výměru  zemědělské půdy, která je předmětem změny, jestliže žadatel
   tuto  výměru neměl evidovanou ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace
   v evidenci půdy.

   (7)  Jestliže  v průběhu příslušného pětiletého období dojde u žadatele
   ke  snížení  výměry  zemědělské  půdy,  dotace  se  poskytne  snížená o
   poměrnou  část  odpovídající snížení výměry zemědělské půdy, nejde-li o
   snížení  podle  odstavce  5,  a zároveň Fond rozhodne o vrácení poměrné
   části  dotace,  která byla poskytnuta od počátku příslušného pětiletého
   období  na  výměru, o kterou byla původní výměra snížena, a o případném
   vyřazení  této  výměry  z příslušného agroenvironmentálního opatření od
   počátku příslušného pětiletého období.

   (8)  Žadatel  podá  Fondu  žádost  o snížení zařazené výměry zemědělské
   půdy,   jestliže   ke   snížení  výměry  zemědělské  půdy  zařazené  do
   příslušného agroenvironmentálního opatření došlo v důsledku skutečností
   uvedených v odstavci 5 nebo 7

   a)  v období ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. prosince
   příslušného  kalendářního  roku,  nejpozději do 31. ledna následujícího
   kalendářního  roku  u  opatření  podle § 2 písm. a), b) nebo c) bodu 1,
   nebo

   b)  v  období  ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. března
   následujícího   kalendářního  roku,  nejpozději  do  30.  dubna  tohoto
   následujícího  kalendářního  roku  u opatření podle § 2 písm. c) bodu 2
   nebo 3.

   Žádost  podanou po tomto datu, nejde-li o žádost podle odstavce 9, Fond
   zamítne.  Jestliže  žadatel  podá  žádost  o  snížení  zařazené  výměry
   zemědělské  půdy v důsledku skutečností uvedených v odstavci 5, s touto
   žádostí  již  nepodává  žádost  o  změnu žádosti o poskytnutí dotace na
   příslušný  kalendářní rok. Lhůty uvedené v tomto odstavci se nevztahují
   na oznámení zásahu vyšší moci^14).

   (9)  Žadatel  podá  Fondu  současně  s  žádostí  o poskytnutí dotace na
   příslušný   kalendářní  rok  žádost  o  změnu  zařazení,  v  níž  uvede
   požadované  zvýšení  zařazené výměry zemědělské půdy podle odstavce 1 a
   snížení   zařazené   výměry  zemědělské  půdy  v  důsledku  skutečností
   uvedených  v  odstavci 5 nebo 7, s výjimkou snížení oznámeného ve lhůtě
   podle odstavce 8.

   (10)  Fond na základě žádosti o změnu zařazení podané podle odstavců 1,
   8  nebo  9  rozhodne  o  zařazení  do  agroenvironmentálního opatření s
   přihlédnutím  ke změně výměry zemědělské půdy. Podá-li žadatel žádost o
   změnu  výměry,  ve  které  snižuje  výměru  zemědělské půdy zařazené do
   příslušného agroenvironmentálního opatření podle odstavců 5, 6 nebo 7 o
   veškerou   zařazenou  výměru,  rozhodne  Fond  o  vyřazení  žadatele  z
   příslušného  agroenvironmentálního  opatření; případná povinnost vrátit
   dotaci nebo její část tím není dotčena.

Kalendář akcí

Kalendář akcí

červenec 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

banner_ekovin.jpg