Skoč na obsah Skoč na navigaci

Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína o.s.


Hodnocení použití kvasinek jako prostředku ke snížení houbových onemocnění na hroznech

Úvod

Hlavním cílem tohoto úkolu bylo potenciální snížení mikrobiálních onemocnění na poškoze- ných bobulích s využitím postřiku kvasinkami S. cerevisiae na hrozny a tím vytvoření konku- rence mezi mikroorganizmy na jejich povrchu.

Konkurence na povrchovém pletivu plodů byla úspěšně využívaná ke kontrole posklizňo- vých chorob (hnilob) ovoce nebo zeleniny pomocí předsklizňové aplikace kvasinek. Přiroze- né saprofytické kvasinky byly využité k tomuto účelu. Takové přirozené kvasinky (především Cryptococcus a Rhodotorula spp.) jsou známé schopností kolonizovat povrchy nebo rány u rostlin po dlouhé období v suchých podmínkách. Dostupné živiny využívají pro rychlé rozmnožování a jsou minimálně ovlivňované pesticidy. Omezení použití takových kvasinek závisí na skutečnosti, že jejich hromadná výroby na průmyslové úrovni je velmi obtížná nebo dokonce nemožná. Naproti tomu není známé, zda se někdo pokusil zkoušet standardní prů- myslové kmeny S. cerevisiaes, pro jejich schopnost kontrolovat rozvoj houbových patoge- nů. Výběr enologických kmenů S.cerevisiae byl diskutovanou skutečností, protože většina dostupných kmenů byla původně izolovaná z hroznů nebo vína, a proto se zdají být lépe přizpůsobené na substrát, který představují poškozené bobule.

Aspergillus carbonarius (104  spór v ráně)

105  buněk kvasinek na bobuli


Aspergillus carbonarius

Obr. 130: Vliv současné inokulace kvasinek na Aspergillus carbonarius, který napadá poškozené bobule.

Výsledky a závěr

První pokus sledoval vliv S.cerevisiae na rozvoj nežádoucích bakterií a hub na povrchu úmyslně poškozených bobulí. Účinnost postřiku kvasinkami s různými komerčními kmeny Saccharomyces cerevisiae byla hodnocená u dvou různých původce houbových onemoc- nění: Botrytis cinerea (invazivní houbová choroba) a Aspergillus carbonarius (nežádoucí houba odpovědná za tvorbu ochratoxinu A-OTA), a také invazivní druh baktérie Glucono- bacter oxydans.

Bez


s                                         Bez                             s

105 F buněk kvasinek na bobuli


105 F buněk kvasinek na bobuli

Obrázek 131: Vliv inokulace 105 buněk S. cerevisiae na povrch poškozené bobule před a po inokulaci na (A) 106 B. cinerea M04/51 (černé sloupce) a sporami M04/63 (bílé sloupce nebp (B) 104 spor Aspergillus carbonarius. Hodnocení houbových patogenů bylo provedené po 48 hodinové inkubaci při 28 °C (průměr a směrodatná odchylka z 2 opakování a z 3 bobulí pro každou variantu). Stejná písmena naznačují ho- mogenní skupiny v 95 % při hodnocení Tukeyovým testem.

Všeobecné inhibiční působení bylo pozorované u 17 testovaných průmyslových kmenů S. cerevisiae proti růstu mycelia Botrytis cinerea a A. carbonarius, ale nikoliv proti růstu baktérií (Gluconobacter oxydans). Pouze málo z nich je opravdu velmi účinných. Jako nejefektivnější byl vyhodnocený S. cerevisiae „kultura F“.

U druhé skupiny pokusů bylo prokázáno, že rozšíření S. cerevisiae kmen F na povrchu bo- bule, která byla předtím poškozená a kontaminovaná s různými druhy mikroorganizmů bylo velmi účinné pro snížení růstu houbového mycelia po 48 hodinách od inkubace (Obr. 131). Toto ale neplatilo pro baktérie G. oxydans, kde nebyl pozorovaný žádný vliv. První část prá- ce se může uzavřít skutečností, že aplikace S. cerevisiae kmen F snižuje infekci houbovými patogeny na hroznech.

Třetí skupina pokusů ukázala, že aplikace kvasinek by měla být provedená 2–5 dnů po počáteční infekci houby, aby bylo dosažené optimálního antagonistického vlivu. Po uplynutí této doby dojde k inicianci onemocnění, která naznačuje, že probíhá soutěž o živiny mezi jednotlivými protagonisty. Vliv postřiku kvasinek na rozvoj A. carbonarius na bobulích byl obzvláště významný. Ze všech těchto pokusů se může vyvodit závěr, že takové kvasinky, které jsou postřikované před sklizní na hrozny, mohou pro vinaře představovat biologickou alternativu pro omezení výskytu A. carbonarius ve vinici.

Blok A       Blok B       Blok C       Blok D


Obrázek 132: Obsah ochratoxinu A (g.l-1) v hotovém víně (průměr a směrodatná odchylka ze 2 opakování v ročníku 2007). Každý blok se skládá ze 2 řad po 38 keřích odrůdy Mourvedre. 2 bloky (A a C) byly kontaminované měsíc před sklizní sporami A. carbonarius (103 spor na hrozen). 2 bloky (B a D) byly týden před sklizní ošetřené postřikem komerční- mi S. cerevisiae „F“ (107 buněk na hrozen). 304 keřů ze 4 samostatných bloků bylo ručně sklizeno

a odděleně vykvašené (2 x 1 hl). Při každém bloku

sklizených hroznů byla stejná startovací kultura

kvasinek po inokulaci, stejné podmínky alkoholového kvašení a zrání vína. Stejná písmena naznačují homogenní skupiny při 95 % při hodnocení Tukeyovým testem.

Obrázek 133 a134

V následujícím polním hodnocení během ročníku 2007 a 2008 se ukázalo, že postřik kva- sinkami s vybraným průmyslovým kmenem S. cerevisiae „F“ na uměle infikovanou vinici s A. carbonarius byl schopný snížit šíření A. carbonarius uvnitř bobule, když vnější černé mycelium nebylo pozorované na povrchu bobulí.

Ze získaných výsledků je možné vyvodit skutečnost, že postřik kvasinkami na povrch ne- porušených bobulí částečně snižuje pronikání A. carbonarius do nepoškozených hroznů. Kromě toho, snížení šíření A. carbonarius bylo spojené s významným snížením konečného obsahu ochratoxinu A v příslušných vínech (Obr. 132). Chemické a senzorické vlastnosti hotových vín nebyly negativně ovlivněné postřikem kvasinkami.

5.8.  Hodnocení životního prostředí (Capri, E., Fragoulis, G., Trevisan, M.)

Ukazatel dopadu biologického vinohradnictví na životní prostředí (EIOVI) byl vytvořený, aby ho bylo možné spolehlivě využít v managementu biologických vinic. EIOVI může být pou- žitý jako rozhodující podpůrný systém pro farmáře a další správce majetků při ohodnocení možného ekologického dopadu jejich ošetření a optimalizaci možností řízení. Tento nástroj umožňuje napodobení managementu vinice, založeném na 6 zemědělských a ekologických modulech. EIOVI je „neostrý“ expertní systém, který počítá poměry mezi moduly na základě souboru 64 rozhodovacích pravidel. Hodnotící model se skládá ze 6 modulů: a) manage- ment chorob a škůdců, b) management půdy a použití strojů, c) management použití hnojiv,

d) management zavlažování, e) půdně-biologický uhlík, f) biodiverzita rostlinstva. Moduly se aktivují jeden po druhém. Ńásledně jsou vybrané určité činnosti, které platí jako indikátory pro hodnocení závažných cílů ochrany prostředí.

Cíl agroekologických indikátorů je, reprodukovat srozumitelně realitu a cílem expertního sys- tému je simulace činností člověka. Proto potvrzení indikátoru vyžaduje stanovení jejich hodnoty k potenciálnímu využití. Dříve než-li bude přepracovaný a představený široké veřejnosti musí být EIOVI hodnocené v několika stádiích, vhodných pro cílové skupiny, pro které bylo navrže- né, např. výrobci vína si přejí získat informace o ekologické kvalitě jejich celého managementu, ekologičtí poradci radí vinařským podnikům v jejich strategii managementu a agentury život- ního prostředí ohodnocují ekologický dopad vinohradnictví na regionální úrovni.

První testovací krok zahrnuje 20 úrovní pro 6 vinařských podniků. Podniky se nachází pře- vážně ve Švýcarsku a velikost se pohybuje mezi 0,12–20 ha. Právě tak jako typické odrůdy révy vinné Vitis vinifera využívají některé moderní odrůdy odolné k houbovým chorobám, které se nazývají hybridy nebo PIWI odrůdy a jsou výsledkem šlechtění evropské Vitis vinifera se severoamerickými nebo asijskými druhy.

Toto umožňuje představení hmatatelných rozdílů v managementu mezi jednotlivými bloky.

Výsledky hodnocení na farmě

EIOVI bylo představené manažerům podniků, kterým byly poskytnuté dotazníky na použití indi- kátorů. Komentáře získané od manažerů podniků využité v hodnocení podniků naznačují sílu in- dikátorů EIOVI a inovace, které se také mohou zapojit do systému. Tabulka 15 shrnuje komentáře všech vedoucích podniků, kteří se zúčastnily této studie. Manažeři podniků se shodují, že EIOVI motivuje manažery vidět vinařský podnik jako celek, protože všechny aspekty managementu bere v úvahu. Vizualizace výsledků (obr. 135) je velmi hmatatelná a jasně ukazuje jak se může management zlepšovat. Podnikový manažeři argumentovali, že získané informace při použití EIOVI byly již všeobecně známé. I když na první pohled toto může být viděno jako slabá stránka indikátoru, odráží přesto toto prohlášení manažerů podniků hlavní sílu indikátoru.

Dopad životního prostředí na vinohradnické indikátory (EIOVI)

Hodnota

Hodnota

Hodnota

Obrázek 135: EIOVI z různých simulací. Z bloku odrůd odolných k chorobám (A), blok evropské odrůdy révy vinné s nízkým tlakem chorob (B) a blok evropské odrůdy révy vinné s vysokým tlakem chorob (C). Rozdíly jsou vyvolané zejména PDMI (indikátor managementu škůdců a chorob) a SMMUI (indikátor managementu půdy a použití mechanizace).

6 vinařských podniků, které se zúčastnily ověřování indikátorů, jsou moderní biologicky hospodařící podniky kontrolované a certifikované různými agenturami a řídí se programem půdních analýz a hnojení. Toto znamená, že vydávají mnoho peněz, aby dostali všechny informace, které potřebují pro působení svého managementu v rámci podniku. To znamená skutečnost, že tento indikátor potvrdí informace, které měly již dříve, že biologické zeměděl- ství se může zachovat s pomocí informací příznivých pro uživatele a volně dostupného soft- waru, které pomohou s managementem podniku. Předkládaná verze EIOVI může být vhodná pro jednotlivé oblasti, ale neodráží dostatečně celkové řízení vinohradnického podniku jako celku. Při zlepšení tohoto nástroje, může být EIOVI využitelná také pro plánování. Poznámky

6 zástupců biologicky hospodařících vinařských podniků jsou důkazem, že je model realis- tický a odráží zemědělskou praxi a dovoluje zemědělci pokrytí rezerv ve znalostech.

Tabulka 16: Hodnocení na farmě. Souhrn odpovědí manažerů podniků na otázky zaměřené na použití EIOVI.

číslo

Otázka

Odpověď

1

Poskytuje EIOVI realistický přehled o vinicích a jejich managementu?

Docela realistické

2

Je možné očekávat zlepšení ve vztahu k ekologii, jest- liže vinaři využívají EIOVI?

Může se objevit oblast manage- mentu, která potřebuje zlepšení.

3

Je struktura EIOVI uzpůsobená praxi?

Ano

4

Odhalí se díky použití EIOVI slabiny ve strategiích řízení?

Ano

5

Poskytuje EIOVI základní chybějící informace, které je třeba zohlednit, aby se posoudilo ekologické působení strategie managementu?

Personalizace ukazatele na základě podniku.

6

Poskytuje vaše EIOVI základ, aby se vaše strategie řízení v ekologickém směru zlepšila?

EIOVI určila kritické oblasti v ošet- řování vinic.

7

Jsou ceny pro dosažení primárních informací o půdě a závlahové vodě vysoké

Ne

8

Poskytuje EIOVI informace, které jste předtím neměli?

Informace, které poskytla EIOVI

byly již všeobecně známé.

9

Jak posuzujete zhodnocení vašeho managementu pomo- cí EIOVI?

Velmi dobré

10

Pokud vaše produkční oblast  není spojitá, jak EIOVI

odráží všeobecný management?

Částečné. Simulace se musí opako- vat pro jinou výrobní oblast.

Diskuse

Výsledky ověření tohoto ukazatele byly slibné. První testování tohoto nástroje odhalilo, že mo- dulární uspořádání EIOVI dobře odráží komplexnost zemědělství. Po určitém vylepšení metody může být EIOVI použité také k řízené plánování a může být pomůckou pro vinaře, poradce, agentury životního prostředí a vědce. Metoda může být rozšířená do dalších oborů zemědělské výroby, jako jsou víceleté trvalé kultury, zeleniny, rotace plodin a chov hospodářských zvířat. Zájmové skupiny, jako jsou asociace zemědělců byly už kontaktované a nové podnikové testy byly zapojené do přepracování softwaru. Indikátor EIOVI je první známý nástroj k ohodnocení dopadu vinohradnictví na životní prostředí. Bere v úvahu různé agronomické postupy využívané v biologickém vinohradnictví (management chorob a škůdců, management hnojení a zavlažo- vání, půdní management a použití mechanizace), právě tak jako určení vlivu ošetřování vinice na půdní organickou hmotu a biodiverzitu. Teorie představuje elegantní a kvantitativní řešení ke stanovení mezních hodnot pro vstupující proměnné a vystupující výsledky. Hierarchická struktura této techniky umožňuje díky použití rozhodovacích pravidel a kombinací vážených hodnot, spo- jení ukazatelů do první úrovně ukazatelů a potom do druhé úrovně ukazatelů pro celý systém. Systém má modulární strukturu a toto poskytuje syntetický ukazatel odrážející celkový dopad pro celý systém, právě tak jako podobné informace pro 6 modulů. Expertní systém odráží expertní vnímání potenciálního dopadu biologického vinohradnictví na životní prostředí. Nehledě na tuto skutečnost je teorie s využitím indikátorů docela důkladná. Nástrojem prezentace je snadno pou- žitelný „Graphical User Interface (GUI)“, který požaduje pouze základní vstupní data, která nejsou příliš nákladná nebo obtížně získatelná pro uživatele, jako jsou vinaři, poradci nebo vědci

Kalendář akcí

Kalendář akcí

květen 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

banner_ekovin.jpg