Skoč na obsah Skoč na navigaci

Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína o.s.


§ 11 Titul pěstování meziplodin

§ 11    Titul pěstování meziplodin

(1)  Žadatel  v žádosti o zařazení do titulu pěstování meziplodin uvede
   výměru  orné  půdy,  kterou  požaduje zařadit do tohoto titulu a na níž
   hodlá pěstovat meziplodiny v průběhu příslušného pětiletého období.

   (2) Zařadit do titulu pěstování meziplodin lze výměru orné půdy,

   a)  která  bude  k  datu  podání  žádosti o zařazení činit alespoň 3 %,
   nejvýše  však 10 % z celkové výměry orné půdy obhospodařované žadatelem
   evidované v evidenci půdy,

   b) na které není uplatňováno některé agroenvironmentální opatření podle
   §  2  písm.  b),  c)  bodu  1  nebo  písm.  a)  bodu 2, nejedná-li se o
   zemědělskou kulturu orná půda,

   c) na které není uplatňováno některé agroenvironmentální opatření podle
   §  2  odst.  1 písm. b), c) bodů 1 až 5 nebo písm. e) nařízení vlády č.
   242/2004 Sb.,

   d) na které není tento titul uplatňován.

   (3) Žadatel v rámci titulu pěstování meziplodin

   a) vyseje

   1.  v  období  od  20. června do 20. září příslušného kalendářního roku
   osivo  meziplodiny,  které  je  uvedeno  v  bodech 8 až 21 na seznamu v
   příloze  č. 15 k tomuto nařízení, v alespoň minimálním objemu výsevu na
   1  ha  uvedeném  v  příloze  č.  15 k tomuto nařízení, nejpozději do 24
   měsíců  ode  dne  vydání  osvědčení  prokazujícího  kvalitu osiva podle
   zvláštního právního předpisu^24),

   2.  současně s osevem plodiny na ochranu vzcházejícího porostu v období
   do  31.  května kalendářního roku osivo meziplodiny, které je uvedeno v
   bodech  1  až 7 na seznamu v příloze č. 15 k tomuto nařízení, v alespoň
   minimálním  objemu  výsevu  na  1  ha uvedeném v příloze č. 15 k tomuto
   nařízení,   nejpozději   do   24   měsíců   ode  dne  vydání  osvědčení
   prokazujícího kvalitu osiva podle zvláštního právního předpisu^24),

   b)   v   období  od  zasetí  meziplodiny  do  15.  února  následujícího
   kalendářního roku nebude porost mechanicky ani chemicky likvidovat nebo
   omezovat v růstu,

   c) provede nejdříve 16. února a nejpozději 31. května kalendářního roku
   následujícího  po  roce  zasetí zapravení porostu meziplodiny do půdy a
   následné   založení   porostu   hlavní  plodiny,  nepoužije-li  žadatel
   bezorebnou technologii pro výsev hlavní plodiny,

   d)  předloží  každoročně  Fondu současně s žádostí o poskytnutí dotace,
   nejpozději však do 15. května kalendářního roku,

   1.  na  Fondem vydaném formuláři seznam půdních bloků, popřípadě jejich
   dílů  a  výměru  plochy  v  rámci jednotlivých půdních bloků, popřípadě
   jejich dílů, na kterou žádá o poskytnutí dotace v rámci tohoto titulu v
   příslušném kalendářním roce pětiletého období,

   2.  specifikaci  příslušné  meziplodiny  podle  přílohy  č. 15 k tomuto
   nařízení  pěstované  na  jednotlivých půdních blocích, popřípadě jejich
   dílech podle bodu 1,

   3.  zákres  příslušných  půdních bloků, popřípadě jejich dílů, či částí
   půdních  bloků,  popřípadě  jejich  dílů,  na kterých bude v příslušném
   kalendářním roce vyseta meziplodina podle bodu 1.

   (4)  Fond  poskytne v příslušném kalendářním roce dotaci v rámci titulu
   pěstování   meziplodin  na  výměru,  na  níž  byly  skutečně  pěstovány
   meziplodiny  v  souladu  s podmínkami podle odstavce 3, nejvýše však na
   výměru zařazenou do tohoto titulu v příslušném kalendářním roce.

   (5)  Souhrnná  zjištěná  výměra,  na niž žadatel požaduje pro příslušné
   období  dotaci  v  tomto  titulu  a  na  níž plní podmínky podle tohoto
   nařízení,  nesmí  být nižší než 75 % výměry zařazené do tohoto titulu v
   příslušném období.

Kalendář akcí

Kalendář akcí

červenec 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

banner_ekovin.jpg