Skoč na obsah Skoč na navigaci

Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína o.s.


§ 20 Přechodná ustanovení

§ 20    Přechodná ustanovení

(1) Hodlá-li žadatel v průběhu příslušného pětiletého období

   a)  zařadit  dodatečnou  výměru  do  příslušného  agroenvironmentálního
   opatření  podle  §  5  odst.  1  nařízení vlády č. 242/2004 Sb., a to v
   rozsahu  překračujícím  limit  podle  §  5  odst.  1  nařízení vlády č.
   242/2004 Sb.,

   b)  zvýšit  výměru  již  zařazenou do příslušného agroenvironmentálního
   opatření  podle nařízení vlády č. 242/2004 Sb. v pátém kalendářním roce
   příslušného pětiletého období, nebo

   c)  převést  zařazení v agroenvironmentálním opatření podle § 2 odst. 1
   písm.  a),  b), c) bodů 4 až 6 nebo písm. e) nařízení vlády č. 242/2004
   Sb.   do   zařazení  do  agroenvironmentálního  opatření  podle  tohoto
   nařízení,

   podá  novou  žádost  o  zařazení podle odstavce 2 při dodržení podmínek
   uvedených v odstavcích 4, 5 a 6.

   (2)  Podává-li žadatel žádost o zařazení podle odstavce 1, uvede v této
   žádosti

   a)   zařazení   půdního  bloku,  popřípadě  jeho  dílu  do  příslušného
   agroenvironmentálního  opatření  podle  nařízení vlády č. 242/2004 Sb.,
   popřípadě do titulu v rámci tohoto opatření, včetně zařazené výměry,

   b)   zařazení   půdního  bloku,  popřípadě  jeho  dílu  do  příslušného
   agroenvironmentálního  opatření  podle  tohoto  nařízení,  popřípadě do
   titulu v rámci tohoto opatření, včetně zařazené výměry,

   c)  snížení  zařazené  výměry půdního bloku, popřípadě jeho dílu včetně
   případného důvodu snížení podle § 5 odst. 5,

   d) zvýšení zařazené výměry půdního bloku, popřípadě jeho dílu,

   e)  půdní  bloky, popřípadě jejich díly, které dosud nebyly zařazeny do
   příslušného  agroenvironmentálního  opatření  podle  nařízení  vlády č.
   242/2004  Sb.  a  žadatel  je požaduje zařadit do opatření podle tohoto
   nařízení.

   Na  takto  podanou  žádost  se  uplatní  podmínky  stanovené  v § 3 a 5
   obdobně.   Splní-li   žadatel  podmínky  pro  zařazení  do  příslušného
   agroenvironmentálního  opatření  podle tohoto nařízení, plnění podmínek
   příslušného   agroenvironmentálního   opatření  se  posuzuje  u  výměry
   zařazené  do  nového  pětiletého  období  i  ve  vztahu k nedokončenému
   původnímu pětiletému období. Nedokončení původního pětiletého období se
   v  tomto  případě  za  porušení podmínek nařízení vlády č. 242/2004 Sb.
   nepovažuje.

   (3) Jestliže dojde ke skutečnosti uvedené v § 6 odst. 1 nebo 2, přičemž
   žadatel  nebo  nabyvatel,  popřípadě  nájemce  je  zařazen v příslušném
   agroenvironmentálním  opatření  podle nařízení vlády č. 242/2004 Sb., a
   druhý  z  těchto  dvou, žadatel nebo nabyvatel, je zařazen v příslušném
   agroenvironmentálním  opatření  podle tohoto nařízení, neuplatní se § 6
   odst.  3, ale nabyvatel, popřípadě nájemce oznámí Fondu tuto skutečnost
   na  Fondem  vydaném  formuláři, kde uvede půdní bloky, popřípadě jejich
   díly  dosud  zařazené  do  agroenvironmentálního  opatření dle nařízení
   vlády  č.  242/2004  Sb. v souladu s odstavci 4, 5 a 6. Na takto podané
   oznámení  se  uplatní  podmínky  stanovené  v § 3 a 6 obdobně. Jestliže
   nabyvatel  výše  uvedenou  skutečnost  oznámí  poté,  co  žadatel  nebo
   nabyvatel doručili žádost o dotaci na příslušný kalendářní rok, budou v
   tomto  kalendářním roce na nabytých i dosud zařazených půdních blocích,
   popřípadě  jejich  dílech  dodržovány  podmínky původního zařazení před
   převzetím  závazku  a  dotace  bude  poskytnuta pro daný kalendářní rok
   podle původních závazků.

   (4)  Žadatel  uplatňující  postup podle odstavce 1 nebo 3, který byl na
   příslušném půdním bloku zařazen

   a)  do  podopatření  ekologické  zemědělství podle § 2 odst. 1 písm. a)
   nařízení  vlády  č.  242/2004  Sb., může tento půdní blok zařadit podle
   tohoto nařízení do titulu ekologické zemědělství [§ 2 písm. a) bod 1],

   b)  do podopatření ošetřování travních porostů, louka podle § 2 odst. 1
   písm.  b) a § 7 odst. 6 nařízení vlády č. 242/2004 Sb. a zároveň výměra
   tohoto  půdního  bloku  nacházející se ve zvláště chráněném území^5), v
   území ochranných pásem národních parků^5) nebo v území ptačí oblasti^4)
   je  menší  než  50 % výměry tohoto půdního bloku, může tento půdní blok
   zařadit podle tohoto nařízení do

   1. titulu louky [§ 2 písm. b) bod 1],

   2.  titulu  trvale  podmáčené  a  rašelinné louky [§ 2 písm. b) bod 4],
   jestliže  je  tento  půdní  blok  v  evidenci  půdy označen jako trvale
   podmáčená  a  rašelinná  louka;  do  tohoto  titulu  lze zařadit i část
   půdního  bloku,  je-li  jako  podmáčená  a  rašelinná  louka vymezena v
   evidenci půdy jen jeho část,

   3. titulu ptačí lokality na travních porostech - hnízdiště bahňáků [§ 2
   písm.  b)  bod 5], jestliže je tento půdní blok v evidenci půdy označen
   jako hnízdiště bahňáků,

   4.  titulu  ptačí  lokality na travních porostech - hnízdiště chřástala
   polního  [§  2 písm. b) bod 6], jestliže je tento půdní blok v evidenci
   půdy označen jako hnízdiště chřástala polního,

   5.  titulu  suché  stepní  trávníky  a vřesoviště [§ 2 písm. b) bod 9],
   jestliže  je tento půdní blok v evidenci půdy označen jako suché stepní
   trávníky  a  vřesoviště;  do  tohoto  titulu lze zařadit i část půdního
   bloku,  je-li  jako  suché  stepní  trávníky  a  vřesoviště  vymezena v
   evidenci půdy jen jeho část,

   c)  do podopatření ošetřování travních porostů, louka podle § 2 odst. 1
   písm.  b) a § 7 odst. 6 nařízení vlády č. 242/2004 Sb. a zároveň výměra
   tohoto  půdního  bloku  nacházející se ve zvláště chráněném území^5), v
   území ochranných pásem národních parků^5) nebo v území ptačí oblasti^4)
   je  větší nebo rovna 50 % výměry tohoto půdního bloku, může tento půdní
   blok zařadit podle tohoto nařízení do

   1.  titulu  louky  [§  2  písm.  b) bod 1] jen se souhlasným vyjádřením
   orgánu ochrany přírody^5),

   2.  titulu  mezofilní a vlhkomilné louky [§ 2 písm. b) bod 2], jestliže
   je tento půdní blok v evidenci půdy označen jako mezofilní a vlhkomilná
   louka,

   3.  titulu  horské a suchomilné louky [§ 2 písm. b) bod 3], jestliže je
   tento  půdní  blok  v  evidenci  půdy  označen jako horská a suchomilná
   louka,

   4.  titulu  trvale  podmáčené  a  rašelinné louky [§ 2 písm. b) bod 4],
   jestliže  je  tento  půdní  blok  v  evidenci  půdy označen jako trvale
   podmáčená  a  rašelinná  louka;  do  tohoto  titulu  lze zařadit i část
   půdního  bloku,  je-li  jako  podmáčená  a  rašelinná  louka vymezena v
   evidenci půdy jen jeho část,

   5. titulu ptačí lokality na travních porostech - hnízdiště bahňáků [§ 2
   písm.  b)  bod 5], jestliže je tento půdní blok v evidenci půdy označen
   jako hnízdiště bahňáků,

   6.  titulu  ptačí  lokality na travních porostech - hnízdiště chřástala
   polního  [§  2 písm. b) bod 6], jestliže je tento půdní blok v evidenci
   půdy označen jako hnízdiště chřástala polního,

   7.  titulu  druhově  bohaté  pastviny [§ 2 písm. b) bod 8], jestliže je
   tento půdní blok v evidenci půdy označen jako druhově bohatá pastvina,

   8.  titulu  suché  stepní  trávníky  a vřesoviště [§ 2 písm. b) bod 9],
   jestliže  je tento půdní blok v evidenci půdy označen jako suché stepní
   trávníky  a  vřesoviště;  do  tohoto  titulu lze zařadit i část půdního
   bloku,  je-li  jako  suché  stepní  trávníky  a  vřesoviště  vymezena v
   evidenci půdy jen jeho část,

   d) do podopatření ošetřování travních porostů, pastvina podle § 2 odst.
   1  písm.  b)  a  §  7  odst. 7 nařízení vlády č. 242/2004 Sb. a zároveň
   výměra  tohoto  půdního  bloku  nacházející  se  ve  zvláště  chráněném
   území^5),  v  území  ochranných  pásem  národních parků^5) nebo v území
   ptačí  oblasti^4)  je  menší než 50 % výměry tohoto půdního bloku, může
   tento půdní blok zařadit podle tohoto nařízení do

   1. titulu pastviny [§ 2 písm. b) bod 7],

   2.  titulu  trvale  podmáčené  a  rašelinné louky [§ 2 písm. b) bod 4],
   jestliže  je  tento  půdní  blok  v  evidenci  půdy označen jako trvale
   podmáčená  a  rašelinná  louka;  do  tohoto  titulu  lze zařadit i část
   půdního  bloku,  je-li  jako  podmáčená  a  rašelinná  louka vymezena v
   evidenci půdy jen jeho část,

   3. titulu ptačí lokality na travních porostech - hnízdiště bahňáků [§ 2
   písm.  b)  bod 5], jestliže je tento půdní blok v evidenci půdy označen
   jako hnízdiště bahňáků,

   4.  titulu  ptačí  lokality na travních porostech - hnízdiště chřástala
   polního  [§  2 písm. b) bod 6], jestliže je tento půdní blok v evidenci
   půdy označen jako hnízdiště chřástala polního,

   5.  titulu  suché  stepní  trávníky  a vřesoviště [§ 2 písm. b) bod 9],
   jestliže  je tento půdní blok v evidenci půdy označen jako suché stepní
   trávníky  a  vřesoviště;  do  tohoto  titulu lze zařadit i část půdního
   bloku,  je-li  jako  suché  stepní  trávníky  a  vřesoviště  vymezena v
   evidenci půdy jen jeho část,

   e) do podopatření ošetřování travních porostů, pastvina podle § 2 odst.
   1  písm.  b)  a  §  7  odst. 7 nařízení vlády č. 242/2004 Sb. a zároveň
   výměra  tohoto  půdního  bloku  nacházející  se  ve  zvláště  chráněném
   území^4),  v  území  ochranných  pásem  národních parků^5) nebo v území
   ptačí  oblasti^5) je větší nebo rovna 50 % výměry tohoto půdního bloku,
   může tento půdní blok zařadit podle tohoto nařízení do

   1.  titulu  pastviny  [§ 2 písm. b) bod 7] jen se souhlasným vyjádřením
   orgánu ochrany přírody^5),

   2.  titulu  mezofilní a vlhkomilné louky [§ 2 písm. b) bod 2], jestliže
   je tento půdní blok v evidenci půdy označen jako mezofilní a vlhkomilná
   louka,

   3.  titulu  horské a suchomilné louky [§ 2 písm. b) bod 3], jestliže je
   tento  půdní  blok  v  evidenci  půdy  označen jako horská a suchomilná
   louka,

   4.  titulu  trvale  podmáčené  a  rašelinné louky [§ 2 písm. b) bod 4],
   jestliže  je  tento  půdní  blok  v  evidenci  půdy označen jako trvale
   podmáčená  a  rašelinná  louka;  do  tohoto  titulu  lze zařadit i část
   půdního  bloku,  je-li  jako  podmáčená  a  rašelinná  louka vymezena v
   evidenci půdy jen jeho část,

   5. titulu ptačí lokality na travních porostech - hnízdiště bahňáků [§ 2
   písm.  b)  bod 5], jestliže je tento půdní blok v evidenci půdy označen
   jako hnízdiště bahňáků,

   6.  titulu  ptačí  lokality na travních porostech - hnízdiště chřástala
   polního  [§  2 písm. b) bod 6], jestliže je tento půdní blok v evidenci
   půdy označen jako hnízdiště chřástala polního,

   7.  titulu  druhově  bohaté  pastviny [§ 2 písm. b) bod 8], jestliže je
   tento půdní blok v evidenci půdy označen jako druhově bohatá pastvina,

   8.  titulu  suché  stepní  trávníky  a vřesoviště [§ 2 písm. b) bod 9],
   jestliže  je tento půdní blok v evidenci půdy označen jako suché stepní
   trávníky  a  vřesoviště;  do  tohoto  titulu lze zařadit i část půdního
   bloku,  je-li  jako  suché  stepní  trávníky  a  vřesoviště  vymezena v
   evidenci půdy jen jeho část,

   f)  do  podopatření ošetřování travních porostů podle § 2 odst. 1 písm.
   b)  nařízení  vlády  č.  242/2004  Sb., na kterém se zavázal uplatňovat
   podmínky  podle  §  7  odst.  8  písm. a), b) nebo c) nařízení vlády č.
   242/2004 Sb., může tento půdní blok zařadit podle tohoto nařízení do

   1.  titulu  mezofilní a vlhkomilné louky [§ 2 písm. b) bod 2], jestliže
   je tento půdní blok v evidenci půdy označen jako mezofilní a vlhkomilná
   louka,

   2.  titulu  horské a suchomilné louky [§ 2 písm. b) bod 3], jestliže je
   tento  půdní  blok  v  evidenci  půdy  označen jako horská a suchomilná
   louka,

   3.  titulu  trvale  podmáčené  a  rašelinné louky [§ 2 písm. b) bod 4],
   jestliže  je  tento  půdní  blok  v  evidenci  půdy označen jako trvale
   podmáčená  a  rašelinná  louka;  do  tohoto  titulu  lze zařadit i část
   půdního  bloku,  je-li  jako  podmáčená  a  rašelinná  louka vymezena v
   evidenci půdy jen jeho část,

   4. titulu ptačí lokality na travních porostech - hnízdiště bahňáků [§ 2
   písm.  b)  bod 5], jestliže je tento půdní blok v evidenci půdy označen
   jako hnízdiště bahňáků,

   5.  titulu  ptačí  lokality na travních porostech - hnízdiště chřástala
   polního  [§  2 písm. b) bod 6], jestliže je tento půdní blok v evidenci
   půdy označen jako hnízdiště chřástala polního,

   6.  titulu  druhově  bohaté  pastviny [§ 2 písm. b) bod 8], jestliže je
   tento půdní blok v evidenci půdy označen jako druhově bohatá pastvina,

   7.  titulu  suché  stepní  trávníky  a vřesoviště [§ 2 písm. b) bod 9],
   jestliže  je tento půdní blok v evidenci půdy označen jako suché stepní
   trávníky  a  vřesoviště;  do  tohoto  titulu lze zařadit i část půdního
   bloku,  je-li  jako  suché  stepní  trávníky  a  vřesoviště  vymezena v
   evidenci půdy jen jeho část,

   g)  do  podopatření  péče  o  krajinu  titulu  trvale podmáčené louky a
   rašelinné  louky  podle  §  2 odst. 1 písm. c) bodu 4 nařízení vlády č.
   242/2004  Sb.,  může  tuto  plochu  půdního  bloku zařadit podle tohoto
   nařízení do titulu trvale podmáčené a rašelinné louky [§ 2 písm. b) bod
   4],

   h)  do  podopatření  péče  o  krajinu titulu ptačí lokality na travních
   porostech,  hnízdiště chřástala polního podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu
   5  a  §  12 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 242/2004 Sb., může tento
   půdní blok zařadit podle tohoto nařízení do

   1.  titulu  ptačí  lokality na travních porostech - hnízdiště chřástala
   polního [§ 2 písm. b) bod 6],

   2.  titulu  trvale  podmáčené  a  rašelinné louky [§ 2 písm. b) bod 4],
   jestliže  je  tento  půdní  blok  v  evidenci  půdy označen jako trvale
   podmáčená  a  rašelinná  louka;  do  tohoto  titulu  lze zařadit i část
   půdního  bloku,  je-li  jako  podmáčená  a  rašelinná  louka vymezena v
   evidenci půdy jen jeho část,

   i)  do  podopatření  péče  o  krajinu titulu ptačí lokality na travních
   porostech,  hnízdiště  bahňáků podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 5 a § 12
   odst.  1 písm. b) nařízení vlády č. 242/2004 Sb., může tento půdní blok
   zařadit podle tohoto nařízení do

   1. titulu ptačí lokality na travních porostech - hnízdiště bahňáků [§ 2
   písm. b) bod 5],

   2.  titulu  trvale  podmáčené  a  rašelinné louky [§ 2 písm. b) bod 4],
   jestliže  je  tento  půdní  blok  v  evidenci  půdy označen jako trvale
   podmáčená  a  rašelinná  louka;  do  tohoto  titulu  lze zařadit i část
   půdního  bloku,  je-li  jako  podmáčená  a  rašelinná  louka vymezena v
   evidenci půdy jen jeho část,

   j) do podopatření péče o krajinu titulu biopásy podle § 2 odst. 1 písm.
   c) bodu 6 nařízení vlády č. 242/2004 Sb., může tento půdní blok zařadit
   podle tohoto nařízení do titulu biopásy [§ 2 písm. c) bod 3],

   k)  podopatření  integrované  systémy  pěstování  ovoce nebo révy vinné
   podle  §  2 odst. 1 písm. e) nařízení vlády č. 242/2004 Sb., může tento
   půdní blok zařadit podle tohoto nařízení do titulu integrovaná produkce
   [§ 2 písm. a) bod 2].

   (5)  Jestliže žadatel uplatňující postup podle odstavce 1 nebo 3, který
   byl  na  příslušném  půdním  bloku  zařazen  do  podopatření ošetřování
   travních  porostů podle § 2 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 242/2004
   Sb.,  a  zároveň  se na tomto půdním bloku, popřípadě jeho dílu nachází
   plocha  označená  v evidenci půdy jako nevhodná pro agroenvironmentální
   opatření,  žadatel  tuto  plochu  do  žádosti o zařazení do podopatření
   ošetřování travních porostů podle tohoto nařízení nezahrne.

   (6)  Jestliže žadatel byl zařazen do více podopatření, popřípadě titulů
   podle  nařízení vlády č. 242/2004 Sb. a uplatňuje postup podle odstavce
   1 nebo 3, převede zařazení v těchto podopatřeních, popřípadě titulech v
   souladu s odstavcem 4 současně.

Kalendář akcí

Kalendář akcí

červenec 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

banner_ekovin.jpg