Skoč na obsah Skoč na navigaci

Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína o.s.


Obaleči – obaleč mramorovaný (Lobesia botrana), obaleč jednopásý

Ve všech vinařských oblastech Evropy se vyskytují buď oba, nebo alespoň jeden z těchto druhů. Obaleč mramorovaný je hojnější v teplých a slunných oblastech, zatímco obaleč jednopásý je hojnější v chladnějších a vlhčích oblastech.  Pozor - může platit i v rámci ka- tastru jedné obce! V posledních letech v důsledku klimatických změn proniká obaleč mra- morovaný i do severnějších, chladnějších oblastí pěstování révy. Tyto druhy mají v závislosti na oblasti pěstování dvě až tři, o. mramorovaný ve středomoří až čtyři generace. Housenky první generace poškozují květenství, housenky dalších generací poškozují hrozny. Napadení hroznů podporuje druhotné napadení hroznů plísní šedou a dalšími mikroorganizmy a tím vede k podstatnému snížení kvality vína.

Obr. 52-54: Motýl obaleče mramorovaného, o. jednopásého a napadení hroznu housenkami druhé/třetí generace.

Ochrana

Preventivní opatření: dlouhodobé využívání metod šetřících užitečné organizmy vinic, jako je matení samců obalečů sexuálními feromony či aplikace insekticidů na bázi B. thuringien- sis spolu s ozeleněním vinic druhově bohatým porostem bylin významně zvyšuje množství parazitoidů a predátorů potlačujících obaleče a další hmyzí škůdce révy vinné.

Přímá opatření: v současnosti fungují systémy sledování vývoje populací obalečů5, které umožňují přesné načasování aplikací insekticidních zásahů.  Tyto modely založené jednak na sledování letu obalečů do feromonových lapáků a na sledování vývoje populací obalečů umožňují precizní načasování vysoce účinných ochranných zásahů insekticidy povolenými (Reg. CEE 834/2007) pro ekologické zemědělství. Ve většině zemí EU jsou povoleny příprav- ky na bázi bakterie Bacillus thuringiensis a spinosadu.

5 Informace o vývoji obalečů: CZ: www.vino-ip.cz, www.biocont.cz, A: www.wickler-watch.at, CH: www.agrometeo.ch., D: Viti Meteo Insects; www.dlr-rheinpfalz.rlp.de

Aplikace přírodního pyretra jsou povoleny pouze ve středomořské oblasti.

Jiným, dnes široce a velmi úspěšně používaným způsobem ochrany je matení samců škodli- vých druhů obalečů feromony. „Mating disruption“ je technika spočívající v „zaplavení“ vinic syntetickou verzí sexuálních feromonů škodlivých druhů obalečů. Tento způsob ochrany nemá žádný vliv na užitečné organizmy, protože je striktně druhově specifický a ovlivňuje pouze cílové druhy obalečů.

Obr. 55–57: Feromonový lapák a různé odparníky pro matení samců obalečů.

Obr. 58–60: Ptáci živící svá mláďata, škvoři a larvy zlatooček jsou příklady velmi efektivních predátorů škodlivých obalečů.

Strategie ochrany

Obaleč mramorovaný (Lobesia botrana), obaleč jednopásý

(Eupoecilia ambiguella)

Související dokumenty

Aridní a semiaridní oblasti středomoří

tři až čtyři ge- nerace obaleče mramorovaného

zelené práce, zvyšová- ní množství biokorido- rů v krajině, podpora antagonistů ve vinicích a kolem vinic, moni- toring feromonovými lapáky

2–3 aplikace B. thu- ringiensis/gene- raci, 2 aplikace přírodního pyretra (2.–3. generace)

Přímořské – humidní oblasti atlantika až střední Evropy

dvě až tři generace L. botrana a/nebo E. ambiguella

ozelenění meziřadí by- linnou vegetací, zvyšo- vání množství biokori- dorů v krajině, podpora antagonistů ve vinicích a kolem vinic, biologic- ká ochrana podporou antagonistů, aplikace parazitických vosiček, monitoring feromono- vými lapáky, využívání systému monitoringu letu obalečů, matení obalečů feromony

2 aplikace B. thuringi- ensis na 2–3 generaci

Kontinentální suché klima střední až vý- chodní Evropy

dvě až tři generace L. botrana a/nebo E. ambiguella

zelené práce, zvyšová- ní množství biokorido- rů v krajině, podpora antagonistů ve vinicích a kolem vinic, moni- toring feromonovými lapáky, matení obalečů feromony

2 aplikace B. thurin- giensis na každou generaci

Legislativní rámec: směrnice (EU) č. 834/2007; článek 12 (g); při prevenci poškození rostlin cho- robami, škůdci a plevely se přednostně využívá přirozených antagonistů, volby odolných druhů

a odrůd, střídání plodin, kultivace a termických zásahů. (h): při zjištění rizika poškození porostu smě- jí být použity pouze ochranné prostředky povolené k použití v ekologickém zemědělství. Povolené prostředky jsou uvedeny v Anexu IIB. Je nutné rovněž respektovat národní legislativu prostředků ochrany rostlin.

Další komentáře: hrozny napadené housenkami obalečů mají zvýšené napadení plísní šedou, bakteriemi octového kvašení, houbami rodu Penicilium spp. a proto nemohou být použity k produkci vína. Výskyt housenek obalečů může zvyšovat infekci povrchu bobulí houbou Aspergillus carbonari- us. Tato houba byla shledána jako hlavní zdroj ochratoxinových mykotoxinů ve víně.

Dopady na životní prostředí: Spinosad je velmi nebezpečný pro včely. Nesmí být použit v době kvetení bylin v meziřadí vinic a v okolí vinic.

Kalendář akcí

Kalendář akcí

květen 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

banner_ekovin.jpg