Skoč na obsah Skoč na navigaci

Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína o.s.


Kontroly dodržování zásad IOR v roce 2015

Nově monitoring zavádění prvků integrované ochrany rostlin

 rámci povinností vyplývajících ze zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“) byl ÚKZÚZ pověřen Ministerstvem zemědělství, aby se ujal dozoru nad dodržováním závazků vyplývajících z evropské směrnice 2009/128/ES. Za tímto účelem byl v roce 2014 ve spolupráci s odborníky a plodinovými výzkumnými svazy zpracován kontrolní systém, jehož úkolem bylo zhodnotit úroveň plnění zákonné povinnosti. Podstata kontroly spočívala v hodnocení pěstitele dle úrovně plnění dílčích zásad na jím obhospodařovaných plochách pomocí tzv. kontrolního listu. Otázky kontrolního listu byly strukturovány dle PDF Vyhláška č. 205/2012 Sb. Otevírá se do nového okna. (54 KB) .

Z důvodů zjednodušení kontrolního systému a jeho maximální adaptaci na současné české zemědělství přistoupil ÚKZÚZ v roce 2015 k revizi a přeformulování dotazů kontrolního listu, stejně jako k úpravě samotného kontrolního systému. V současnosti je tak zemědělské veřejnosti předkládán upravený XLSX dotazník Otevírá se do nového okna. (15 KB) ve zjednodušené struktuře zaměřený na komplexní pojetí IOR v úzké návaznosti na související problémy pěstování rostlin, resp. obdělávání zemědělské půdy v České republice. Míra využívání obecných zásad IOR je v roce 2015 obdobně jako v roce 2014 hodnocena pomocí bodového systému. Zásadní rozdíl spočívá ve skutečnosti, že půjde nikoliv o kontrolu podle § 74 odstavce 1 písm. b) zákona, ale o dotazník sloužící k monitoringu a pokroku při zavádění obecných zásad IOR resp. o zjišťování situace nad rámec povinností přímo a jednoznačně uložených zákonem nebo zákony souvisejícími (např. zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech apod.). Významnou změnou je také možnost plnění jinou než nabízenou variantou (např. u pěstitelských postupů možnosti týkající se systémů hospodaření s protierozním efektem).

Každá otázka dotazníku spadá do určitého okruhu obecných zásad IOR. Ke každému z okruhů je věnována v průvodci zavádění prvků IOR vlastní kapitola textu, ve které jsou vysvětleny a popsány výhody přijímaných opatření. Účelem dotazníku je zaznamenat slabé/silné stránky managementu současných pěstebních opatření v ČR v porovnání s požadovaným optimálním využíváním IOR a vytvořit tak základ pro vyhodnocování zavádění IOR českými pěstiteli v návaznosti na k tomu poskytované nástroje a informace. Nástroji se v tomto případě rozumí zejména aktuální webové aplikace ÚKZÚZ a dalších institucí poskytující informace o možném využití zásad IOR. 

Sankce budou ze strany ÚKZÚZ udělovány za prokazatelné porušení povinnosti jasně formulované v zákoně, nebo v zákonech souvisejících (např. zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech), a pokud je toto porušení spojeno s možným následným snížením dotace za porušení podmínek stanovených v rámci systému Cross Compliance, tak bude dále následovat správní řízení o snížení této dotace.

Sběr dat bude probíhat v rámci pravidelných kontrol evidence spotřeby přípravků, které jsou součástí povinných požadavků na hospodaření (PPH 10). Výstupem těchto kontrol bude tedy záznam o kontrole a vyplněný dotazník. Vyplněné dotazníky budou shromažďovány a vyhodnocovány na ÚKZÚZ. Výsledky budou pak veřejně prezentovány na webových stránkách Ústavu. Pro vyhodnocení budou výsledky porovnávány s průměrnou hodnotou získanou ze všech hodnocení daného roku. V časové řadě bude pak sledován pokrok v zavádění IOR českými zemědělci. Výsledky budou mimo jiné sloužit jakou zdroj informací pro zemědělský výzkum a MZe, který bude formou praktických projektů hledat řešení v oblastech pěstiteli obtížně plnitelných. Systém by měl reflektovat i změny v pěstitelských technologiích a bude se měnit podle změn v oblastech, do kterých IOR zasahuje.

Přílohy

Kalendář akcí

Kalendář akcí

červenec 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

banner_ekovin.jpg