Skoč na obsah Skoč na navigaci

Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína o.s.


Roztoči

Sviluška chmelová ( Tetranychus urticae ), sviluška ovocná ( Panonychus ulmi ), hálčivec révový ( Calepitrimerus vitis ), vlnovníkovec révový ( Colomerus vitis )

Škodlivé výskyty roztočů jsou výsledkem narušení ekologické rovnováhy vinic, jež je často vyvoláno přílišným používáním pesticidů, někdy i hnojiv. Tento stav vyvolává i používání přírodních insekticidů na bázi rotenonu a pyretra. Hálčivcem révovým jsou nejčastěji napa- deny mladé vinice, v nichž ještě chybí přirození antagonisté. Nejvýraznějším symptomem napadení révy roztoči jsou deformované, nekrotizující listy, zbarvující se do žluta či červena. V dlouhodobě ekologicky obhospodařovaných vinicích je biologická ochrana před škodli- vými roztoči zajištěna mnoha druhy antagonistů, jako jsou draví roztoči čeledi Phytoseiidae, dravé ploštice, larvy zlatooček, slunéčka a mnoho jiných.

Obr.61–63: Sviluška chmelová, hálčivci a listy napadené rostliny

Obr. 64–66: Draví roztoči a dravé ploštice jsou nejefektivnějšími antagonisty fytofágních roztočů. Intro- dukce dravých roztočů pomocí pásů s přezimujícími samicemi druhu Typhlodromus pyri.

Ochrana

Nepřímá opatření: zvyšování biodiverzity vinic ozeleněním meziřadí, vyřazení toxických prostředků ochrany, vytváření prostředí vhodného pro antagonisty.

Přímá opatření: V případě silného napadení může být užitečnou aplikace rotenonu, nebo pyretra (pouze ve středomořské oblasti), nebo směsi draselného mýdla a čistého alkoholu. Toto ošetření je třeba provést před rašením. Také aplikace síry či vodního skla časně na jaře snižuje počty roztočů. Minerální, parafinové nebo některé přírodní oleje použité před rašením jsou rovněž účinné. Dlouhodobým řešením je aplikace a podpora dravých roztočů.

Strategie ochrany rostlin

Roztoči

Související dokumenty

Panonychus ulmi Tetra- nychus urticae

Přílišné používání pestici- dů, především insekti- cidů – chybí přirození antagonisté, nevyvážený růst révy (přílišný růst

v důsledku přebytku du- síku), chybějící ozelenění vinice

Vysazení a ochrana dra- vých roztočů

Podpora biodiverzity ve vinici i jejím okolí, tvorba biokoridorů

Biologická ochrana podporou užitečných antagonistů

Omezení poprašů sírou Aplikace minerálních či rostlinných olejů, rote- non, Pyrethrum, draselné mýdlo

Calepitrimerus vitis

Přílišné používání pestici- dů, především insektici- dů – chybí přirození anta- gonisté, nová vinice bez přirozených antagonistů, nevyvážený růst révy

Vysazení a ochrana dra- vých roztočů

Podpora biodiverzity ve vinici i jejím okolí, tvorba biokoridorů

2–3 aplikace síry, první těsně před rašením, další do rozvinutí prvních listů

Colomerus vitis

Přílišné používání pestici- dů, především insektici- dů – chybí přirození anta- gonisté, nová vinice bez přirozených antagonistů, nevyvážený růst révy

Vysazení a ochrana dra- vých roztočů, ozelenění vinice

Podpora biodiverzity ve vinici i jejím okolí, tvorba biokoridorů, podpora při- rozených antagonistů

2–3 aplikace síry, první těsně před rašením, další do rozvinutí prvních listů

Legislativní rámec: směrnice (EU) č. 834/2007; článek 12 (g); při prevenci poškození rostlin cho- robami, škůdci a plevely se přednostně využívá přirozených antagonistů, volby odolných druhů

a odrůd, střídání plodin, kultivace a termických zásahů. (h): při zjištění rizika poškození porostu smě- jí být použity pouze ochranné prostředky povolené k použití v ekologickém zemědělství. Povolené prostředky jsou uvedeny v Anexu IIB.

Je nutné rovněž respektovat národní legislativu prostředků ochrany rostlin.

Další komentáře: zajímavým řešením problémů se škodlivými roztoči je introdukce dravých roztočů čeledi Phytoseiidae (T. pyri) buď ve formě přenosu přezimujících samic v plstěných pásech, nebo na dřevě, případně za vegetace na letorostech.

Vliv na životní prostředí: využívání rotenonu či pyretra, ačkoli jsou to přírodní produkty, může vést k poškození populací antagonistů škůdců. Rovněž přílišné využívání síry může poškodit populace antagonistů, především dravých roztočů a blanokřídlých parazitoidů.

Kalendář akcí

Kalendář akcí

květen 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

banner_ekovin.jpg