Skoč na obsah Skoč na navigaci

Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína o.s.


§ 15 Neposkytnutí dotace

§ 15    Neposkytnutí dotace

Dotace    v   příslušném   kalendářním   roce   v   rámci   příslušného
   agroenvironmentálního opatření se neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele

   a)  porušení  podmínky  uvedené  v  §  4  odst.  2 písm. d), přičemž za
   porušení  této  podmínky se považuje nepředložení evidence hnojení^9) v
   průběhu kontroly na místě^35) nebo předložení takové evidence, ze které
   není  možné zjistit plnění podmínky uvedené v § 8 odst. 5 písm. c), § 8
   odst. 7 písm. j), § 8 odst. 7 písm. k), § 9 odst. 7 písm. a), § 9 odst.
   8  písm. a), § 9 odst. 10 písm. a), § 9 odst. 15 písm. a), § 9 odst. 15
   písm. b), § 9 odst. 16 písm. b), nebo § 9 odst. 17 písm. c),

   b)  porušení  podmínky  uvedené v § 4 odst. 2 písm. f), popřípadě v § 9
   odst.  7  písm.  e),  §  9 odst. 8 písm. c), § 9 odst. 10 písm. c), § 9
   odst.  12  písm.  b), § 9 odst. 13 písm. b), § 9 odst. 14 písm. b), § 9
   odst. 15 písm. d), § 9 odst. 16 písm. c), § 9 odst. 17 písm. d), jde-li
   o  porušení  v  rozsahu  nad  25 % celkové výměry jím obhospodařovaných
   travních porostů evidovaných v evidenci půdy,

   c) při uplatnění titulu ekologické zemědělství

   1.  porušení  podmínky  stanovené  pro hospodaření v rámci ekologického
   zemědělství   zákonem  o  ekologickém  zemědělství^4),  které  mělo  za
   následek   pravomocné   uložení   pokuty  podle  zákona  o  ekologickém
   zemědělství^4)  ve  výši  nad  70  000  Kč  do 1 000 000 Kč včetně^37),
   nejde-li  o  uložení pravomocné pokuty za porušení podmínky uvedené v §
   23 zákona o ekologickém zemědělství^5),

   2.  porušení  podmínky  uvedené v § 7 odst. 5 písm. a) a zároveň Fondem
   zjištěná  intenzita  chovu  hospodářských  zvířat činila k 31. červenci
   příslušného kalendářního roku méně než 0,16 velké dobytčí jednotky na 1
   ha   travního  porostu  obhospodařovaného  žadatelem  a  evidovaného  v
   evidenci  půdy  k tomuto datu; neposkytnutí dotace se vztahuje pouze na
   dotaci  poskytovanou  na  půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou
   travní porost zařazené v tomto titulu,

   3.  porušení  podmínky  uvedené v § 7 odst. 5 písm. b) a zároveň Fondem
   zjištěná  intenzita  chovu  hospodářských  zvířat činila k 31. červenci
   příslušného  kalendářního roku více než 1,8 velké dobytčí jednotky na 1
   ha  zemědělské  půdy  obhospodařované  žadatelem a evidované v evidenci
   půdy  k  tomuto  datu;  neposkytnutí dotace se vztahuje pouze na dotaci
   poskytovanou  na  půdní  bloky, popřípadě jejich díly s kulturou travní
   porost zařazené v tomto titulu,

   d) při uplatnění titulu integrovaná produkce

   1.  porušení podmínky uvedené v § 8 odst. 4 písm. a) nebo v § 8 odst. 5
   písm. a), b), c) nebo e),

   2.  porušení  podmínky  uvedené v § 8 odst. 7 písm. c), d), j), k) nebo
   n),

   3.  porušení  podmínky uvedené v § 8 odst. 7 písm. i); za porušení této
   podmínky se rovněž považuje nepředložení záznamů o výsledcích rozborů v
   průběhu kontroly na místě^35),

   4.  porušení podmínky uvedené v § 8 odst. 4 písm. g) nebo v § 8 odst. 5
   písm.  g); dotace se neposkytne na příslušný půdní blok, popřípadě jeho
   díl,  na kterém bylo porušení zjištěno; výměra půdního bloku, popřípadě
   jeho dílu, na který Fond neposkytne dotaci podle tohoto odstavce, se do
   zjištěné výměry podle předpisů Evropských společenství nezahrne,

   e) při uplatnění podopatření ošetřování travních porostů

   1.  porušení  podmínky  uvedené v § 9 odst. 6 písm. a) a zároveň Fondem
   zjištěná  intenzita  chovu  hospodářských  zvířat činila k 31. červenci
   příslušného kalendářního roku méně než 0,16 velké dobytčí jednotky na 1
   ha   travního  porostu  obhospodařovaného  žadatelem  a  evidovaného  v
   evidenci půdy k tomuto datu,

   2.  porušení  podmínky  uvedené v § 9 odst. 6 písm. b) a zároveň Fondem
   zjištěná  intenzita  chovu  hospodářských  zvířat činila k 31. červenci
   příslušného  kalendářního roku více než 1,8 velké dobytčí jednotky na 1
   ha  zemědělské  půdy  obhospodařované  žadatelem a evidované v evidenci
   půdy k tomuto datu,

   3. porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 6 písm. d),

   f)  při  uplatnění titulu louky porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 7
   písm. b),

   g) při uplatnění titulu mezofilní a vlhkomilné louky

   1.  porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 8 písm. b) nebo d) nebo v § 9
   odst. 9 písm. a) nebo b),

   2.  porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 8 písm. c), jde-li o porušení
   v  rozsahu  nad  25  % celkové výměry těchto luk evidovaných v evidenci
   půdy,

   h) při uplatnění titulu horské a suchomilné louky

   1. porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 10 písm. b) nebo d) nebo v § 9
   odst. 11 písm. a) nebo b),

   2. porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 10 písm. c), jde-li o porušení
   v  rozsahu  nad  25  % celkové výměry těchto luk evidovaných v evidenci
   půdy,

   i)  při  uplatnění  titulu  trvale podmáčené a rašelinné louky porušení
   podmínky uvedené v § 9 odst. 12 písm. a) nebo b),

   j)  při  uplatnění  titulu  ptačí  lokality  na  travních  porostech  -
   hnízdiště  bahňáků  porušení  podmínky  uvedené v § 9 odst. 13 písm. a)
   nebo b),

   k)  při  uplatnění  titulu  ptačí  lokality  na  travních  porostech  -
   hnízdiště  chřástala  polního  porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 14
   písm. a) nebo b),

   l)  při uplatnění titulu pastviny porušení podmínky uvedené v § 9 odst.
   15 písm. c),

   m)  při  uplatnění  titulu  druhově  bohaté  pastviny porušení podmínky
   uvedené v § 9 odst. 16 písm. a),

   n)  při  uplatnění  titulu  suché stepní trávníky a vřesoviště porušení
   podmínky uvedené v § 9 odst. 17 písm. a), b) nebo d),

   o)  při  uplatnění  titulu  zatravňování  orné  půdy  porušení podmínky
   uvedené v § 10 odst. 6 písm. c) nebo v § 10 odst. 7 písm. b),

   p)   při   uplatnění  titulu  pěstování  meziplodin  porušení  podmínek
   uvedených v § 11 odst. 3 písm. b), c)nebo v § 11 odst. 5,

   q)  při uplatnění titulu biopásy porušení podmínky uvedené v § 12 odst.
   4 písm. a), c) nebo d),

   r)  porušení  podmínky  uvedené  v  §  4  odst.  2 písm. e), přičemž za
   porušení  této  podmínky  se považuje nepředložení evidence o používání
   přípravků  na  ochranu rostlin^10) v průběhu kontroly na místě^35) nebo
   předložení takové evidence, ze které není možné zjistit plnění podmínky
   uvedené v § 8 odst. 4 písm. a), § 8 odst. 5 písm. a), § 8 odst. 5 písm.
   b), § 8 odst. 5 písm. e), nebo § 8 odst. 7 písm. d).

Kalendář akcí

Kalendář akcí

červenec 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

banner_ekovin.jpg