Skoč na obsah Skoč na navigaci

Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína o.s.


§ 10 Titul zatravňování orné půdy

§ 10    Titul zatravňování orné půdy

(1) Žadatel v žádosti o zařazení do titulu zatravňování orné půdy uvede
   seznam  půdních  bloků,  popřípadě  jejich  dílů  s  kulturou orná půda
   evidovaných  v  evidenci  půdy  a  výměru v rámci těchto půdních bloků,
   popřípadě  jejich  dílů,  kterou požaduje zařadit do tohoto titulu a na
   níž  hodlá  v  rámci  tohoto  titulu provést zatravnění; seznam půdních
   bloků, popřípadě jejich dílů uvede v rozlišení na

   a)  půdní bloky, popřípadě jejich díly nacházející se z alespoň 50 % ve
   zvláště  chráněném  území^5),  na nichž žadatel vyseje travní směs osiv
   podle odstavce 6 písm. a) bodu 1,

   b) půdní bloky, popřípadě jejich díly, nacházející se z alespoň 50 % ve
   zvláště  chráněném  území^5)  a zároveň sousedící s útvarem povrchových
   vod^28),  na  nichž  žadatel  vyseje  travní směs osiv podle odstavce 6
   písm.  a)  bodu  1;  za  sousedící s útvarem povrchových vod^28) se pro
   účely  tohoto  nařízení  považuje půdní blok, popřípadě jeho díl, jehož
   jakákoliv  část  se  nachází  ve  vzdálenosti  do  25  metrů  od útvaru
   povrchových vod^28),

   c)  půdní  bloky, popřípadě jejich díly, na nichž žadatel vyseje travní
   směs osiv podle odstavce 6 písm. a) bodu 2,

   d)  půdní  bloky, popřípadě jejich díly sousedící s útvarem povrchových
   vod^28),  na  nichž  žadatel  vyseje  travní směs osiv podle odstavce 6
   písm. a) bodu 2.

   (2) Výměra v rámci půdního bloku, popřípadě jeho dílu, na které hodlá v
   rámci  tohoto  titulu  žadatel provést zatravnění, musí činit minimálně
   0,1 ha.

   (3)  Jde-li  o půdní blok, popřípadě jeho díl podle odstavce 1 písm. b)
   nebo  d),  žadatel  zatravní přednostně plochu půdního bloku, popřípadě
   jeho dílu sousedící s vodním útvarem^28), a to tak, aby minimální šířka
   zatravňované  plochy  půdního  bloku  sousedící  s  útvarem povrchových
   vod^28) činila nejméně 15 metrů.

   (4)  Součástí  žádosti o zařazení do titulu zatravňování orné půdy musí
   být   zákres   příslušných  půdních  bloků,  popřípadě  jejich  dílů  s
   vyznačením  zatravňované  plochy,  kterou  požaduje  žadatel zařadit do
   tohoto titulu, v mapě půdních bloků.

   (5)  Zařadit  do  titulu  zatravňování orné půdy lze výměru orné půdy v
   rámci půdního bloku, popřípadě jeho dílu s kulturou orná půda,

   a)  který  neměl  v  evidenci  půdy  evidovanou kulturu travní porost v
   průběhu  části,  nebo celého období trvajícího od 20. dubna 2004 do dne
   podání žádosti o zařazení,

   b) který měl v evidenci půdy evidovanou kulturu orná půda ke dni podání
   žádosti o zařazení,

   c) který splňuje alespoň jedno z následujících kritérií:

   1. střední svažitost půdního bloku, popřípadě jeho dílu je vyšší než 10
   stupňů,

   2.  orná půda na alespoň 50 % plochy půdního bloku, popřípadě jeho dílu
   je mělká nebo písčitá nebo podmáčená nebo velmi těžká,

   3.  jakákoliv část půdního bloku, popřípadě jeho dílu se nachází v méně
   příznivé oblasti podle zvláštního právního předpisu^29),

   4.  plocha půdního bloku, popřípadě jeho dílu se nachází z alespoň 50 %
   v   zranitelných   oblastech   určených   podle   zvláštního   právního
   předpisu^30),

   5.  půdní  blok,  popřípadě  jeho  díl  sousedí  s  útvarem povrchových
   vod^28),  jedná-li se o půdní blok, popřípadě jeho díl podle odstavce 1
   písm. b) nebo d),

   d) na kterém není tento titul uplatňován,

   e)  na  kterém  není  uplatňováno  některé agroenvironmentální opatření
   podle § 2 písm. a) bodu 2, písm. b) nebo c) bodů 2 a 3, ani jej žadatel
   nepožaduje do některého z těchto opatření zařadit,

   f)  na  kterém  není  uplatňováno  některé agroenvironmentální opatření
   podle § 2 odst. 1 písm. b) až e) nařízení vlády č. 242/2004 Sb.

   (6) Žadatel v průběhu prvního roku příslušného pětiletého období

   a)  založí  nejpozději  do 31. května travní porost pomocí podsevu nebo
   samostatného výsevu

   1.  příslušným  orgánem  ochrany přírody^5) schválené regionální travní
   směsi  osiv, přičemž výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců od
   data   posledního   úředního   odběru   vzorku  uvedeného  na  úředních
   návěskách^31), jde-li o půdní blok, popřípadě jeho díl podle odstavce 1
   písm. a) nebo b), nebo

   2.  travní směsi osiv, přičemž výsev musí být proveden nejpozději do 24
   měsíců  od data posledního úředního odběru vzorku uvedeného na úředních
   návěskách^31), jde-li o půdní blok, popřípadě jeho díl podle odstavce 1
   písm. c) nebo d),

   je-li  travní  porost  zakládán  pomocí  podsevu  žadatel  zajistí, aby
   nejpozději  do  15.  července  kalendářního  roku  byla  sklizena krycí
   plodina,

   b)  oznámí  Ministerstvu  zemědělství  v  souladu s § 3g odst. 1 zákona
   změnu  druhu  zemědělské kultury u příslušného půdního bloku, popřípadě
   jeho dílu z kultury orná půda na kulturu travní porost,

   c)  neprovádí  na  příslušných půdních blocích, popřípadě jejich dílech
   pastvu hospodářských zvířat.

   (7)  Žadatel  po  celou  dobu  trvání pětiletého období ošetřuje travní
   porost založený podle titulu zatravňování orné půdy tak, aby

   a)   aplikace  herbicidů  byla  využívána  pouze  v  prvních  2  letech
   příslušného  pětiletého  období, a to pouze bodově k likvidaci plevelů;
   žadatel hospodařící v systému ekologického zemědělství podle zvláštního
   právního předpisu^4) nesmí aplikovat herbicidy ani bodově,

   b)  nebyla  aplikována  žádná  hnojiva^7)  obsahující  dusík,  statková
   hnojiva^8) ani upravené kaly^23).

Kalendář akcí

Kalendář akcí

červenec 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

banner_ekovin.jpg