Skoč na obsah Skoč na navigaci

Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína o.s.


Kontrola plevelů pod řadami révy

V organickém vinohradnictví nejsou problémy s plevely řešeny používáním chemických herbicidů, nýbrž následujícími postupy:

• mechanickou kultivací pod řadami révy/mechanickou a manuální kultivací pod řadami révy

• výsevem málo vzrůstných druhů bylin a následujícím kosením této vegetace

Bez ohledu na management prostoru pod keři révy hraje kultivace tohoto prostoru význam- nou roli při potlačování nežádoucí agresivní vegetace bujně rostoucích plevelů. Průmysl dnes nabízí řadu mechanizačních prostředků k obdělávání prostoru pod keři révy vinné, z nichž si vinař může podle půdních podmínek, struktury půdy, svažitosti atd. vybrat opti- mální variantu.

Tyto stroje mohou být děleny na:

1. Plečky s pevnými či pohyblivými pracovními jednotkami, hydraulicky ovládanými pra- covními jednotkami, plochými výkyvnými sekcemi či rotačními frézami

2. S rotačními výkyvnými žacími lištami či rotačními kartáči (Tournesol). Regulace růstu vegetace pod keři redukuje konkurenci bylinné vegetace (živiny a voda) vůči révě.

Novou formu kontroly plevelů pod keři představuje využívání alelopatických rostlin. Tyto rostliny vylučují do půdy chemické látky, které omezují, až zcela potlačují klíčení, případně růst jiných rostlin. Nejzajímavějšími alelopatickými rostlinami jsou jestřábník chlupáček (Hi- eracium pilosella) a sveřep střešní (Bromus tectorum). Tyto druhy jsou mimořádně zajímavé pro aridnější oblasti, protože v létě procházejí klidovou periodou. Tím pádem právě v létě, kdy dochází k nejsilnějšímu vodnímu stresu révy, révě konkurují jen minimálně.

Bylinný podsev pod keři révy málo vzrůstným jetelem.

Nastýlání slámy

Tournisol s výkyvnými sekcemi


Rotační disk ke kultivaci prostoru pod řadami révy


Okopávačka s výkyvnou sekcí

Obr. 15–19: Různé biologické a technické možnosti kontroly vegetace pod řadami révy.

Kontrola vegetace pod řadami révy

Možnosti managementu

Související dokumenty

Aridní a subaridní klima středomořské oblasti

Odstranění konkuren- ce o vodu a živiny, odstranění eroze půdy, zlepšené potlačování nežádoucích rostlin- ných druhů Mechanická kultivace prostoru pod řadami, termické potlačo-

vání plevelů, ruční okopávání.

Naorávání po sklizni, odorávání časně na jaře, výsevy jetele Trifolium subterraneum a méně vzrůstných druhů rodu tolice – Medicago jako zimní vegetační pokryv, vý- znamná autoreproduk- ce, opětné výsevy.

Přímořské humidní klima – oblasti kolem Atlantiku, střední Evropa

Odstranění konkuren- ce o vodu a živiny, odstranění eroze půdy, zlepšené potlačování nežádoucích rostlin- ných druhů Mechanická kultivace prostoru pod řadami, termické potlačo-

vání plevelů, ruční okopávání.

Nastýlání slámy, kůry, dřevní štěpky, kom- postu či jiného orga- nického materiálu

Výsevy málo vzrůst- ných vytrvalých jetelů (Trifolium repens,

var. Haifa, Trifolium fragiferum, Medicago lupulina, Lotus tenis, L. corniculatus), kosení výkyvnou sekcí či kar- táči, ruční kosení.

Kontinentální sušší klima střední až vý- chodní Evropy

Odstranění konkuren- ce o vodu a živiny, odstranění eroze půdy, potlačování nežádoucí flóry.

Mechanická kultivace prostoru pod řadami, termické potlačo-

vání plevelů, ruční okopávání.

Nastýlání slámy, kůry, dřevní štěpky, kom- postu či jiného orga- nického materiálu

Pokud je dostupná závlaha, pak výsev málo vzrůstných druhů jetele, kosení výkyvnou sekcí či kartáči.

Rámcová opatření: směrnice (EC) No. 834/2007: článek 12(b): „úrodnost a biologickou aktivitu půdy je třeba udržovat a zvyšovat mnohaletou rotací plodin včetně bobovitých a dalších rostlin vhodných k zelenému hnojení“.

Vliv na ekosystém: zvýšení pomalu uvolňovaného organogenního dusíku, zlepšení propustnosti a struktury půdy, zvýšení obsahu humusu ve svrchních horizontech půdy, omezení vodní eroze

a vymývání dusíku a dalších živin do spodiny, zvýšení množství edafonu, eliminace problémů spo- jených s utužením půdy, zlepšení tepelného režimu půdy, zlepšení zasakování vody do půdy, zvý- šení vodní kapacity půdy a tím snížení rizika sucha, omezení plevelů, podpora a stabilizace fauny členovců ve vinici, což má pozitivní vliv na snížení výskytu škůdců révy.

Kalendář akcí

Kalendář akcí

květen 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

banner_ekovin.jpg