Skoč na obsah Skoč na navigaci

Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína o.s.


Základní principy péče o půdu v ekologickém vinohradnictví

Půda, stejně jako voda, vzduch a energie, jsou jedněmi z nejdůležitějších zdrojů. Naše bu- doucí životní podmínky budou zásadním způsobem záviset na tom, jak dobře dnes s těmito zdroji hospodaříme. Půda svou fyzikální strukturou a chemickým složením přímo ovlivňuje vývoj kořenového systému a tím i zásobování révy vodou a minerály. Na celosvětové úrovni je zjišťováno výrazné ohrožení vitality půdy způsobené znečišťováním prostředí a vysokým zatížením půd aplikacemi cizorodých látek aplikovaných v rámci zemědělských technologií. Vývoj a přechod na ekologicky vhodné metody péče o půdu a systémy hospodaření před- stavuje naléhavou výzvu a stává se imperativem umožňujícím dlouhodobé udržení půdní úrodnosti.

Úrodnost půdy

Jedním z cílů ekologického vinohradnictví je zvyšování přirozené půdní úrodnosti. Úrodnost půdy je dána kombinací pozitivních vazeb mezi aktivitou půdních organizmů, genezí půdy, zásobováním půdy organickým materiálem a humusem, půdní strukturou, vybalancovaným obsahem živin v půdě a schopností půdy poutat vodu.  Úrodnost půdy, definovanou jako schopnost půdy dlouhodobě poskytovat rostlinám vhodné podmínky k jejich růstu, je potřeba maximálně zvyšovat. Ekologické zemědělství je založeno na „živé půdě“ a ochraně tohoto zdroje. Hlavními prvky této vhodné péče o půdu je:

• udržování nebo zvyšování dostatečného podílu organické hmoty a humusu

• podpora aktivity půdních mikroorganizmů bohatou a vybalancovanou půdní faunou a flórou

• ochrana stabilní drobtovité struktury půdy, která zabezpečuje nezbytnou rovnováhu mezi obsahem půdního vzduchu a vody

• ochrana půdního povrchu bylinnou vegetací (dočasnou či trvalou), která minimalizuje riziko eroze půdy

• vyloučení mechanických operací vedoucích k utužení půdy

• zásobováním půdy živinami (makro i mikro prvky)

Půda svou fyzikální strukturou a chemickým složením přímo ovlivňuje rozvoj kořenového systému a tím také zásobování révy vinné vodou a minerálními živinami.

Struktura půdy a organický materiál

Dobrá struktura půdy umožňuje kořenům prokořenit širší a hlubší prostor a tím získat přístup k většímu množství vody, živin a kyslíku pro jejich metabolické procesy. Nadto dobrá struk- tura půdy zvyšuje množství a rozmanitost půdních organizmů, redukuje vývoj škodlivých organizmů a urychluje proces uvolňování živin. Živá a harmonická půda podmiňuje zdraví v ní rostoucích rostlin a projev „terroir“ ve vínech. Stabilní složka organického materiálu v půdě – humus je zásadním faktorem zlepšujícím půdní strukturu a úrodnost půdy. Humus váže částice půdy do agregátů tvořících drobtovitou strukturu půdy a podílí se zásadním způsobem na tzv. „humuso-jílovém sorpčním komplexu“, který ovlivňuje odolnost půdy vůči erozi, utužení a slévavosti půdy. Humus také pozitivně ovlivňuje fyzikální vlastnosti půdy jako je vodní kapacita půdy, čímž zvyšuje přístupnost vody kořenům rostlin a půdním orga- nizmům. V pevné fázi organického materiálu je rovněž vázána energie a živiny pro půdní mikroorganizmy, které se podílí na rozkladu a další transformaci organického materiálu. Diverzita a množství půdních organizmů tak přímo závisí na typu a kvalitě zbytků organic- kého materiálu v půdě. V příznivých podmínkách tak mohou půdní mikroorganizmy úspěšně konkurovat patogenním mikroorganizmům a tak předcházet či redukovat intenzitu patogenů napadajících rostliny z půdy.

Kalendář akcí

Kalendář akcí

květen 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

banner_ekovin.jpg