Skoč na obsah Skoč na navigaci

Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína o.s.


Plíseň révy (Plasmopara viticola)

Plíseň révy – peronospora je jedním z nejnebezpečnějších patogenů všech evropských oblastí pěstování révy vinné. Tento patogen napadá všechny vegetativní orgány révy, jako jsou listy, vegetační vrcholy, květy, hrozny a letorosty. V závislosti na fázi životního cyklu pa- togena se projevuje různými symptomy: olejovými skvrnami, bělavým myceliem a odumře- lým pletivem. V průběhu jedné sezony může dojít k mnoha infekcím. Kritickou fází je období od počátku kvetení do nasazování bobulí. K nejvýznamnějším škodám dochází v případě napadení mladých bobulí či třapiny mladých hroznů. Napadené bobule a hrozny odumírají, zasychají a zčásti opadávají. Tento patogen má jen minimální vliv na kvalitu vína. Pozdní infekce může způsobit u citlivých odrůd až totální ztrátu listů. Všechny odrůdy révy vinné (Vitis vinifera) jsou vůči plísni révy více či méně citlivé. V současnosti není systém ekologic- kého vinohradnictví schopen zcela vyloučit přímé ochranné zásahy, přesto však jsou přes- né prognostické modely3  významným doplňkem systému ochrany a jsou schopny přispět k redukci počtu ochranných zásahů.

Obr. 39: Meteostanice „LUFT“ 4  – jeden z typů meteostanic vhodných k měření meteorologických dat pro modelování infekčního tlaku hou- bových chorob.

3  Prognostické modely: Švýcarsko: http://www.agrometeo.ch; Německo: Viti Meteo Plasmopara; http://www.dlr-rhein- pfalz.rlp.de

4  „LUFT“ – lehce instalovatelná a demontovatelná meteostanice. Ovládací software je lehce ovladatelný, stanice je na- pájena elektřinou z baterií doplňovaných solárním panelem.

Obr. 40–41: Infekce Plísně révy na listech révy. (Olejové skvrny

a nově vysporulované mycelium).

Obr. 42-43: Napadené květenství a bobule s čer- stvě vysporulovaným myceliem.

Ochrana

Nepřímá opatření: Jednotlivé kultivary révy jsou k této chorobě různě citlivé, výběr odol- nějších odrůd může redukovat potřebu ochranných zásahů – viz kapitola 1.2.1. Zásahy jako odstraňování přebytečných letorostů, prořeďování listů v zóně hroznů nejsou vůči této cho- robě účinné přímo, avšak přispívají k redukci potřeby ochranných zásahů.

Přímá opatření: základním prostředkem ochrany před touto chorobou je stále měď ve svých různých chemických vazbách (hydroxid, oxychlorid, tribazický sulfát, oxid, oxalát). V sou- časnosti jsou aplikace mědi v ekologickém vinohradnictví limitovány úrovní 6 kg/ha a rok metalické mědi, respektive dávkou 30 kg Cu v průběhu 5 let. (EEC Reg. 834/2007, některé národní předpisy jsou přísnější). V některých členských státech EU je povoleno používání draselných fosfonátů v kombinaci s aminokyselinami a oligosacharidy (extrakty z řas) jako pomocných prostředků či prostředků listové výživy. Fosfonáty fungují jako spouštěč či stimu- látor podporující v rostlině vlastní mechanizmy obrany (produkce fytoalexinů a dalších látek). Jejich používání se doporučuje v období extrémně intenzivního růstu od počátku kvetení do tvorby bobulí. Možné a vhodné je rovněž používání látek na bázi kyselých jílů či mletých vápenců. Tyto látky mohou přispět k redukci potřeby aplikací mědi.

Strategie ochrany rostlin

Plíseň révy

Související dokumenty

Žádné riziko

Výsadba vysoce rezistentních odrůd (PIWI) snižuje potřebu aplikací mědi

Dvě aplikace nízkých dávek mědi, či pomoc- ných látek (např. na bázi kyselých jílů) před a po kvetení

Dobře strukturovaná stěna listů

Nízký infekční tlak

Suché počasí, málo srážek, žádné rosy, nízká vzdušná vlhkost

< 40 %, pozdní primár- ní infekce (po květu), denní teploty >30 °C, noční teploty < 10 °C

Kvalitní systém před- povědí počasí, dobře strukturovaná zelená hmota keře, kvalitní aplikační technika, přesné časování ochranných zásahů

Průjezd při ochra- ně každým druhým meziřadím, aplikace nízkých dávek mědi (100–500 g Cu/ha

a zásah), nebo po- mocných látek

Vysoký infekční tlak

Vlhké a teplé počasí, časté či trvalé drážky, rosy, vysoká vzdušná vlhkost > 90 % r.v.v., časná primární infek- ce, denní teploty do

30 °C , noční teploty nad 20 °C

Kvalitní systém před- povědí počasí, dobře strukturovaná zelená hmota keře, kvalitní aplikační technika, přesné časování ochranných zásahů

Postřik při průjezdu každým meziřadím, týdenní intervaly ochranných zásahů při použití vyšších dávek mědi (500–1 000 g Cu/ ha a ošetření) nebo

3 aplikace fosfonátu draselného od období před květem po ukon- čení kvetení. Maximální aplikace mědi 6 kg Cu/ ha a rok (30 kg celkem v průběhu 5 let).

Odkazy: viz zelené práce

Rámcová opatření: směrnice (EU) No. 834/2007: článek 12 (g): při prevenci poškození rostlin chorobami, škůdci a plevely se přednostně využívá přirozených antagonistů, volby odolných druhů a odrůd, střídání plodin, kultivace a termických zásahů. (h) při zjištění rizika poškození poros-

tu smějí být použity pouze ochranné prostředky povolené k použití v ekologickém zemědělství. Povolené prostředky jsou uvedeny v Anexu IIB. Je nutné rovněž respektovat národní legislativu prostředků ochrany rostlin.

Další komentáře: ošetření mědí zvyšuje pevnost slupek bobulí, což zvyšuje odolnost hroznů k na- padení chorobami napadajícími zrající hrozny, jako je botrytida a octové kvašení.

Vliv na životní prostředí: rezidua mědi jako těžkého kovu mohou v případě kumulace v půdě být toxická pro některé složky edafonu. Z tohoto důvodu je nezbytný vývoj dlouhodobých strategií k mi- nimalizaci množství aplikované mědi.

Kalendář akcí

Kalendář akcí

květen 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

banner_ekovin.jpg