Skoč na obsah Skoč na navigaci

Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína o.s.


§ 3 Žádost o zařazení do agroenvironmentálního opatření

§ 3 Žádost o zařazení do agroenvironmentálního opatření

a) zemědělsky obhospodařuje a podává žádost o zařazení alespoň na

   1.  0,5 ha zemědělské půdy evidované v evidenci využití zemědělské půdy
   podle  uživatelských  vztahů^3) (dále jen „evidence půdy“) na žadatele,
   jde-li  o  žádost o zařazení do titulu ekologické zemědělství podle § 2
   písm. a) bodu 1 a hospodaření podle zvláštního právního předpisu^4),

   2. 1 ha ovocných sadů evidovaných v evidenci půdy na žadatele, jde-li o
   žádost  o  zařazení  do  titulu integrované produkce podle § 2 písm. a)
   bodu 2 a pěstování ovoce,

   3.  0,5  ha  vinic  evidovaných  v  evidenci půdy na žadatele, jde-li o
   žádost  o  zařazení  do  titulu integrované produkce podle § 2 písm. a)
   bodu 2 a pěstování révy vinné,

   4.  0,5 ha zemědělské půdy vedené v evidenci půdy na žadatele, jde-li o
   žádost  o  zařazení  do  titulu integrované produkce podle § 2 písm. a)
   bodu 2 a pěstování zeleniny,

   5. 5 ha zemědělské půdy evidované v evidenci půdy na žadatele, jde-li o
   žádost  o zařazení do podopatření ošetřování travních porostů podle § 2
   písm. b),

   6. 2 ha zemědělské půdy evidované v evidenci půdy na žadatele, jde-li o
   žádost  o zařazení do podopatření ošetřování travních porostů podle § 2
   písm.  b)  a  zemědělská  půda  se nachází v území národního parku nebo
   chráněné krajinné oblasti^5),

   7. 1 ha zemědělské půdy evidované v evidenci půdy na žadatele, jde-li o
   žádost  o  zařazení do titulu zatravňování orné půdy podle § 2 písm. c)
   bodu 1,

   8. 5 ha zemědělské půdy evidované v evidenci půdy na žadatele, jde-li o
   žádost  o  zařazení  do  titulu pěstování meziplodin podle § 2 písm. c)
   bodu 2, nebo

   9. 2 ha zemědělské půdy evidované v evidenci půdy na žadatele, jde-li o
   žádost o zařazení do titulu biopásy podle § 2 písm. c) bodu 3,

   b)    splňuje    další    podmínky    pro   zařazení   do   příslušného
   agroenvironmentálního opatření stanovené tímto nařízením.

   (2) Žádost o zařazení se podává na období 5 let, které začíná

   a)  dnem  1. ledna prvního roku pětiletého období, na které je podávána
   žádost  o  zařazení, jde-li o agroenvironmentální opatření podle § 2, s
   výjimkou  agroenvironmentálních opatření podle § 2 písm. c) bodu 2 nebo
   3,

   b)  dnem  1. dubna prvního roku pětiletého období, na které je podávána
   žádost  o  zařazení,  jde-li  o  agroenvironmentální opatření podle § 2
   písm. c) bodu 2 nebo 3.

   (3)   Žádost   o   zařazení   doručí   žadatel   Státnímu  zemědělskému
   intervenčnímu  fondu  (dále jen "Fond") na Fondem vydaném formuláři pro
   příslušný  kalendářní  rok, a to do 15. května prvního roku příslušného
   pětiletého období. V kalendářním roce je možné podat pouze jednu žádost
   o zařazení.

   (4) Fond žadatele do příslušného agroenvironmentálního opatření zařadí,
   jestliže jsou splněny podmínky stanovené zákonem a tímto nařízením.

   (5) V období ode dne podání žádosti o zařazení do dne zařazení žadatele
   do příslušného agroenvironmentálního opatření podle odstavce 4 nelze

   a) do žádosti o zařazení doplnit další půdní blok, popřípadě jeho díl,

   b)  v  žádosti  o  zařazení zvýšit výměru půdního bloku, popřípadě jeho
   dílu;  v případě agroenvironmentálního opatření podle § 2 písm. c) bodu
   2 nelze zvýšit požadovanou výměru k zařazení,

   c)  změnit  v  žádosti  o  zařazení  zvolené  podmínky  vztahující se k
   jednotlivým půdním blokům, popřípadě jejich dílům,

   d)  v žádosti o zařazení, jde-li o agroenvironmentální opatření podle §
   2  písm. b), popřípadě § 2 písm. a) bodu 2 snížit výměru půdního bloku,
   popřípadě  jeho  dílu,  nebo  vyřadit  půdní  blok, popřípadě jeho díl,
   jestliže taková změna nevyplývá ze změn provedených v evidenci půdy.

3) § 3a až 3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin, v platném znění.
5) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Kalendář akcí

Kalendář akcí

červenec 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

banner_ekovin.jpg