Skoč na obsah Skoč na navigaci

Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína o.s.


Padlí révy (Erysiphe necator, syn. Uncinula necator)

Padlí révy, čili oidium je široce rozšířená choroba, která napadá listy, květy, hrozny a leto- rosty révy.  Infekce může způsobit ztráty výnosu, redukovat růst keřů a poškodit kvalitu jak hroznů, tak vína. Celosvětově je to nejvýznamnější choroba révy vinné. Při růstu mycelia houby, především pak během sporulace se na napadených pletivech révy objevuje pope- lavě šedý povlak. Houba roste během celé vegetace a je schopna pronikat kutikulou jak listů, tak hroznů či letorostů.

Obr. 44–46: Hrozen, květenství a list napadený padlím révy.

Ochrana

Nepřímá opatření:  Protože jednotlivé kultivary révy jsou v náchylnosti k napadení padlím výrazně rozdílné, může již výběr odolnějších odrůd snížit riziko výskytu této choroby (viz kap.

1.2.1.). Opatření jako provzdušňování zóny hroznů, odstraňování přebytečných letorostů a podobně nemají vůči padlí přímou účinnost, ale napomáhají jednak ke zvýšení účinnosti aplikací ochranných zásahů a navíc umožňují rychlejší osychání listů a hroznů

Přímá opatření: přímé ochranné zásahy musí být prováděny včas, již v období růstu leto- rostů, aby bylo sníženo množství spor přítomných v porostu a tím byl preventivně snížen infekční tlak patogena. Toto pravidlo je mimořádně významné v případě porostů, které byly silně napadeny v předešlém roce. Přímá ochrana proti padlí v ekologickém vinohradnictví je založena na síře, a to jak ve formě práškové (zaprašování), tak postřikové (mikronizova- ná, koloidní, kapalná). Dalšími efektivními metodami jsou: aplikace antagonistických hub (Ampelomyces quisqualis - AQ 10), bikarbonátu draselného, rostlinných extraktů (fenyklový olej - HF Mycol, extraktů z přesličky, sojového lecitinu, D-limoninu- Prev Am), nebo sodných či draselných silikátů (vodní sklo).

Obr. 47: Slunéčko Thea vigintiduopunctata je druh živící se myceliem padlí révy. Vyskytuje se ve vini- cích středomoří a střední Evropy.

Strategie ochrany rostlin

Padlí révy, Oidium

Související dokumenty

Žádné riziko

Výsadba vysoce rezis- tentních kříženců (PIWI) snižuje potřebu aplikací síry

Dvě ošetření - před a po květu buď sírou, nebo pomocnými látkami Provzdušněný keř

Nízký infekční tlak

Suché počasí s nízkou vzdušnou vlhkostí <

30 % intenzivní deště s vysokou vlhkostí >

90 % teploty pod 7° C

nebo nad 35° C, větrno

Systém předpovědí počasí provzdušněný keř optimální proudění vzduchu

kvalitní aplikace a časo- vání ochranných zásahů

Postřik před květem kaž- dým druhým meziřadím Ošetřování sírou a po- mocnými látkami posilu- jícími rostliny

(K-bikarbonát, rostlinné extrakty, sojový lecitin, vodní sklo) Ampelomyces quis- qualis - AQ 10, Bacillus subtilis

Vysoký infekční tlak

Vlhké a teplé počasí, rosy, vzdušná vlhkost

70–90 %, denní teploty do 27° C, noční teploty nad 15° C, silné napa- dení v předchozím roce, primární infekce časně na jaře

Systém předpovědí počasí provzdušněný keř optimální proudění vzduchu

kvalitní aplikace a časo- vání ochranných zásahů

Postřik každým meziřa- dím, týdenní intervaly při aplikaci síry (postřikem

4–10 kg, poprašem 3–4 aplikace 30 kg/ha a apli- kaci, dva „omývací po- střiky“ (1 000 l mazlavým mýdlem do zóny hroznů

– poprvé po květu, podruhé před uzavírá- ním hroznů) bikarbonát K v kombinaci s rostlin- nými extrakty (fenyklový

olej) a sírou, Ampelomy- ces quisqualis - AQ 10, Bacillus subtilis

Odkazy: viz zelené práce

Rámcová opatření: směrnice (EU) No. 834/2007; článek 12 (g); při prevenci poškození rostlin chorobami, škůdci a plevely se přednostně využívá přirozených antagonistů, volby odolných druhů

a odrůd, střídání plodin, kultivace a termických zásahů. (h) při zjištění rizika poškození porostu smějí být použity pouze ochranné prostředky povolené k použití v ekologickém zemědělství. Povolené prostředky jsou uvedeny v Anexu IIB. Je nutné rovněž respektovat národní legislativu prostředků ochrany rostlin.

Další komentáře: napadení hroznů má negativní vliv kvalitu vína, otevírá cestu sekundárním infek- cím, ničí typickou vůni hroznů, zvyšuje „houbový“ zápach, zvyšuje potřebu dalších zásahů při výro- bě vína, napadené hrozny a bobule by měly být při sklizni a třídění hroznů odstraněny, pro růžová

a bílá vína by měly být lisovány celé hrozny. Pozdní aplikace síry mají negativní vliv na kvalitu vína

– projevují se sirovodíkovým zápachem ve víně.

Vliv na životní prostředí: přílišná aplikace síry poškozuje ekosystém vinice. Síra může být ve vyš- ších dávkách toxická pro dravé roztoče a blanokřídlé parazitoidy, což jsou klíčové složky tzv. funkční biodiverzity vinic. Aplikace bikarbonátu K mají vliv na potlačování populací křísů. Některé oleje mo- hou být ve vyšších koncentracích fytotoxické.

Kalendář akcí

Kalendář akcí

červenec 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

banner_ekovin.jpg