Skoč na obsah Skoč na navigaci

Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína o.s.


§ 13 Sazby dotace

§ 13    Sazby dotace

(1) Sazba dotace v rámci titulu ekologické zemědělství činí

   a)  155 EUR/ha, jde-li o hospodaření v systému ekologického zemědělství
   na  orné  půdě,  s  výjimkou  pěstování zeleniny nebo speciálních bylin
   podle § 7,

   b)  71  EUR/ha, jde-li o hospodaření v systému ekologického zemědělství
   na  travních  porostech  podle  §  7,  pokud nemá žadatel všechny půdní
   bloky,  popřípadě  jejich díly, evidované v evidenci půdy na žadatele k
   datu  podání  žádosti  o  poskytnutí  dotace  obhospodařované v systému
   ekologického  zemědělství^4),  a  to  v období od data podání žádosti o
   poskytnutí dotace do 31. prosince kalendářního roku,

   c)  849  EUR/ha,  jde-li  o  pěstování  vinic  nebo  chmelnic v systému
   ekologického zemědělství podle § 7,

   d)  564  EUR/ha,  jde-li o pěstování zeleniny nebo speciálních bylin na
   orné půdě v systému ekologického zemědělství podle § 7,

   e)  89  EUR/ha, jde-li o hospodaření v systému ekologického zemědělství
   na  travních porostech podle § 7, pokud má žadatel všechny půdní bloky,
   popřípadě  jejich  díly,  evidované  v evidenci půdy na žadatele k datu
   podání   žádosti   o   poskytnutí   dotace  obhospodařované  v  systému
   ekologického  zemědělství^4),  a  to  v období od data podání žádosti o
   poskytnutí dotace do 31. prosince kalendářního roku.

   f)  849 EUR/ha, jde-li o pěstování ovocných sadů v systému ekologického
   zemědělství podle § 7, které jsou obhospodařovány v režimu intenzivního
   ovocnářství a jsou tvořeny minimálně 200 kusy ovocných stromů uvedených
   v  příloze  č.  17  k tomuto nařízení na hektar nebo minimálně 800 kusy
   ovocných  keřů uvedených v příloze č. 17 k tomuto nařízení na hektar, a
   to  v období od data podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. prosince
   kalendářního roku,

   g)  510 EUR/ha, jde-li o pěstování ovocných sadů v systému ekologického
   zemědělství podle § 7, které nejsou uvedeny v písmeni f).

   (2)  Dotace  v  rámci  titulu  ekologické  zemědělství se neposkytne na
   plochy  orné  půdy,  na  kterých  má  být v příslušném kalendářním roce
   poskytnuta  dotace  v  rámci  titulu  biopásy  podle  tohoto  nařízení,
   popřípadě  v  rámci  titulu  biopásy  podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 6
   nařízení vlády č. 242/2004 Sb.

   (3) Sazba dotace v rámci titulu integrovaná produkce činí,

   a)  jde-li  o  ovoce,  435 EUR/ha ovocného sadu, ve kterém žadatel bude
   plnit podmínky podle § 8 odst. 4,

   b) jde-li o révu vinnou, 507 EUR/ha vinice, ve které žadatel bude plnit
   podmínky podle § 8 odst. 5,

   c) jde-li o zeleninu, 440 EUR/ha orné půdy, na které žadatel bude plnit
   podmínky podle § 8 odst. 7.

   (4) Sazba dotace v rámci podopatření ošetřování travních porostů činí

   a)  75  EUR/ha  travního  porostu zařazeného do titulu louky, na kterém
   žadatel bude plnit podmínky podle § 9 odst. 7,

   b)  100  EUR/ha  travního  porostu  zařazeného  do  titulu  mezofilní a
   vlhkomilné louky, na kterém žadatel bude plnit podmínky podle § 9 odst.
   8,

   c)  116  EUR/ha  travního  porostu  zařazeného  do  titulu  mezofilní a
   vlhkomilné louky, na kterém žadatel bude plnit podmínky podle § 9 odst.
   9 písm. a),

   d)  135  EUR/ha  travního  porostu  zařazeného  do  titulu  mezofilní a
   vlhkomilné louky, na kterém žadatel bude plnit podmínky podle § 9 odst.
   9 písm. b),

   e) 120 EUR/ha travního porostu zařazeného do titulu horské a suchomilné
   louky, na kterém žadatel bude plnit podmínky podle § 9 odst. 10,

   f) 130 EUR/ha travního porostu zařazeného do titulu horské a suchomilné
   louky,  na  kterém žadatel bude plnit podmínky podle § 9 odst. 11 písm.
   a),

   g) 150 EUR/ha travního porostu zařazeného do titulu horské a suchomilné
   louky,  na  kterém žadatel bude plnit podmínky podle § 9 odst. 11 písm.
   b),

   h)  417 EUR/ha travního porostu zařazeného do titulu trvale podmáčené a
   rašelinné  louky, na kterém žadatel bude plnit podmínky podle § 9 odst.
   12,

   i)  202  EUR/ha travního porostu zařazeného do titulu ptačí lokality na
   travních  porostech  -  hnízdiště bahňáků, na kterém žadatel bude plnit
   podmínky podle § 9 odst. 13,

   j)  183  EUR/ha travního porostu zařazeného do titulu ptačí lokality na
   travních  porostech  -  hnízdiště  chřástala polního, na kterém žadatel
   bude plnit podmínky podle § 9 odst. 14,

   k) 112 EUR/ha travního porostu zařazeného do titulu pastviny, na kterém
   žadatel bude plnit podmínky podle § 9 odst. 15,

   l)  169  EUR/ha  travního  porostu  zařazeného do titulu druhově bohaté
   pastviny, na kterém žadatel bude plnit podmínky podle § 9 odst. 16,

   m)  308  EUR/ha  travního  porostu  zařazeného  do  titulu suché stepní
   trávníky  a vřesoviště, na kterém žadatel bude plnit podmínky podle § 9
   odst. 17.

   (5) Sazba dotace podle odstavce 4 písm. c) až g), i), j), l) nebo m) se
   sníží o 112 EUR/ha, jde-li o půdní blok, popřípadě jeho díl nacházející
   se   na  území  1.  zóny  zvláště  chráněného  území^5),  popřípadě  ve
   zranitelné  oblasti  na  území  vymezeném  podle § 7 odst. 5 věty první
   nařízení  vlády č. 103/2003 Sb.; v případě odstavce 4 písm. a), b) nebo
   k)  se  dotace v rámci podopatření ošetřování travních porostů na půdní
   blok,  popřípadě  jeho  díl  nacházející  se  na  území 1. zóny zvláště
   chráněného území^5), popřípadě ve zranitelné oblasti na území vymezeném
   podle § 7 odst. 5 věty první nařízení vlády č. 103/2003 Sb. neposkytne;
   nachází-li  se  půdní blok, popřípadě jeho díl na území 1. zóny zvláště
   chráněného území^5), popřípadě ve zranitelné oblasti na území vymezeném
   podle § 7 odst. 5 věty první nařízení vlády č. 103/2003 Sb. jen zčásti,
   dotace  se  sníží  nebo  neposkytne  jen  na  tuto  část půdního bloku,
   popřípadě jeho dílu.

   (6 Sazba dotace v rámci titulu zatravňování orné půdy činí

   a)  270  EUR/ha  zatravněné  výměry půdního bloku, popřípadě jeho dílu,
   jde-li o půdní blok, popřípadě jeho díl podle § 10 odst. 1 písm. c),

   b)  295  EUR/ha  zatravněné  výměry půdního bloku, popřípadě jeho dílu,
   jde-li o půdní blok, popřípadě jeho díl podle § 10 odst. 1 písm. d),

   c)  350  EUR/ha  zatravněné  výměry půdního bloku, popřípadě jeho dílu,
   jde-li o půdní blok, popřípadě jeho díl podle § 10 odst. 1 písm. a),

   d)  374  EUR/ha  zatravněné  výměry půdního bloku, popřípadě jeho dílu,
   jde-li o půdní blok, popřípadě jeho díl podle § 10 odst. 1 písm. b).

   (7)  Sazba dotace podle odstavce 6 se sníží o 89 EUR/ha, jde-li o půdní
   blok,  popřípadě  jeho  díl  nacházející  se  na  území 1. zóny zvláště
   chráněného  území^5);  nachází-li  se půdní blok, popřípadě jeho díl na
   území  1.  zóny zvláště chráněného území^5) jen zčásti, dotace se sníží
   jen na tuto část půdního bloku, popřípadě jeho dílu.

   (8)  Sazba  dotace  v rámci titulu pěstování meziplodin činí 104 EUR/ha
   orné půdy oseté meziplodinou v souladu s podmínkami uvedenými v § 11.

   (9)  Dotace v rámci titulu pěstování meziplodin se neposkytne na plochy
   orné  půdy,  na kterých má být v příslušném kalendářním roce poskytnuta
   dotace  v rámci titulu biopásy podle tohoto nařízení, popřípadě v rámci
   titulu  biopásy  podle  §  2  odst. 1 písm. c) bodu 6 nařízení vlády č.
   242/2004 Sb.

   (10)  Sazba  dotace  v  rámci  titulu  biopásy  činí 401 EUR/ha biopásu
   založeného a ošetřovaného podle podmínek stanovených v § 12.

   (11)  Výši  dotace  při  uplatňování jednotlivých agroenvironmentálních
   opatření  Fond  vypočte  jako  součin  výměry, na kterou je poskytována
   dotace  v  rámci  příslušného  agroenvironmentálního  opatření, a sazby
   stanovené  podle  odstavců  1  až  10 pro příslušné agroenvironmentální
   opatření.

   (12)  Fond  poskytne  dotaci v měně České republiky; sazba dotace podle
   odstavce  11  se  přepočte  podle  směnného kurzu, který je uveřejněn v
   prvním  Úředním  věstníku  Evropské unie vydaném v kalendářním roce, za
   který  se platba poskytuje, a který je uveden k datu, které je nejblíže
   začátku tohoto kalendářního roku.

   (13)  Jestliže žadateli má být v příslušném kalendářním roce poskytnuta
   dotace na jednotlivý půdní blok, popřípadě jeho díl nebo jeho vymezenou
   část v rámci agroenvironmentálních opatření podle

   a)  § 2 písm. a), jde-li o ornou půdu, podle § 2 písm. c) v přepočtu na
   1 ha vyšší než 600 EUR,

   b) § 2 písm. a), jde-li o travní porosty, podle § 2 písm. b) v přepočtu
   na 1 ha vyšší než 450 EUR, nebo

   c) § 2 písm. a), jde-li o vinice, ovocné sady nebo chmelnice v přepočtu
   na 1 ha vyšší než 900 EUR,

   Fond  dotaci  poskytnutou  na  tento blok, popřípadě jeho díl nebo jeho
   vymezenou  část poměrně sníží u všech agroenvironmentálních opatření, v
   jejichž  rámci  má  být žadateli na tento blok, popřípadě jeho díl nebo
   jeho vymezenou část dotace poskytnuta.

Kalendář akcí

Kalendář akcí

červenec 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

banner_ekovin.jpg