Skoč na obsah Skoč na navigaci

Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína o.s.


Nová legislativa přinesla změny v oblasti odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Zde naleznete souhrn nejčastějších otázek a odpovědí, týkajících se odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

Zdroj eagri.cz

Dotaz č. 1

 Měl bych dva dotazy ohledně odborné způsobilosti po novele zákona č. 326/2004 Sb. zákonem č. 199/2012 Sb.:

1. Mám osvědčení SRS o odborné způsobilosti pro nakládání s POR s platností do 4.4.2016.  Musím požádat o vydání nového ještě letos nebo stačí později, např. až bude končit jeho platnost?

2. Jsou již ministerstvem pověřeny  vzdělávací organizace, které mohou provádět kurzy pro vydání osvědčení 1. stupně?  Které to jsou a kolik asi kurz stojí? Pokud ne v jakém časovém horizontu se tak stane a co do té doby opravňuje zaměstnance provádět postřik?

 Odpověď

 Ad1) Jestliže jste držitelem osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin a toto osvědčení má platnost do 4. 4. 2016, stačí, když si koncem roku 2012 zažádáte o vydání nového osvědčení, a to na jakémkoliv pracovišti Státní rostlinolékařské správy. Platnost osvědčení bude stále do 4. 4. 2016. Bude Vám vydáno pouze nové osvědčení (s rozlišením stupně) dle nového rostlinolékařského zákona. Žádost o vydání osvědčení naleznete na webových stránkách SRS v části „odborná způsobilost“. Jestliže tak neučiníte, budete považován za držitele osvědčení III. stupně odborné způsobilosti.

Ad2) Seznam vzdělávacích organizací, které jsou pověřeny provádět kurzy pro získání správné praxe v ochraně rostlin, najdete na webových stránkách: http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vzdelavani/vzdelavaci-subjekty/akreditovane-a-autorizovane-subjekty/pro-konani-odbornych-kurzu-k-ochrane/adresar-subjektu-poverenych-mze-ke-1.html (seznam je průběžně aktualizován). Cenu kurzu si každé vzdělávací zařízení určuje samo, tuto informaci tedy zjistíte po kontaktování příslušného vzdělávacího zařízení.

Dotaz č. 2

 Jsem soukromý zemědělec 30 ha. Jsme držitelem osvědčení o odborné způsobilosti k zacházení s přípravky na ochranu rostlin. Zkoušku jsem složil v roce 2009 s platností na 5 let. Prosím o laskavé sdělení, jak mám postupovat v přechodném období tak, aby mé osvědčení platilo 5 let, tedy do roku 2014.

 Odpověď

 Je třeba si koncem roku 2012 zažádat o vydání nového osvědčení. Poštou nebo osobně dojdete na kterékoliv pracoviště SRS s Vaším platným osvědčením a s vyplněnou žádostí o vydání osvědčení, která je umístěna na webových stránkách SRS. Je třeba si akorát rozmyslet, zda budete požadovat osvědčení II. nebo III. stupně odborné způsobilosti. Jako současný držitel osvědčení máte nárok na osvědčení III. stupně odborné způsobilosti, po uplynutí platnosti osvědčení (tedy v r. 2014) byste však musel jít na doplňující školení a znovu úspěšně vykonat zkoušku. Kdybyste požadoval osvědčení II. stupně odborné způsobilosti, po 5 letech stačí absolvovat doplňující školení. Takže je jen na Vás, jaký stupeň si vyberete. Jestliže však v rámci svých profesních činností poskytujete poradenství v oblasti ochrany rostlin před škodlivými organismy a s ní souvisejícími poruchami rostlin a v oblasti bezpečného používání přípravků nebo distribuujete přípravky pro profesionální použití, musíte být držitelem III. stupně odborné způsobilosti.

 Dotaz č. 3

 1. Obracím se na Vás s dotazem k odborné způsobilosti s nakládáním s chemickými přípravky.

Postřiky jsme si nechávali dělat službou, ale od letošního podzimu došlo ke změnám a potřebovali bychom proškolit pár lidí - co budou obsluhovat postřikovač a cisternu k postřikovači, tedy musí absolvovat "základní kurz", aby dostali osvědčení. Mohli byste mi, prosím, poradit, kde (a kdy) se bude tento kurz pořádat?

2. A dále bych se chtěla zeptat na osvědčení dosažené studiem - máte nějakou oficiální žádost? Mám vystudované rostlinolékařství na ČZU, tak bych si chtěla o osvědčení také zažádat.

3. A ještě jeden dotaz - jak u nás platí školení absolvovaná v cizině, konkrétně v Německu? Musí si dotyčný udělat kurz i u nás nebo ne?

 Odpověď

 Ad1) Adresář subjektů pověřených MZE ke konání kurzů k ochraně rostlin naleznete na webových stránkách MZE: http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vzdelavani/vzdelavaci-subjekty/akreditovane-a-autorizovane-subjekty/pro-konani-odbornych-kurzu-k-ochrane/adresar-subjektu-poverenych-mze-ke-1.html. MZE seznam průběžně aktualizuje, takže seznam vzdělávacích zařízení by měl být úplný. Zde si můžete vybrat vzdělávací zařízení, které Vám nejlépe vyhovuje a je Vám nejblíže. Kdy se budou kurzy konat Vám sdělí příslušné vzdělávací zařízení. Kurzy si vzdělávací zařízení vyhlašují samy.

Ad2) Oficiální formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách SRS v části „odborná způsobilost“.

Ad3) Školení absolvovaná v cizině schvaluje přímo Ministerstvo zemědělství, konkrétně Ing. Ludmila Gočálová. Je tedy dobré, obrátit se přímo na ní a zkonzultovat to s ní. E-mail na ní je: ludmila.gocalova@mze_cz.

Dotaz č. 4

 Týká se nutnost oprávnění také přípravků v malospotřebitelském balení a od jaké velikosti se již jedná o profi balení, například Roundup v balení 1 litr?

 Odpověď

 Současná právní úprava nerozlišuje mezi malospotřebitelským a velkospotřebitelským balením. Jediným rozlišovacím kritériem v této chvíli je určení kategorie uživatelů, která, pokud se týká přípravků určených pro profesionální uživatele, musí mít na etiketě přípravků uvedeno právě toto vymezení uživatelů (tj. přípravky určené pro profesionální použití).

 Dotaz č. 5

 Týká se nutnost oprávnění všech pesticidů nebo jen některých a které to jsou?

 Odpověď

 V rámci profesních činností při  nakládání s přípravky je vyžadováno příslušné osvědčení.

 Dotaz č. 6

 Podle posledního čísla Rostlinolékaře se vyžaduje oprávnění také pro poradenskou činnost, znamená to bez rozdílu doporučovaných přípravků a balení?

 Odpověď

 S ohledem na šíři povinností poradce, které si vymezí strany mezi sebou (smluvně mezi poradcem a zemědělcem), zákon požaduje s ohledem na vysokou míru odbornosti u poradce, jde-li o jeho poradenskou profesní činnost, aby byl držitelem osvědčení třetího stupně.

 Dotaz č. 7

 Přípravky povolené pouze pro profesionální použití můžeme podle § 46a odst. 3 písm. g) distribuovat, zkráceně řečeno, pouze osobám s osvědčením II. nebo III. stupně. Aktualizovaný seznam těchto pesticidů je zatím velmi krátký, většina pesticidů není doposud zatížena na etiketě touto větou. Otázka tedy zní: „ Je distribucí ve smyslu tohoto paragrafu také „ prostý “ výdej pesticidů ze skladu, popřípadě jeho dovoz ke klientovi, nebo je ten fakt, že výdej ze skladu a jeho dovoz ke klientovi se uskutečňuje až na základě dříve učiněné dohody dvou odborně způsobilých osob distributora a klienta, pouze záležitostí obyčejné logistiky, a tedy spíše záležitostí ADR apod. a ne již záležitostí novely zákona? “

 Odpověď

 Proces dovozu POR ke klientovi nebude SRS kontrolovat z hlediska požadavků zákona na odbornou způsobilost. Předmětem kontroly bude u přípravků určených pro profesionální použití skutečnost, že přípravky po dopravě obdrží osoba s odbornou způsobilostí.

 Dotaz č. 8

 Přípravky určené neprofesionálním uživatelům můžeme podle § 46a odst. 5 uvádět na trh pouze s informacemi o rizicích a  nebezpečí spojených s jejich použitím atd.

Dílčí otázka č. 1 tedy zní: „ Je uváděním na trh ve smyslu tohoto paragrafu výdej pesticidu ze skladu nebo jeho dovoz ke klientovi, nebo jenom, podobně jako v předešlém případě, dohoda dvou způsobilých osob distributora a klienta o jeho prodeji a nákupu? ”  

Dílčí otázka č. 2 zní:  “Není snad z dikce zákona zřejmé, že poskytování těchto informací není nezbytné poskytovat přímo při výdeji pesticidu ze skladu fyzickou osobou zastupující distributora a osobně přítomnou při výdeji pesticidu, ale že je naopak možné tyto informace předávat jakoukoli jinou myslitelnou formou? “

 Odpověď

 Ad1) Proces dovozu POR ke klientovi nebude SRS kontrolovat. Smyslem zákonné úpravy je poskytování informací osobám, které budou přípravek následně aplikovat. Bude akceptována písemná forma poskytování informací, popř. následná forma telefonického kontaktu na vyžádání klienta.

Ad2) Viz výše. Ano, lze poskytovat jakoukoli vyžádanou formou.

 Dotaz č. 9

 1. Je nutné chápat novelu tak, že při jakékoliv manipulaci s pesticidy ve skladu, kterou by bylo možné snad jenom velmi volně chápat mimo jiné také jako součást aktu prodeje ( distribuce, vydávání, prodej, uvádění na trh )  musíme mít v době těchto činností fyzicky přítomnou osobu, která bude držitelem osvědčení III.  stupně a která by v drtivé většině pouze naplňovala dikci zákona?

2. Musíme za tím účelem přimět skladníky k úspěšnému složení zkoušek z odborné způsobilosti, jakkoliv nebudou schopni zabezpečit další podstatnější náležitosti správného použití zakoupených pesticidů ( vyloženě agronomické povahy ), a to jenom proto, že  z podstaty naší obchodní činnosti vyplývá, že obchodní zástupci těmito osobami, které by dikci zákona beze zbytku naplnily, býti nemůžou, protože zajišťují obchody úplně jiným způsobem ( obchodní jednání s klienty v jejich regionech, ne na našem skladu )?

 Odpověď

 Ad1) Přípravek určený pro profesionální použití prodává osoba (má se na mysli právnická osoba), která má prodej zabezpečen osobou s odbornou způsobilostí. Tato osoba poskytuje informace. Formu poskytování informací primárně dohodnou právní subjekty realizující obchod, je přípustná i forma písemná na vyžádání klienta.

Ad2) U POR určených pro profesionální použití je třeba naplnit požadavek zákona, tj. prodej přípravků držitelem osvědčení třetího stupně. Jak je pisatelem v mailu uvedeno, takových přípravků je menšina. Ostatní přípravky zatím mají zařazenu oblast použití jako použití neprofesionální. Poskytování informací mezi smluvními obchodními partnery lze učinit ústně, písemně i telefonicky.

 

 

Kalendář akcí

Kalendář akcí

červenec 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

banner_ekovin.jpg