Skoč na obsah Skoč na navigaci

Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína o.s.


§ 4 Poskytnutí dotace v rámci agroenvironmentálního opatření

§ 4    Poskytnutí dotace v rámci agroenvironmentálního opatření

(1)    Žádost    o    poskytnutí    dotace    v    rámci    příslušného
   agroenvironmentálního  opatření (dále jen "žádost o poskytnutí dotace")
   doručí   žadatel  Fondu  na  Fondem  vydaném  formuláři  pro  příslušný
   kalendářní  rok  v  rámci  jednotné  žádosti^6) každoročně, a to do 15.
   května kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta.

   (2) Dotace se poskytne v plné výši (§ 13), jestliže

   a) žadatel je zařazen do příslušného agroenvironmentálního opatření,

   b)  žádost  o  poskytnutí  dotace byla podána včas, bezvadně a obsahuje
   náležitosti stanovené v § 3 odst. 2 zákona,

   c)  žadatel  se  zaváže  hospodařit  a hospodaří v souladu s podmínkami
   dobrého zemědělského a environmentálního stavu uvedenými v příloze č. 2
   k  tomuto  nařízení  a v souladu s podmínkami minimálních požadavků pro
   použití  hnojiv  a přípravků na ochranu rostlin^6a) uvedenými v příloze
   č.  3  k  tomuto  nařízení  na půdních blocích, popřípadě jejich dílech
   evidovaných  v  evidenci  půdy  na  žadatele  a  plnit  další  podmínky
   stanovené tímto nařízením,

   d)  v  případě  použití  hnojiv^7)  a statkových hnojiv^8) žadatel vede
   evidenci hnojení v souladu se zvláštním právním předpisem^9),

   e) v případě použití přípravků na ochranu rostlin žadatel vede evidenci
   o   používání   těchto   přípravků   v  souladu  se  zvláštním  právním
   předpisem^10),

   f)  žadatel  zajistí, aby půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou
   travní porost byly nejméně jedenkrát ročně spaseny nebo nejméně dvakrát
   ročně posečeny, a to za následujících podmínek:

   1.  první  seč  spolu s odklizením biomasy bude provedena nejpozději do
   31.   července   kalendářního   roku,  pokud  podmínky  na  dané  ploše
   uplatňovaného agroenvironmentálního opatření podle tohoto nařízení nebo
   podle  nařízení  vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření
   na  podporu  rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v
   ochraně  složek  životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních
   opatření),  ve  znění pozdějších předpisů, (dále jen "nařízení vlády č.
   242/2004 Sb.") nestanoví jinak,

   2.  druhá  seč  spolu s odklizením biomasy bude provedena nejpozději do
   31. října kalendářního roku, pokud podmínky na dané ploše uplatňovaného
   agroenvironmentálního   opatření   podle  tohoto  nařízení  nebo  podle
   nařízení vlády č. 242/2004 Sb. nestanoví jinak,

   3. odložení nebo vynechání jedné ze sečí podle bodu 1 nebo 2 je možné z
   důvodu  zachování přírodních stanovišť nebo s ohledem na ochranu vzácně
   žijících  organismů;  souhlasné  vyjádření  příslušného  orgánu ochrany
   přírody^5) k důvodům odložení nebo vynechání jedné ze sečí musí žadatel
   doručit  Fondu  nejpozději  v den, kdy měla být seč podle bodu 1 nebo 2
   provedena,

   g)  Fond  nezjistil  u žadatele porušení podmínek agroenvironmentálního
   opatření  vedoucí  ke  snížení,  neposkytnutí  nebo  vrácení  dotace  v
   příslušném  roce;  při  posuzování  užívané výměry a kultury zemědělské
   půdy  podle  evidence  půdy je rozhodné období ode dne podání žádosti o
   poskytnutí  dotace  do  31.  prosince  příslušného kalendářního roku, a
   jde-li o agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. c) bodu 2 nebo 3,
   období  ode  dne  podání  žádosti  o  poskytnutí  dotace  do 31. března
   následujícího kalendářního roku.

   (3)  Je-li  žádost  o  poskytnutí  dotace  doručena  po lhůtě uvedené v
   odstavci  1,  dotace  se  za  podmínek stanovených předpisem Evropských
   společenství^11)  sníží,  popřípadě  bude  žádost  o  poskytnutí dotace
   zamítnuta.

   (4)  Požádá-li  žadatel  o vyřazení z příslušného agroenvironmentálního
   opatření,  Fond  žadatele vyřadí, případná povinnost vrátit poskytnutou
   dotaci tím není dotčena.

   (5)  Provádí-li žadatel rozorání v souladu s § 3i písm. b) zákona (dále
   jen  „obnova“)  na půdním bloku, popřípadě jeho dílu, s kulturou travní
   porost,  zajistí,  aby nejpozději do 31. srpna kalendářního roku byl na
   příslušném půdním bloku, popřípadě jeho dílu, souvislý travní porost a

   a) byla provedena první seč spolu s odklizením biomasy, nebo

   b)  byla  sklizena  plodina  určená  k  ochraně  vzcházejícího travního
   porostu, byla-li vyseta.

   (6)  Stanoví-li se tímto nařízením termín provedení první seče před 31.
   srpnem kalendářního roku, považuje se v případě obnovy podle odstavce 5
   provedení první seče s odklizením biomasy nebo sklizeň plodiny určené k
   ochraně  vzcházejícího  travního porostu do 31. srpna kalendářního roku
   za splnění této podmínky.

   (7)  U  ploch,  které  jsou  v evidenci půdy označené jako nevhodné pro
   agroenvironmentální  opatření, popřípadě u ploch, u kterých není vhodný
   žádný  z  titulů  navrhovaných  v rámci podopatření ošetřování travních
   porostů  z  hlediska  ochrany  krajiny  a přírody a žadatel doloží tuto
   skutečnost  v  žádosti  o  zařazení  souhlasným  vyjádřením příslušného
   orgánu  ochrany přírody^5), se odstavec 2 písm. f) a bod 9 přílohy č. 2
   k tomuto nařízení nepoužijí.

Kalendář akcí

Kalendář akcí

červenec 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

banner_ekovin.jpg